Публикуван е нов Регламент относно прилагането на Директивата за проспектите

На 22 септември 2012 г. в Официален вестник на ЕС бе публикуван Делегиран Регламент  № 862/2012 за изменение на Регламент № 809/2004 по отношение на информацията за съгласието за използване на проспект, информацията за базисните индекси и изискването за доклад, подготвен от независими счетоводители или одитори.

Регламент № 809/2004 е мярка по прилагането на Директивата за проспектите, която бе изменена от  Директива 2010/73/ЕС, транспонирана в българското законодателство с последните поправки на ЗППЦК. Промените в Директивата определят необходимостта от акт, който изменя Регламент № 809/2004 по отношение на:
– на съгласието, което емитентът или лицето, отговорно за съставянето на проспекта, дава за последващо използване на проспекта от страна на финансови посредници;
–  информацията, която трябва да се включва в проспекта, относно базисните индекси и прогнозните стойности и оценки на печалбата;
– условията, при които не се изисква подготвен от независими счетоводители или одитори доклад, придружаващ прогнозните стойности и оценки на печалбата.

Текстът на Регламента на български и на английски език е публикуван в следните две рубрики:

– Европейски въпроси / ЕС законодателство / Регламенти с пряко действие /  Регламенти, отнасящи се до капиталовите пазари;

– Нормативна уредба /  Регламенти  /  Регламенти, отнасящи се капиталовите пазари.