Решения от заседание на КФН от 30 октомври 2012г.

На свое заседание от 30 октомври 2012 г. КФН взе следните решения:

1. Не издава окончателна забрана за публикуване на внесеното коригирано търгово предложение от „Булгартабак-Холдинг” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД на акции на „София – Булгартабак” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

2. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Михаил Иванов.

3. Допуска до изпит, насрочен за 02 декември 2012 г., за придобиване на право за извършване на дейност като брокер Ивайло Николов.

Решения от заседание на КФН от 24 октомври 2012 г.

На свое заседание от 24 октомври  2012 г. КФН взе следните решения:

1.Издаване на временна забрана за публикуване на внесеното предложение от „Булгартабак-Холдинг” АД, гр. София за изкупуване на акции на „Плевен – Булгартабак” АД, от останалите акционери на дружеството.

2. Издава разрешение на УД „Златен лев Капитал” АД за преобразуване на ИД „Златен лев” АД чрез промяна в правната му форма в договорен фонд „Златен лев”.

3. Издава допълнителен лиценз на застрахователна компания „Уника живот” АД

за рисковете:

– фиксирани парични суми;

– обезщетения;

– комбинация от горните две.

4. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти. Проектът е публикуван в рубрика "Нормативна уредба" – "Обществени консултации" http://www.fsc.bg/Obshtestveni-konsultacii-bg-128

5.. Допълнително са допуснати 5 лица до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 01 декември 2012 г. и 5 лица до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 02 декември 2012 г. Списъците с допуснатите лица са публикувани на интернет страницата на комисията в раздел „Изпити за правоспособност” – „Изпити за брокер и инвестиционен консултант” – „1 и 2 декември 2012 г.” – http://www.fsc.bg/1-i-2-dekemvri-2012g-bg-816

6. Комисията за финансов надзор информира, че с Решение № 1033 от 24.10.2012 г. на основание 13, ал. 1, т. 10 и т. 11 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 118, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), във връзка с чл. 11, ал. 9 и ал. 2 от ЗПФИ и чл. 122, ал. 1, т. 2, б. „а” от ЗПФИ, назначи за срок от три месеца, считано от датата на решението, Любен Нанов за квестор на инвестиционен посредник  „Адамант кепитъл партнърс” АД.

С назначаването на квестора, правомощията на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Адамант кепитъл партнърс” АД се преустановяват и се упражняват от квестора.

Публикуван е нов Регламент относно глобите, налагани на агенциите за кредитен рейтинг

На 16.10.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз бe публикуван Делегиран Регламент № 946/2012 от 12 юли 2012 г. за допълване на Регламент № 1060/2009 по отношение на правилата относно глобите, налагани на агенциите за кредитен рейтинг от страна на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), включително правила относно правото на защита и временни разпоредби.

Делегираният акт определя процедурните правила, които ESMA трябва да спазва при налагането на глоби и имуществени санкции като част от преките си надзорни правомощия върху агенциите за кредитен рейтинг.

Важно е да се отбележи, че санкциите, наложени от ESMA, подлежат на принудително изпълнение, което се урежда от гражданско процесуалните норми в сила в държавата, на чиято територия то се изпълнява.

Текстът на Регламента на български и на английски език е публикуван в следните две рубрики:

– Европейски въпроси / ЕС законодателство / Регламенти с пряко действие /  Общи регламенти;

– Нормативна уредба /  Регламенти  /  Общи регламенти.

EIOPA публикува технически спецификации за застрахователните и презастрахователните дружества

EIOPA публикува технически спецификации, които препоръчва да бъдат използвани от (пре)застрахователните дружества при извършване на количествени оценки

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува, на 18 октомври 2012 г., актуализирани технически спецификации, които препоръчва на (пре)застрахователите да използват при извършването на количествени оценки. Решението за публикуване е взето предвид подготовката на участниците в предстоящото провеждане на оценка на въздействието на пакета от мерки, свързан с дългосрочните гаранции. Първата част от техническите спецификации съдържа само общи спецификации, които не обхващат пакета от мерки, свързан с дългосрочните гаранции, тъй като свързаните с този пакет технически спецификации са все още обект на политически дискусии и ще бъдат публикувани от EIOPA впоследствие, като втора част.

Първата част от техническите спецификации и съответните приложения към тях могат да бъдат намерени на адрес:
https://eiopa.europa.eu/consultations/qis/insurance/preparatory-forthcoming-assessments/index.html

Публикуван е нов Регламент относно прилагането на Директивата за проспектите

На 22 септември 2012 г. в Официален вестник на ЕС бе публикуван Делегиран Регламент  № 862/2012 за изменение на Регламент № 809/2004 по отношение на информацията за съгласието за използване на проспект, информацията за базисните индекси и изискването за доклад, подготвен от независими счетоводители или одитори.

Регламент № 809/2004 е мярка по прилагането на Директивата за проспектите, която бе изменена от  Директива 2010/73/ЕС, транспонирана в българското законодателство с последните поправки на ЗППЦК. Промените в Директивата определят необходимостта от акт, който изменя Регламент № 809/2004 по отношение на:
– на съгласието, което емитентът или лицето, отговорно за съставянето на проспекта, дава за последващо използване на проспекта от страна на финансови посредници;
–  информацията, която трябва да се включва в проспекта, относно базисните индекси и прогнозните стойности и оценки на печалбата;
– условията, при които не се изисква подготвен от независими счетоводители или одитори доклад, придружаващ прогнозните стойности и оценки на печалбата.

Текстът на Регламента на български и на английски език е публикуван в следните две рубрики:

– Европейски въпроси / ЕС законодателство / Регламенти с пряко действие /  Регламенти, отнасящи се до капиталовите пазари;

– Нормативна уредба /  Регламенти  /  Регламенти, отнасящи се капиталовите пазари.

Публикувани са четири регламента, допълващи нормативната уредба на късите продажби

В Официален вестник на ЕС бяха публикувани четири делегирани регламента, допълващи Регламент № 236/2012 относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение

Първите два нормативни акта бяха публикувани на 18.09.2012 г. в Официален вестник на Европейския Съюз:
• ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 826/2012 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2012 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 236/2012 и
• РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 827/2012 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2012 година.

Регламент № 826/2012 установява единен режим на подаването на уведомления и информация от инвеститорите до националните компетентни органи и от националните компетентни органи до Европейския регулаторен орган за ценни книжа и пазари – ESMA, а Регламент № 827/2012 определя средствата, чрез които физически или юридически лица могат публично да оповестяват информация за нетни къси позиции, видовете договори, гарантиращи че акциите/държавните дългови инструменти са налични за сетълмента и датата и периода на изчисленията за установяване на основното място за търговия за целите на чл. 16 от Регламента за късите продажби.

В приложение I, II и III на Регламент № 826/2012 се намират формулярите, които задължените лица следва да използват, за да уведомяват компетентните органи относно нетни къси позиции в акции, държавни дългови инструменти и непокрити суапи за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти. Приложенията определят и съдържанието на информацията, която задължените лица следва да оповестяват публично.

На 9.10.2012 г. бяха публикувани и другите два акта:
• ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 918/2012 на Комисията от 5 юли 2012 година за допълване на Регламент (ЕС) № 236/2012 и
• ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 919/2012 на Комисията от 5 юли 2012 година за допълване на Регламент (ЕС) № 236/2012.

Регламент № 918/2012 разписва правила за следните случаи:
– по-подробно определение за собственост и къса продажба, тъй като понастоящем понятията за собственост и притежание по отношение на ценните книжа в държавите членки не са хармонизирани;
– регламентира по-подробно случаите, в които се изчисляват нетните къси позиции и методите на изчисляването им, както и определението за притежание;
– дава по-подробно определение на прага за уведомяване за значителни къси позиции в държавни дългови инструменти, както и прага на ликвидност за отмяна на ограниченията върху късите продажби на държавни дългови инструменти и др.

Регламент № 919/2012 определя методът на изчисляване на спада от 10% в стойността на ликвидните акции, както е посочено в член 23, параграф 5 от Регламента за късите продажби, в които случаи държавите членки могат да ограничат или забранят късите продажби и имат задължение да уведомяват ESMA за това решение.

И четирите регламента влизат в сила в деня след публикуването им и се прилагат от 1 ноември 2012 г.

Текстът на регламентите на български и английски език е публикуван в рубрика Регистри и справки, в раздел „Къси продажби”,  на следните адреси:
На български: http://www.fsc.bg/Reglamenti-bg-832
На английски: http://www.fsc.bg/Regulations-en-832

Бланките за уведомления са публикувани на следните адреси:
На български: http://www.fsc.bg/Blanki-za-uvedomleniya-bg-833
На английски: http://www.fsc.bg/Notification-templates-en-833

Решения от заседание на КФН от 17 октомври 2012 г.

На свое заседание от 17 октомври  2012 г. КФН взе следните решения:

1 Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Булгартабак-Холдинг” АД, за закупуване на акции на „София – Булгартабак” АД от останалите акционери на дружеството

2. Отнема лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник на “Трейдвил” ЕАД, по искане на дружеството.

3. Издава разрешение на управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД,  да организира и управлява договорен фонд „Селект Дивидент”. КФН вписва договорен фонд „Селект Дивидент” в регистъра и потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на фонда. Вписва емисията дялове в публичния регистър и вписва договорен фонд „Селект Дивидент” като емитент в регистъра, воден от КФН.

4. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Софарма имоти” АДСИЦ. Емисията е в размер на 386 097 (триста осемдесет и шест хиляди и деветдесет и седем) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност от 2,40 лева всяка. КФН вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра.

5. Издава разрешение на „Добрич иншурънс брокер” ООД, за извършване на дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Румъния.

Данни за застрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец август 2012 г.

Данните от отчетите на застрахователите и на здравноосигурителните дружества към края на месец август 2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – август 2012 г., възлиза на 1 036 722 хил. лв. Спадът на премийния приход на годишна база се изчислява на 1,2 % при 0,2 % в края на август 2011 г.

Към края на август 2012 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 870 343 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). На годишна база се отчита спад от 1,8 % (при спад от 0,7 % година по-рано).

В края на отчетния период пазарният дял на първите три, пет и десет компании, извършващи дейност по общо застраховане, нараства в сравнение със същия период на 2011 г.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 70,6 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита спад на общия премиен приход по тези видове застраховки от 3,5 % при ръст от 0,2 % към края на август 2011 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 18,4 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база се отчита ръст от 2,4 % на общия премиен приход по имуществените застраховки при спад от 7,3 % към края на август 2011 г.

През периода януари – август 2012 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 166 379 хил. лв. при 163 227 хил. лв., записани през същия период на 2011 г. На годишна база се отчита ръст от 1,9 % при ръст от 2,6 % година по-рано.

Пазарният дял на първите три и пет компании на пазара по животозастраховане нараства към края на август 2012 г., в сравнение с края на същия период на 2011 г., докато при дела на първите десет компании продължава да се наблюдава обратна тенденция. 

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74,3 %. На годишна база се отчита ръст от 2,0 % при спад от 1,0 % към края на август 2011 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 6,1 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на август 2012 г. На годишна база се отчита спад на премийния приход по този вид застраховка от 18,1 % при ръст от 83,3 % към края на август 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода януари – август 2012 г., възлиза на 31 900 хил. лв., с което се отчита ръст от 14,4 % спрямо същия период на 2011 г., при спад от 6,9 % година по-рано.

В сравнение с края на месец август 2011 г., пазарният дял на първите три, пет и десет здравноосигурителни дружества нараства.

Най-голям относителен дял в структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества в края на отчетния период заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (35,7 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (22,3 %). На годишна база най-голям ръст на премиите се отчита по пакета „Други здравноосигурителни пакети” (35,9 %), а най-голям спад – по пакета „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставянето на медицинска помощ” (-28,7 %).

Броят на здравноосигурените лица по договори, действащи към края на отчетния период, е 185 204 души при 194 335 души към края на август 2011 г.

 

КФН въведе новата система за подаване на годишни и периодични отчети и справки от застрахователните брокери

Въведена е нова информационна система за получаване и обработка на годишни и периодични отчет и справки, подавани от застрахователни брокери (на основание чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането). От 1 януари 2013 г. ще  се приемат отчети и справки, подадени само във формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис, чрез портала на интернет страницата на Комисията за финансов надзор. Информацията в базата данни на портала ще се подава след въвеждане на код за идентифициране на застрахователния брокер /приложим при формирането имената на подаваните файлове/, потребителско име и парола за вход в системата, които всеки от регистрираните застрахователни брокери ще получи лично на посочения пощенски адрес. 

Ръководство за потребителя, Заповед 332/15.10.2012г., образци на справки, както и пояснения за тяхното попълване и реда на подаването им е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”, папка „Утвърдени образци на отчет и справки на застрахователни и презастрахователни брокери, заедно с пояснения за тяхното попълване”.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.09.2010 г. до 29.09.2012 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 0,43 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.09.2010 г. до 29.09.2012 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 0,74 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 3,43 на сто, а за ППФ съответно е 3,74 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълният текст на решения № 987-УПФ и № 988-ППФ от 10.10.2012 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.