Публикуван е нов Регламент относно глобите, налагани на агенциите за кредитен рейтинг

На 16.10.2012 г. в Официален вестник на Европейския съюз бe публикуван Делегиран Регламент № 946/2012 от 12 юли 2012 г. за допълване на Регламент № 1060/2009 по отношение на правилата относно глобите, налагани на агенциите за кредитен рейтинг от страна на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), включително правила относно правото на защита и временни разпоредби.

Делегираният акт определя процедурните правила, които ESMA трябва да спазва при налагането на глоби и имуществени санкции като част от преките си надзорни правомощия върху агенциите за кредитен рейтинг.

Важно е да се отбележи, че санкциите, наложени от ESMA, подлежат на принудително изпълнение, което се урежда от гражданско процесуалните норми в сила в държавата, на чиято територия то се изпълнява.

Текстът на Регламента на български и на английски език е публикуван в следните две рубрики:

– Европейски въпроси / ЕС законодателство / Регламенти с пряко действие /  Общи регламенти;

– Нормативна уредба /  Регламенти  /  Общи регламенти.