Решения от заседание на 26.03.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Стоян Буюклиев и Теодор Петров за нови членове на съвета на директорите на „Лев Инвест“ АДСИЦ.

2. Одобрява Стоян Буюклиев, Теодор Петров и Веселин Манолов за нови членове на съвета на директорите на „Булгериън инвестмънт груп“ АДСИЦ.

3. Одобрява представените промени в устава на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за приемане на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Издава разрешение на управляващо дружество „Блусмарт Инвестмънтс“ АД да организира и управлява договорен фонд „Блусмарт Премиум Екуити“.

Вписва договорен фонд „Блусмарт Премиум Екуити“ в регистъра на колективните инвестиционни схеми, воден от КФН.

5. Отписва, по искане на заявителя, емисия корпоративни облигации, издадени от „Мъни Плюс Мениджмънт“ ЕАД, гр. София, и дружеството като емитент от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Емисията е в размер на 12 000 000 лева, разпределени в 12 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, с ISIN код BG2100014211.

6. Спазва в надзорната си практика Насоките относно изискванията за управление на продукта по ДПФИ II (ESMA35-43-3448), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

7. Признава придобитата от Петър Манчев квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

8. Заличава „ЕлБиАр Брокер“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

9. Изпраща писмо до „Алфастар Венчърс“ АД, с което уведомява дружеството, че промените в условията на първоначалната регистрация като управител на допустим фонд за рисков капитал могат да бъдат въведени.

10. Освобождава за 2024 г. „ЕЛ БАТ“ АД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

11. Изпраща писмо до „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” EАД и „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” EАД, с което уведомява дружествата, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелства, които представляват правни пречки за актуализация на договори за прехвърляне дейност по обработка на данни, изчисления и отчетност по МСФО 17, с трето лице.

12. Изпраща писмо до „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” EАД, с което уведомява дружеството, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелства, които представляват правни пречки за сключването на представения анекс за разширяване на прехвърлената дейност по извършване на автоматизирана проверка на бъдещи и настоящи клиенти на застрахователните дружества към трето лице.

13. Изпраща писмо до „ВИ АЙ ИНШУРЪНС БРОКЕР“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

14. Изпраща писмо до „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на независим член на надзорния съвет на дружеството.

15. Изпраща писмо до „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” EАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на независим член на надзорния съвет на дружеството.