Проверка на КФН по подаден сигнал констатира техническа изправност на COBOS

Комисията за финансов надзор извърши проверка във връзка с получен сигнал на 29.08.2006 г. от COBOS – клиент на ФК „Карол” АД за невъзможност за въвеждане на поръчки по позицията на „Химко” АД в периода от 14.00.20 ч. до 14.30.00 ч. на 29.08.2006 г..  В резултат на проверката КФН констатира, че не е съществувал технически проблем, ограничаващ достъпа на клиенти по COBOS  до системата за търговия на „БФБ – София” АД, през посочения период.
През въпросния период има въведени поръчки от други клиенти на същия посредник (включително и клиенти на системата за търговия COBOS), както и клиенти на други посредници по различни позиции.

Шест дружества са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери следните дружества:

„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР РОС ИНС” ЕООД,  Сандански,
„ИНСТРЕЙД” ЕООД, София,
„АВГУСТА БРОКЕР КОНСУЛТ” ЕООД, Стара Загора,
„АРКО АСЕТС ГРУП” ЕООД, София,
„ВАРНА ИНС БРОКЕР” ЕООД, Варна,
„ШЕНКЕР” ЕООД, София,

Пълния текст на решенията 741, 742, 743, 744, 745 и 746 може да намерите в раздел „Документи”.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие на 2006 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг съответен фонд за второто тримесечие и за първото полугодие на 2006 г. Общо 16 930 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2006 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с първото тримесечие на годината се наблюдава увеличение с 4 082 лица или 31,77 на сто. Общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд през второто тримесечие на 2006 г. е 6 290 хил.лв., като се е увеличил в сравнение с първото тримесечие с 1 392 хил. лв. или с 28,43 на сто.
За периода 01.01.2006 г. – 30.06.2006 г. общо 30 960 осигурени лица са се възползвали от правото си да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и да прехвърлят средства от индивидуалните си партиди. Общата сума на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд от началото на 2006 г. е 12 478 хил. лв.
В сравнение с първото полугодие на миналата година е регистрирано намаление с 32,28 на сто на лицата, променили участието си и на размера на прехвърлените средства с 22,04 на сто. Значително е намалял относителния дял на получените откази за разглеждане на заявления и за промяна на участие и прехвърляне на средства. През първото полугодие на 2005 г. получените откази са съставлявали 24,43 на сто от подадените заявления, а през първото полугодие на 2006 г. техният относителен дял намалява до 11,05 на сто от общия брой на подадените заявления. Драстично е намалял броят на постъпилите в КФН жалби от осигурени лица с оплаквания, че не са подавали и подписвали заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства и за нарушения по процедурата на подаване на заявления. През периода януари – август 2005 г. подадените в КФН жалби са били 426. За същия период на тази година техният брой е 37. Сравнението между данните за двете шестмесечия показва, че промените в нормативната уредба (в сила от 01.07.2005 г.), изискващи нотариална заверка на заявленията за промяна на участие и за прехвърляне на средства, са изиграли положителна роля за намаляване на част от проблемите при попълване на заявленията, които бяха основание пенсионноосигурителните дружества да отказват разглеждане на заявления и са допринесли за гарантиране на личното волеизявление на осигурените лица.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един пенсионен фонд в друг съответен фонд за второто тримесечие и за първото полугодие на 2006 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализ на осигурителния пазар” за 2006 г.

Решения от заседание на КФН от 30.08.2006 г.

На свое заседание от 30.08.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. КФН отне лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник на “Брокерс груп" АД, гр. София. Основание за отнемането на лиценза са констатирани системни нарушения на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Към момента има влезли в сила наказателни постановления за 5 нарушения. От 2003 г. до сега  са издадени наказателни постановления и за други нарушения на ЗППЦК и актовете по прилагането му , като по тях се очаква  окончателно произнасяне на съда.

Сред констатираните нарушения са:  продажба на 1 000 000 броя компенсаторни инструменти, собственост на клиент на инвестиционния посредник, без съгласието на клиента; незпълнение при  първа възможност на клиентски поръчки;  незаверяване на копия от документите за самоличност на пълномощниците на двама клиенти на посредника.

Решението на КФН за отнемане на лиценза на  “Брокерс груп" АД е взето с оглед  защита на интересите на инвеститорите и цели гарантиране на  стабилността и  общественото доверие в пазара на ценни книжа.

2. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия облигации, издадена от «Българо-Американска Кредитна Банка» АД . Емисията, с ISIN код BG 2100010060, е в размер на 25 000 000 евро, разпределени в 25 000 броя ипотечни, лихвоносни, петгодишни облигации с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка. Облигациите са с фиксирана лихва за периода от датата на сключване на облигационния заем до първото купонно плащане на 30 септември 2006 г. в размер на 3,577% годишно и с плаваща лихва за останалия период до падежа в размер на шестмесечен EURIBOR + 0,64% на годишна база. Датата на емитиране на облигационната емисия е 30.03.2006 г., падежът – 30.03.2011г.
Емисията облигации се вписва в публичния регистър на КФН.

3. Издаде разрешение на „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД да  организира и управлява договорен фонд „ Адванс Източна Европа”

Основна цел на ДФ „ Адванс Източна Европа” е нарастване стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на капиталова печалба при поемане на умерено до високо ниво на риск.  Номиналната стойност на един дял е 1 евро. Фондът ще инвестира преимуществено (при нормални условия най-малко 75% от активите си) в акции на големи компании, приети за търговия на регулирани пазари в нововъзникналите такива на Източна Европа, включени в основни фондови индекси. Освен инвестиции в горепосочените инструменти, фондът ще осъществява и инвестиции в акции, които не участват в основните фондови индекси, но притежават потенциал за дългосрочен растеж.  С цел осигуряване на ликвидност портфейлът на фонда може да включва пари в брой, дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар.

4. Вписа емисия акции, издадена от ЗД „Евро Инс” АД, издадена в резултат на увеличаване капитала на дружеството. Емисията е  в размер на 1 499 996 броя обикновени, безналични акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 3.30 лв..

5. КФН взе решение за освобождаване от длъжност на Борислав Попов като заместник-председател на УС на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа по негова молба.

6. Взе решение  за определяне на критериите, на които трябва да отговарят презастрахователните договори на застрахователите, подали заявление за издаване на лиценз за извършване на застраховане по застраховка по т. 10.1 от раздел ІІ, буква „А” на приложение № 1, както и документите, удостоверяващи изпълнението на критериите.
Законът за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 54 от 4.07.2006 г.) въведе изискването всеки застраховател, който кандидатства за издаване на лиценз за извършване на застраховане по застраховка по т. 10.1 от раздел II, буква "А" на приложение № 1, да представя в КФН и презастрахователен договор, осигуряващ покритие
на отговорността му по тази застраховка.
7. Взе решение за определяне на критериите, на които трябва да отговаря покритието на отговорностите на Гаранционния фонд по Кодекса за застраховането, закупено на международния презастрахователен пазар. Законът за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 54 от 4.07.2006 г.) въведе задължение за Гаранционния фонд да закупи покритие на отговорностите на международния презастрахователен пазар. Целта на закупуването на това покритие е да гарантира възможността на Гаранционния фонд да извършва плащания на високи по размер обезщетения, включително и такива без лимит на отговорността. По този начин се гарантира правото на увредените лица да получат обезщетение, в случаите когато пътнотранспортното произшествие, съответно вредите, са причинени от водач, управляващ моторно превозно средство, без сключена „Гражданска отговорност”.
Гаранционният фонд застрахова дейността си на база презастрахователен договор от датата на присъединяването на България към Европейския съюз.

УД „Капман Асет Мениджмънт” АД получи разрешение да инвестира от името и за сметка на ДФ „Капман Макс”до 20 на сто от активите на фонда в акции на „Холдинг Пътища” АД и до 20 на сто от активите в акции на „Мострой” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде разрешение на УД „Капман Асет Мениджмънт” АД, действащо от името и за сметка на ДФ „Капман Макс”, да инвестира до 20 на сто от активите на фонда в акции на „Холдинг Пътища” АД и  до 20 на сто  от активите в акции на „Мострой” АД, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 20 на сто да не надвишава 40 на сто от активите на договорния фонд.

Пълния текст на решение 738 може да намерите в раздел „Документи”.

УД „Капман Асет Мениджмънт” АД получи разрешение да инвестира от името и за сметка на ИД „Капман Капитал” до 20 на сто от активите на фонда в акции на „Холдинг Пътища” АД и до 20 на сто от активите в акции на „Мострой” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде разрешение на УД „Капман Асет Мениджмънт” АД, действащо от името и за сметка на ИД „Капман Капитал” да инвестира до 20% от активите на фонда в акции на „Холдинг Пътища” АД и  до 20% от активите в акции на „Мострой” АД, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 20 на сто да не надвишава 40 на сто от активите на договорния фонд
 
Пълния текст на решение 739 може да намерите в раздел „Документи”.

„ЗК” ЕООД,

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери:

„ЗК” ЕООД, София,
"Фиск Иншурънс Сървисиз” АД,София,
„Консулт инс интернешинъл брокер” ЕООД,София,

Пълния текст на решенията 733, 735 и 736 може да намерите в раздел „Документи".

УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД получи одобрение за промяна в общите условия на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД за промяна в общите условия на дружеството, приети с решение на Съвета на директорите по Протокол от 04.08.2006 г.

Пълния текст на решение 740 може да намерите в раздел „Документи”.

Издадени са задължителни предписания до всички застрахователи по представените от тях Вътрешни правила за уреждане на претенции по застрахователни договори

Днес заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор” – Ралица Агайн издаде задължителни предписания до всички  застрахователи по представените от тях Вътрешни правила за уреждане на претенции по застрахователни договори. С тези предписания се дава срок от четиринадесет дни на дружествата да приведат правилата си в съответствие със закона, осигурявайки бързо, прозрачно и справедливо уреждане на потребителските претенции.
Според новата уредба на Кодекса за застраховането всеки застраховател е задължен да приеме правила, които да уреждат процедурите за приемане на претенциите на потребителите, за събиране на доказателства относно основанието и размера на тези претенции, за извършване на оценка на причинените вреди и за определяне на размера на обезщетенията, а също и процедури относно разплащанията с потребителите и разглеждането на подаваните от тях жалби до дружествата.
В края на юни тази година изтече шестмесечният законов срок за приемане  от застрахователите на техните вътрешни правила. Срокът не беше спазен от общо 8 застрахователни дружества, за което бяха издадени общо 8 акта за установяване на административни нарушения. 
 
Според Кодекса за застраховането заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор” може да дава задължителни предписания за отстраняване на противоречия на правилата със закона, а също и в случаите, когато разпоредбите им необосновано ограничават правата на потребителите. В издадените днес предписания г-жа Агайн разпорежда на застрахователите да предвидят в правилата си, че не могат да откажат приемане на заверени копия от представяните от потребителите документи, освен ако законът не е предвидил изрично, че се представят оригинали. Другите забележки са относно  предвиждане на по-подробна процедура по оценка на вредите и изплащане на обезщетенията, а също и относно съблюдаване и ясно посочване на законовите сроковете за изискване на допълнителни документи от дружествата и за произнасяне по заведените претенции. Застрахователите се задължават и да не изискват някои видове документи, които потребителите не могат да си набавят или пък не са от съществено значение за установяване на основателността на потребителската претенция и нейния размер.   
 
Вътрешните правила са публични и всеки потребител трябва да има свободен достъп до тях както преди сключване на застрахователния договор, така и след това. Застрахователите са длъжни да ги публикуват  на своята  Интернет страница, а също и да осигурят на потребителите безплатен достъп до тях на местата, където извършват своята дейност.

„Консултантска Кантора Скорпион Инс” ООД е вписана в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с което вписва „Консултантска Кантора Скорпион Инс” ООД,Пловдив, в регистъра на застрахователните брокери.
Пълния текст на решение 734 може да намерите в раздел „Документи”.