Решения от заседание на 30.06.2022 г.

На заседанието си на 30.06.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия варанти, които ще бъдат издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Емисията е в размер до 98 090 800 (деветдесет и осем милиона деветдесет хиляди и осемстотин) броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,001 лева, с ISIN код BG9200002228, които дават право на притежателите на варанти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност 1 (един) лев за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които дружеството ще издаде при бъдещо увеличение на капитала си.

2. Одобрява Светослав Дечев, Даниел Мирчев и Мая Огнянова за членове на съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ.

3. Одобрява Десислава Русева за член на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Интеркапитал Маркетс“ АД.

4. Одобрява Алексей Георгиев, Иван Пирински и Илхан Фаик за членове на съвета на директорите на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ.

5. Одобрява Панайот Филипов за независим член на съвета на директорите на Застрахователно дружество „ОЗОК ИНС“ АД.

6. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД.

7. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ” АД.

8. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на ЗАД „ЕНЕРГИЯ” АД.

9. Съгласува избора на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД на „РСМ БГ“ ООД и „Грант Торнтон“ ООД като одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на дружеството и управляваните от него фондове.

10. Издава решение за вписване на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „ДаллБогг: Живот и Здраве“, управляван от ПОД „ДаллБогг: Живот и Здраве“, в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.

11. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение на Наредба № 63 от 8 ноември 2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 14.07.2022 г. включително.

12. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

13. Отнема правото на Стоян Пламенов Станков за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти, придобито със Сертификат № 469-Б от 30.01.2012 г., издаден от КФН.

14. Допуска кандидат до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в периода 01.10.2022 – 22.10.2022 г.

15. Изпраща писмо до „Конкорд Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с извършване на дейност по управление на алтернативен инвестиционен фонд, както и във връзка с одобрение на промени в Програмата за дейността на дружеството.

Периодични справки и отчети на застрахователните брокери

Пакетът от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на периодичните отчети от застрахователните брокери към 30.06.2022 г., на основание чл. 311, ал. 3, т. 2, във връзка с ал. 4 от Кодекса за застраховането, е обновен.

Във връзка с горното, попълването на горепосочените справки и отчети, и подаването им през електронния портал на КФН, трябва да започне след изтеглянето на задължителният актуализиран формат (версия 30.06.2022), публикуван на интернет страницата на КФН на адрес:

www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователна дейност”.

ВАЖНО:

Прикачените файлове трябва да отговарят на следните условия:

  • Базовият файл, съдържащ пакет от справки съгласно Приложения 2.1-2.8 и 3.1-3.4 с основна информация трябва да бъде във формат .xls (Microsoft Excel 2003);
  • Съдържанието на базовия файл с основна информация трябва да бъде попълнено съгласно утвърдените от Комисията за финансов надзор образци, спазвайки всички правила за валидност на данните (тези правила не са част от настоящата инструкция и могат да бъдат свалени от страницата на Комисията за финансов надзор);
  • Името на базовия файл с основна информация трябва да бъде формирано според определените от Комисията за финансов надзор правила;
  • Реализираният брой договори чрез онлайн продажби, начислен премиен приход от онлайн продажби и начисленият приход от комисионни от онлайн продажби се отчитат данните отнасящи се до реализирани чрез интернет сайт и/ли мобилно приложение продажби;
  • Относно Приложение № 2.4, Приложение № 2.8, Приложение № 3.2 и Приложение 3.4 от базовия файл с основна информация, съдържащи се в пакета от справките, в раздел Забележка следва да се посочи държавата, в която е регистрирано седалището на застрахователя/презастрахователя, както и територията, на която е разположен риска по сключения застрахователен/ презастрахователен договор;
  • Приложение № 1 се попълва по приложения образец, съдържащ се в пакета от справки, информацията трябва да бъде във формат .xls;
  • Файловете трябва да бъдат подписани с универсален електронен подпис във формат p7m или p7s (PKCS#7), като при подписването НЕ трябва да бъде използвано криптиране;
  • Подписът на файловете трябва да принадлежи на същия служител, който е влязъл в системата.

Комисията за финансов надзор с участие в научно-приложната конференция „Икономика на страха“

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него проведоха конференцията „Икономика на страха“. Тя се организира по повод 20-годишнината от създаването на учебното заведение и като продължение на мисията на ВУЗФ да създава ефективен мост между бъдещите и настоящите бизнес лидери, и успешното развитие на икономиката на страната.

Събитието откри г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата на Република България, под чийто патронаж се провежда и конференцията. Два панела бяха фокусирани върху голямата тема „Икономика на страха“. В първия панел, посветен на политиката на централната банка, участие взе и г-н Владимир Савов, зам.-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“. Панелът бе насочен към въпроси, касаещи паричната политика и отражението върху фискалната политика, кредитните пазари, търгуването на страха и инвестиционните пазари.

„За мен е чест да съм тук и да поздравя ВУЗФ по повод 20-годишнината от създаването му. Днешното събитие е повод да подчертаем партньорската си ангажираност по темата, която съотносима и към бизнес моделите на компаниите в сектор „Застраховане“, също е построена на избягването и менажирането на страха, смекчаването на това усещане за несигурност и на минимизирането на всякакви рискове. Дигитализацията получи ново разпространение и нов тласък, а страха от физически контакт по време на Ковид пандемията, застави всички нас, застрахователите в частност да преразгледат своите бизнес процеси, да дадат приоритет на дигиталните услуги и обработването на щетите. Този процес вече е достигнал такъв порядък, че ние като регулатори трябва да направим необходимото и да съобразим нормативната уредба със съвременните изисквания. Застраховането е бизнес, построен на икономиката на страха и е отговорност както на сектора, така и на институции, като ВУЗФ, разбирането за този бизнес да придобива все по-широко разпространение, особено сред потребителите“.

KSS 108 scaled

В панела участие взеха още Илия Лингорски, главен икономист на Българската банка за развитие, Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на Република България, Левон Хампарцумян, председател на Българския форум на бизнес лидерите, представители на държавни институции и регулаторни органи, БНБ, Сметната палата, експерти, представители на академичните и научните среди.

KSS 152 scaled

Вторият панел обхвана темите за предпоставките за развитие на „икономиката на страха“, как се определя това понятие, какви са нейните измерения, как се развиват държавните финанси и международните финанси при страх в икономиката, има ли страх от ESG регулациите и пречи ли това на бизнеса, кои са “търговците на страх” и какви са ефектите на икономическата криза върху висшето образование. Основни доклади по темите изнесоха проф. д-р Боян Дуранкев, професор емеритус на ВУЗФ, проф. д.ик.н. Методи Христов, професор емеритус на ВУЗФ, проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова, директор направление “Финанси и финансов мениджмънт”, VUZF Lab, доц. д-р Ирена Николова, НБУ, гл.ас. д-р Красимира Найденова, Икономически университет – Варна, д-р Даниела Караангова, ВУЗФ, водещи икономисти и експерти.

Комисията за финансов надзор като партньор на ВУЗФ в отговорната кауза на висшето училище винаги да дава експертиза по най-актуалните икономически теми, ще продължи да подкрепя бъдещите кръгли маси, уебинари, конференции и тематични професионални дискусии.

Избери начин на подреждане:
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 2 )


Предупреждение на КФН относно инвестиране в криптофондове

КФН предупреждава инвеститорите за зачестили случаи на нерегламентирани практики на публично набиране на средства с цел инвестиране в Криптофондове, които не са лицензирани или регистрирани от КФН.

Повече информация за рисковете, произтичащи от подобни инвестиции, може да намерите тук.

Решения от заседание на 23.06.2022 г.

На заседанието си на 23.06.2022 г КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Варна Риълтис” ЕАД, гр. Варна.

Емисията е в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева, разпределени в 10 000 (десет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени и неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100021216, с единична номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) лева, издадени на 21.12.2021 г. и с падеж на 21.12.2029 г., с плаващ лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 3.50 %, като размерът на дължимата лихва няма да бъде по-нисък от 3.25 %.

Вписва „Варна Риълтис“ ЕАД, гр. Варна, като емитент и посочената емисия облигации, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Билд инвест“ ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на 4 806 броя акции от капитала на „ЗСК Лозово“ АД от останалите акционери на дружеството.

3. Одобрява Георги Ковачев за управител на инвестиционен посредник „Нахман Кепитъл“ ООД.

4. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 25.07.2022 г. включително.

5. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 юли – 31 декември 2022 г.

6. Допуска кандидати до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в периода 01.10.2022 – 22.10.2022 г.

7. Разширява обхвата на издадения на инвестиционен посредник „Аларик Секюритис” ООД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник с инвестиционните дейности и услуги по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от ЗПФИ и с допълнителните услуги по чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗПФИ.

8. Открива производство по отнемане на издадения лиценз на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ“ АДСИЦ (л.) за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на членове на надзорния съвет на дружеството.

Справки и отчети на застрахователните брокери

Във връзка с развитието на застрахователния пазар при продажбите на застрахователни договори, чрез интернет страници Ви информираме, че е въведена нова отчетна форма за застрахователните брокери.

Информацията, която ще бъде събирана от застрахователните брокери ще включва: реализираният брой договори чрез онлайн продажби (интернет страница), начислен премиен приход от онлайн продажби и начисленият приход от комисионни от онлайн продажби (по застрахователи, по класове на застраховките, в общо или животозастраховане).

С оглед гореизложеното, при попълването на данните, следва да се запознаете с разписаните подробни указанията за попълването на изисканата информация.

Останалата част от формата на събираните данни, остава непроменена.

Решения от заседание на 21.06.2022 г.

На заседанието си на 21.06.2022 г. КФН реши:

1. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

2. Изпраща писмо до ЗД „ОЗОК ИНС“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на независим член на съвета на директорите на дружеството.

3. Допуска кандидати до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в периода 01.10.2022 – 22.10.2022 г.

Утвърдeни промени в образците на справките, които пенсионноосигурителните дружества и банките-попечители представят в КФН

Във връзка с измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване приети с § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за покритите облигации (обн. ДВ, бр. 25 от 2022 г.) беше въведена възможността за инвестиране средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в покрити облигации по чл. 2 от Закона за покритите облигации. С оглед тези обстоятелства заместник-председателят на КФН, ръководещ управление ,,Осигурителен надзор“ утвърди промени в образците на справките за нетните активи на фондовете по чл. 23 от Наредба № 9 на КФН, които пенсионноосигурителните дружества представят в КФН, както и в образците на справките, представяни от банките-попечители съгласно чл. 123а, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване. Решенията за утвърждаване на образците са налични на интернет страницата на КФН в рубрика ,,Административни документи/Решения“, а образците на справки са публикувани в рубрика ,,Административни документи/форми и образци/Осигурителна дейност“.

Решения от заседание на 16.06.2022 г.

На заседанието си на 16.06.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява Марин Маринов за член на управителния съвет и изпълнителен директор на „Застрахователна компания България Иншурънс“ АД.

2. Одобрява Ирина Динева за независим член на съвета на директорите на „Застрахователна компания Аксиом“ АД.

3. Одобрява Гълъбин Гълъбов и Веселин Рашин за членове на управителния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.

4. Одобрява Габриела Захариева – Митова за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Варчев Мениджинг Компани“ ЕАД.

5. Приема на първо гласуване проект на Наредба за оповестяването на пазарни данни.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 18.07.2022 г. включително.

6. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и доставчик на услуги за докладване на данни.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

7. Издава одобрение на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС (водене и съхраняване на счетоводна и друга отчетност, и кореспонденция, и други необходими дейности, пряко свързани с осъществяване на дейността) на „Кроу България Адвайзъри“ ЕООД като трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

8. Допуска кандидати до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в периода 01.10.2022 – 22.10.2022 г.

9. Изпраща писмо до „Дженерали застраховане“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на надзорния съвет на дружеството.

10. Изпраща писмо до управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на съвета на директорите на дружеството.

Диана Йорданова – зам.-председател на КФН, бе официален гост на церемонията по награждаването от националния конкурс „Млад одитор“ 2022 г.

Заместник-председателят на КФН – г-жа Диана Йорданова, ръководещ управление “Осигурителен надзор” бе сред официалните гости на националния конкурс „Млад одитор“ 2022 г. Конкурсът, който се провежда за 11-та поредна година,  има за цел, както да популяризира одиторската професия сред младите хора в страната, така и да насочи вниманието на обществото към една от най-специфичните интересни и предизвикателни професии. На официалната церемония бяха наградени студенти, които получиха специални отличия за „Млад одитор“ 2022 г.

От името на председателя на Комисията за финансов надзор г-н Бойко Атанасов, приветствие към организационния комитет на конкурса поднесе г-жа Диана Йорданова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”: „Пожелавам Ви все така упорито и целеустремено да продължавате да полагате основите на една от най-специфичните и интересни професии в областта на икономиката, която изисква високо ниво на подготовка, знания, но най-вече отдаденост и постоянство. Убеден съм, че всеотдайността Ви към студентите, както и положените усилия, с които утвърждавате имиджа на професията, създава кадри, които превръщат одиторската дейност в поле за престижно и успешно развитие“.

KYO 9178 scaled Млад одитор 2 scaled

Г-жа Йорданова пожела на всички участници, не само на отличените, да постигнат изключителни постижение в избраната одиторска професия,  защото тя  ще им носи удовлетворение още много години наред.

Приветствени слова отправиха проф. Велчев – ректор на ВУЗФ, г-жа Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България, г-н Димитрос Папазис – управител на HLB България и Негово Преосвещенство Браницки Еписков Пахомий – ректор на Софийската духовна семинария.

На студента, спечелил първото място в конкурса бе връчена парична награда в размер на 2000 лв., учредена от одиторски дружества  „HLB България“ и „Захаринова Нексиа“, за финансиране на образователна степен. Второто място бе отличено с награда от 1000 лв., учредена от  Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, а третото място спечели награда от 500 лв, учредена от Института на дипломираните експерт-счетоводители,

Журито на конкурса присъди и 2 специални награди за участниците, с най-оригинални идеи при решаване на казус. Те бяха предоставени от Сметната палата, под формата на едномесечен стаж и 20% стипендия от таксата за целия едногодишен срок на обучение в магистърска степен по програмите на ВУЗФ. През 2022 г. по решение на оценяващите, всички участници достигнали до трети етап решаване на казус получиха сертификати за много добро представяне.

В съревнованието, което се провежда за 11-та поредна година, се включиха над 50 студента от 12 университета в страната, сред които Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Софийски Университет „Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Икономическия университет – Варна, Югозападен Университет “Неофит Рилски”, Нов Български Университет, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър“ и  Виенския Университет.

Домакин на събитието отново бе и един от неговите организатори – ВУЗФ, със съорганизатори – одиторските дружества „Захаринова Нексиа“ и „HLB България“. Партньори на конкурса са Сметна палата на Република България, Комисия за публичен надзор на регистрираните одитори и Института на дипломираните експерт – счетоводители в България.

Повече за отличените млади одитори, можете да прочете тук.

Избери начин на подреждане:
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 2 )