КФН въведе новата система за подаване на годишни и периодични отчети и справки от застрахователните брокери

Въведена е нова информационна система за получаване и обработка на годишни и периодични отчет и справки, подавани от застрахователни брокери (на основание чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането). От 1 януари 2013 г. ще  се приемат отчети и справки, подадени само във формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис, чрез портала на интернет страницата на Комисията за финансов надзор. Информацията в базата данни на портала ще се подава след въвеждане на код за идентифициране на застрахователния брокер /приложим при формирането имената на подаваните файлове/, потребителско име и парола за вход в системата, които всеки от регистрираните застрахователни брокери ще получи лично на посочения пощенски адрес. 

Ръководство за потребителя, Заповед 332/15.10.2012г., образци на справки, както и пояснения за тяхното попълване и реда на подаването им е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”, папка „Утвърдени образци на отчет и справки на застрахователни и презастрахователни брокери, заедно с пояснения за тяхното попълване”.