Решения от заседание на КФН от 24 октомври 2012 г.

На свое заседание от 24 октомври  2012 г. КФН взе следните решения:

1.Издаване на временна забрана за публикуване на внесеното предложение от „Булгартабак-Холдинг” АД, гр. София за изкупуване на акции на „Плевен – Булгартабак” АД, от останалите акционери на дружеството.

2. Издава разрешение на УД „Златен лев Капитал” АД за преобразуване на ИД „Златен лев” АД чрез промяна в правната му форма в договорен фонд „Златен лев”.

3. Издава допълнителен лиценз на застрахователна компания „Уника живот” АД

за рисковете:

– фиксирани парични суми;

– обезщетения;

– комбинация от горните две.

4. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти. Проектът е публикуван в рубрика "Нормативна уредба" – "Обществени консултации" http://www.fsc.bg/Obshtestveni-konsultacii-bg-128

5.. Допълнително са допуснати 5 лица до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 01 декември 2012 г. и 5 лица до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 02 декември 2012 г. Списъците с допуснатите лица са публикувани на интернет страницата на комисията в раздел „Изпити за правоспособност” – „Изпити за брокер и инвестиционен консултант” – „1 и 2 декември 2012 г.” – http://www.fsc.bg/1-i-2-dekemvri-2012g-bg-816

6. Комисията за финансов надзор информира, че с Решение № 1033 от 24.10.2012 г. на основание 13, ал. 1, т. 10 и т. 11 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 118, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), във връзка с чл. 11, ал. 9 и ал. 2 от ЗПФИ и чл. 122, ал. 1, т. 2, б. „а” от ЗПФИ, назначи за срок от три месеца, считано от датата на решението, Любен Нанов за квестор на инвестиционен посредник  „Адамант кепитъл партнърс” АД.

С назначаването на квестора, правомощията на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Адамант кепитъл партнърс” АД се преустановяват и се упражняват от квестора.