КФН участва в „Световната седмица на парите“

Комисията за финансов надзор (КФН), като активно ангажирана институция за повишаване финансовата грамотност на обществото, взе участие в поредното издание на „Световната седмица на парите“. През 2024 г. тя се проведе под надслов „Защитете парите си, осигурете бъдещето си!“ и бе посветена на безопасното инвестиране, с подчертано значение за възприемането на отговорен и информиран подход към личните финанси, потенциалните рискове във финансовия сектор, предотвратяване на финансови онлайн измами и фишинг, както и на рискове, свързани с поверителността на личните данни.

КФН и тази година реализира серия от инициативи сред подрастващите, за да продължи популяризирането на дигиталната си кампания – #инвестирайбезопасно. Тя е посветена на инвестициите без риск, на различаването на лицензираните от недобросъвестните инвестиционни посредници и схеми, на признаците, по които се идентифицират нередностите.

Г-н Бойко Атанасов – председател на Комисията, даде старт на образователните лекции с думите: Световната седмица на парите има за цел да отговори на критичната нужда от повишаване на финансовата култура в днешния дигитален свят, в който осведомеността и разбирането на икономическите принципи дава възможност на хора от всички възрасти да взимат информирани решения. Комисията дава приоритет на тази социално-отговорна кауза, тъй като финансовите системи стават все по-сложни и знанията са ключови – независимо дали става въпрос за управление на личен бюджет, разбиране на инвестиционни схеми или ориентиране във финтех пространството. Включването на младите хора в тези програми, е от особено значение за финансовата им подготовка особено ако са избрали финансовата сфера за своя професионална реализация. Партньорствата, които институцията създава и развива с гимназиите, проправят пътя към едно по-добро финансово бъдеще за поколението, което е на прага на своята зрелост“.

В специално организираните събития участваха общо над 190 възпитаника на три от водещите гимназии в София – Първа английска езикова гимназия, 73-то СУ „Владислав Граматик“ и Националната-търговско банкова гимназия. Д-р Неда Мужо – началник на отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел“ („НПДЕЦКДСИЦ“) в КФН, презентира пред учениците рисковете, които крие виртуалният свят на инвестициите и насочи  вниманието им към основни понятия за онлайн капиталовите пазари. Под формата на интерактивна игра с въпроси от дигиталната инвестиционна сфера, познанията им бяха затвърдени, а най-активните участници – отличени със символични подаръци.

Комисията за финансов надзор продължава кампанията #инвестирайбезопасно, която е достъпна на сайта https://investsafely.fsc.bg/, както и в социалните мрежи – YouTube и LinkedIn.

Първи април е крайният срок за оповестяване на ГФО за дейността и доклад от довереника на облигационерите

Краен срок за оповестяване на годишния индивидуален финансов отчет за дейността за 2023 г. и доклад от довереника на облигационерите на консолидирана база за четвърто тримесечие на 2023 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание, че съгласно чл. 100н, ал. 1 във връзка с чл. 100т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) емитентът е длъжен да разкрива публично на КФН и обществеността годишния индивидуален финансов отчет за дейността си в срок до 90 дни от завършването на финансовата година.

 Крайният срок за разкриване на годишния индивидуален финансов отчет за дейността на емитентите за 2023 г. чрез предоставянето му на КФН и на обществеността изтича на 01.04.2024 г. Емитентът е длъжен да разкрива публично регулирана информация чрез ѝ предоставянето на КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез Единна информационна система (ЕИС) за подаване на отчети и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия. Индивидуалните годишни отчети се подават в съответствие с европейския единен електронен формат ЕЕЕФ (ESEF).

Срокът за представяне на доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК от довереника на облигационерите, изготвен въз основа на представен от страна на емитентите на облигации отчет по чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК на консолидирана база за четвърто тримесечие на 2023 г. също изтича на 01.04.2024 г.

Решения от заседание на 28.03.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. От разгледаните до 28.03.2024 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 18 и 19 май 2024 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 18 май 2024 г., се допускат: Димитър Михайлов, Димитър Иванов и Христо Панайотов. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 19 май 2024 г., се допускат: Николай Христов, Димитър Михайлов, Слав Димов, Теодора Поповска-Смиленова, Атанас Панов, Гергана Петрова и Александър Стойчев. Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит.

Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им.

Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 10.05.2024 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

2. Потвърждава пълнота на подадено заявление за издаване на лиценз на „ПропъртиПиърс“ ООД за предоставяне на услуги за колективно финансиране.

3. Изпраща писма до националния компетентен орган на Република Португалия (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM) и до „АктивМаркетс – Импреза дже Инвесшименто“ С.А. (ActivMarkets – Empresa de Investimento S.A.), инвестиционен посредник (ИП), лицензиран от CMVM, за потвърждаване получаването на нотификацията за намерението на ИП „АктивМаркетс – Импреза дже Инвесшименто“ С.А. (ActivMarkets – Empresa de Investimento S.A.) да извършва дейност на територията на Република България.

4. Определя общата сума на годишните вноски във Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници за 2024 г.

Европейската комисия публикува проект на тълкувателно известие на преходните разпоредби на MIFIR

Европейската комисия публикува проект на тълкувателно известие, с цел внасянето на яснота сред пазарните участници по отношение на преходните разпоредби след измененията на MiFIR.

Изменението в правилата на MiFIR, предвидено на политическо равнище още през юни 2023 г., влиза в сила днес – 28 март 2024 г., като определени разпоредби ще започнат да действат постепенно през следващите години. Новите правила се отнасят и до ограниченията по отношение на „тъмните сделки“ (сделките, които са сключени без наличието на предварителна прозрачност), както и преминаването от двоен към единичен праг на обема.

Понастоящем в ЕС е в ход изготвянето на делегирани регламенти на Комисията, определящи нови правила, включително по отношение на единичния праг на обема. Съгласно преходните разпоредби, съдържащи се в чл. 54 (3) на MiFIR, делегираните регламенти, издадени от Комисията, ще продължат да се прилагат до влизането в сила на новите регламенти, т.е. съществуващият двоен праг на обема ще остане в сила до влизането в сила на новите делегирани регламенти на Комисията, уреждащи единичния праг на обема.

Повече информация можете да намерите тук: Commission publishes draft interpretative notice on the transitional provision of the MiFIR review – European Commission (europa.eu)

 ESMA clarifies application of certain MIFIR provisions, including volume cap (europa.eu)

ESMA74-2134169708-7163 Public Statement on the transition for the application of the MiFID II/MiFIR review (europa.eu)

Извънсъдебно решаване на спорове

КФН публикува презентационен материал, насочен към потребителите на небанкови финансови услуги. Целта му е да популяризира дейността на помирителните комисии и извънсъдебния формат на разрешаване на спорове между поднадзорните на КФН лица, извършващи дейност в небанковия финансов сектор и потребителите на инвестиционни, застрахователни и пенсионни услуги. Презентацията е с информативен характер и в нея са описани възможните стъпки, които би се наложило да се предприемат в случай, че изберете да разрешите спор чрез помирителна комисия.

Комисията за финансов надзор с призово място на наградите „Икономика на светло“

На официална церемония, състояла се на 25 март, бяха връчени наградите „Икономика на светло“ за 2023 г. Номинациите за наградите се правят чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България ( АИКБ) – организатор на събитието,  представители на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика, в чийто състав влизат редица държавни институции, социални партньори и медии.

С призово място бяха оценени проектите Единната информационна система (ЕИС) и мобилното приложение FSC Mobile на Комисията за финансов надзор (КФН). Те бяха номинирани в категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“.

Boyko Atanasov
Бойко Атанасов
Vasil Terziev
Васил Терзиев

Васил Терзиев – кмет на Столична община, връчи грамота на председателя  на КФН – г-н Бойко Атанасов: „С внедряването на ЕИС на КФН вярвам, че постигнахме коренна промяна в модела на административно обслужване, с осигуряването на дигитализиран обмен на данни в небанковия финансов сектор. Партньорите ни от застрахователния, осигурителния и инвестиционния сектор вече са максимално улеснени в работата им с регулатора, като едновременно с това регулаторния процес в КФН премина на съвсем ново дигитално ниво. Заедно с другият ни интегриран проект мобилната апликация FSC Mobile, Комисията успешно внедрява напълно нов модел на комуникация с двете иновативни решения, с което отговори на активната цифрова трансформация на Европа и интегрира дейностите и процесите на КФН както с българското електронно управление, така и със системите на европейските регулатори.“.

Интегрирането на подобен тип приложения има решаваща роля в небанковия финансов сектор и трансформира бизнеса като повишава неговата ефективност, разширява достъпността и насърчава иновациите. Дигиталните инструменти променят начина на работа, като дават приоритет на сигурен и стабилен финансов свят, в полза на обществото. Комисията за финансов надзор ще продължи да бъде ангажирана с цифровата еволюция, която ще позволи вземането на информирани решения, базирани на данни и най-вече ще улесни регулаторното съответствие.

Повече за наградите „Икономика на светло“, организирани от АИКБ: https://bica-bg.org/bg/article-22446-bylgarska-narodna-banka-bojidar-bojanov-i-bylgarska-telegrafna.htm

Решения от заседание на 26.03.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Стоян Буюклиев и Теодор Петров за нови членове на съвета на директорите на „Лев Инвест“ АДСИЦ.

2. Одобрява Стоян Буюклиев, Теодор Петров и Веселин Манолов за нови членове на съвета на директорите на „Булгериън инвестмънт груп“ АДСИЦ.

3. Одобрява представените промени в устава на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за приемане на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Издава разрешение на управляващо дружество „Блусмарт Инвестмънтс“ АД да организира и управлява договорен фонд „Блусмарт Премиум Екуити“.

Вписва договорен фонд „Блусмарт Премиум Екуити“ в регистъра на колективните инвестиционни схеми, воден от КФН.

5. Отписва, по искане на заявителя, емисия корпоративни облигации, издадени от „Мъни Плюс Мениджмънт“ ЕАД, гр. София, и дружеството като емитент от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Емисията е в размер на 12 000 000 лева, разпределени в 12 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, с ISIN код BG2100014211.

6. Спазва в надзорната си практика Насоките относно изискванията за управление на продукта по ДПФИ II (ESMA35-43-3448), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

7. Признава придобитата от Петър Манчев квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

8. Заличава „ЕлБиАр Брокер“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

9. Изпраща писмо до „Алфастар Венчърс“ АД, с което уведомява дружеството, че промените в условията на първоначалната регистрация като управител на допустим фонд за рисков капитал могат да бъдат въведени.

10. Освобождава за 2024 г. „ЕЛ БАТ“ АД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

11. Изпраща писмо до „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД и „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” EАД, с което уведомява дружествата, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелства, които представляват правни пречки за актуализация на договори за прехвърляне дейност по обработка на данни, изчисления и отчетност по МСФО 17, с трето лице.

12. Изпраща писмо до „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” EАД, с което уведомява дружеството, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелства, които представляват правни пречки за сключването на представения анекс за разширяване на прехвърлената дейност по извършване на автоматизирана проверка на бъдещи и настоящи клиенти на застрахователните дружества към трето лице.

13. Изпраща писмо до „ВИ АЙ ИНШУРЪНС БРОКЕР“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

14. Изпраща писмо до „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на независим член на надзорния съвет на дружеството.

15. Изпраща писмо до „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” EАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на независим член на надзорния съвет на дружеството.

Актуализация на справките по образец за финансова отчетност на управляващите дружества  

С оглед прилагането на чл. 90, ал. 2 и 3 и чл. 92, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране във връзка с чл. 154 и чл. 156, ал. 1 и 3 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и на основание чл. 15, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, със Заповед № З – 79 от  25.03.2024 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, са утвърдени актуализирани образци на справки за финансова отчетност на управляващите дружества, определени с Решение № 1522 – КИС от 08.12.2017 г., изменени и допълнени съответно със Заповед № З – 6 от 10.01.2022 г. и Заповед № З – 72 от 20.03.2023 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

Утвърдените справки по образец са относими и за лицензираните лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове при представяне на отчетите им, доколкото за тях се прилагат съответно изискванията за разкриване на информация от управляващите дружества.

Актуалните образци на справки са публикувани в раздел „Административни документи“, секция „Форми и образци“, подсекция „Инвестиционна дейност“.

Преходен период по отношение на ревизираната правна рамка на MIFIR

Във връзка с предстоящото влизане в сила на:

  • Регламент (ЕС) 2024/791 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2024 година за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 във връзка с повишаване на прозрачността на данните, премахване на пречките пред създаването на системи за консолидирани данни, оптимизиране на задълженията за търговия и забрана за получаване на плащане за поток от нареждания и
  • Директива (ЕС) 2024/790 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2024 година за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти,

определено за 28 март 2024 г., Европейският орган за ценни книжа и пазари публикува съобщение относно необходимостта от издаването на ръководство за прилагането на чл. 54 (3) от MiFIR, предвиждащ непрекъснатост на действието на делегираните актове, издадени преди датата на влизане в сила на промените и до окончателното приключване на тяхното изменение в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2024/791.

ЕОЦКП съобщава, че Европейската комисия също подготвя тълкувателно разяснение относно прилагането на преходните разпоредби.

След публикуване на съобщението на Европейската комисия, ЕОЦКП ще посочи допълнително как ще протече преходният период на промените в MiFIR, включително що се отнася до въздействието върху поддържаните от ЕОЦКП IT-системи и регистри.

Повече информация можете да намерите тук: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/transition-revised-mifir-rulebook

Прехвърляне на застрахователен портфейл на Foyer Sante S.A. към Globality S.A.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл на Foyer Sante S.A. към Globality S.A., включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът

В Комисията за финансов надзор е получено уведомление от компетентния орган на Великото херцогство Люксембург (Commissariat aux Assurances) за осъществено на 20 февруари 2024 г. прехвърляне на застрахователния портфейл на Foyer Sante S.A. към Globality S.A., включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът.

Информация за предстоящото прехвърляне на този застрахователен портфейл е получена в КФН през м. ноември 2023 г. КФН вече е предоставила своето съгласие на Commissariat aux Assurances за прехвърляне на застрахователния портфейл в рамките на ЕС.

След прехвърлянето Globality S.A. променя своето наименование на Foyer Global Health S.A. и става правоприемник на всички права и задължения на договорите, сключени от  Foyer Sante S.A., което прекратява своята дейност.