Решения от заседание на КФН от 30 октомври 2012г.

На свое заседание от 30 октомври 2012 г. КФН взе следните решения:

1. Не издава окончателна забрана за публикуване на внесеното коригирано търгово предложение от „Булгартабак-Холдинг” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД на акции на „София – Булгартабак” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

2. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Михаил Иванов.

3. Допуска до изпит, насрочен за 02 декември 2012 г., за придобиване на право за извършване на дейност като брокер Ивайло Николов.