Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Към 29 юни 2009 г. 1115 застрахователни посредници, чрез съответните регулаторни институции, са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България.
Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Към 29 юни  2009 г. 268  застрахователи, чрез съответните регулаторни институции, са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България.
Списък на застрахователи от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност в България

Стартира 7-то издание на образователния семинар за ученици

За седми пореден път Комисията за финансов надзор и Министерството на образованието и науката организират образователен семинар «Небанков финансов сектор в България» (30 юни -3 юли 2009 г.) за учениците от професионалните гимназии по икономика в страната.
 
Семинарът се провежда със съдействието на Фондация «Атанас Буров», Пощенска банка, Българска асоциация на управляващите дружества, Висше училище по застраховане и финанси и  «Интерамерикан България» ЗЕАД, с медийното партньорство на «Дарин финанс» и вестник «Дневник».

Програмата има теоретична и практическа насоченост. Лекциите ще запознаят участниците с принципите и механизмите на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазар, а практическата част включва посещения в КФН, „БФБ-София” АД, “Пощенска банка” АД, „Алианц България” АД, Висше училище по застраховане и финанси и ПОК «Доверие».  По този начин учениците ще получат преки впечатления за това как работи “бизнеса”. Програмата ще завърши с официална церемония по връчване на удостоверения за участие в програмата “Небанков финансов сектор в България” на 3 юли от 17.00 ч. в сградата на КФН.

Комисията за финансов надзор като институция, регулираща небанковия финансов сектор в страната, счита за приоритетна дейността си, насочена към повишаване на финансовата култура на широката публика и бъдещите инвеститори. Задълбочаването на познанията в сферата на управлението на финансите е необходимост за младите хора, които са бъдещите “мениджъри” на страната. Надяваме се тези усилия да получат подкрепа от професионалните общности, медиите и обществото като цяло.

Приложена е принудителна административна мярка спрямо ПД „Слънчев бряг” АД

Ралица Агайн, заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи ПД „Слънчев бряг” АД да не подлага на гласуване въпросите, включени в дневния ред на общото събрание на акционерите, насрочено за 27.06.2009 г., по реда на чл. 223а ТЗ, а именно:
 –  Промени в състава на сд “Слънчев бряг”АД” и вземане решение за безвъзмездно прехвърляне на елементи от инфраструктурата, собственост на “Слънчев бряг”АД, к.к.Слънчев бряг,
–  включеното от “Слънчев бряг холдинг” АД предложение за приемане на решение за прекратяване на “Слънчев бряг” АД и откриване на производството за ликвидация на дружеството, определяне на срока на ликвидацията и назначаване на ликвидатори на дружеството;
Съвета на директорите на „Слънчев бряг” АД се задължава да не сключва безвъзмездни сделки за разпореждане с активи на дружеството.

Пълния текст на решение 588 може да намерите в раздел „ Административни документи”.

Одобрени са изменения и допълнения в Правилата за оценка на активите и пасивите на „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД

Проф. Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Съвета на директорите с решение по протокол от 12.06.2009г.

Пълния текст на Решение 577 може да намерите в раздел "Административни документи”.

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Булгартабак холдинг” АД

Ралица Агайн, заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи членовете на управителния съвет на „Булгартабак холдинг” АД, гр. София незабавно след получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да изпратят допълнения мотивиран доклад на „София БТ” АД.

Пълния текст на решение 587 може да намерите в раздел „Документи”.

Решения от заседание на КФН от 24 юни 2009 г .

На свое заседание от 24 юни 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Налага временна забрана за публикуване търгово предложение от Весела Кюлева за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска къща” АД, гр. София на акции на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, гр. София от останалите акционери на дружеството.

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции, издадени  от Глоуб фарм” АД, гр. София., представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Емисията е в размер на 100 000 броя  обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка. Вписва посочената емисия акции в регистъра и Глоуб фарм” АД като публично дружество.
Основната дейност на дружеството е свързана с  инвестиране  в капитали на компании, опериращи на фармацевтичния пазар като главните пазари са тези в България и Гърция.
Дружеството е с едностепенна система на управление като в състава на СД влизат: Константинос  Китсионас – председател, Елени Псарониколаки – зам.председател и изп. директор, а за членова на СД са избарни Теодорос Хрисис, Георгиос Скурас и Николаос Псарониколакис. Мажоритарен акционер в дружеството е Елени Псарониколаки, която притежава 99 998 броя акции, представляващи 99,998% от капитала. 

3. Потвърди проспект за  първично публично предлагане на емисия акции, издадена от  ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, гр. София. Емисията е в размер на 1 794 550 лева, разпределени в 179 455 броя  обикновени акции, с номинална стойност 10 лев всяка и емисионна стойност 56 лева, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение на капитала на дружеството.  Вписва в регистъра посочената емисия, в процес на емитиране.

4. Издава лиценз на „Трейдвил” ЕАД,  за извършване на дейност като инвестиционен посредник (в процес на учредяване). Посредникът е с т.нар. «частичен лиценз», където изискуемият капитал е 250 000 лева. В 14-дневен срок дружеството следва да удостовери, че е внесен изцяло изискуемият капитал, както и встъпителната вноска в ФКИЦК.
Учредител и едноличен собственик на капитала на „Трейдвил” ЕАД, гр. София е „Трейдвил” АД, гр Букорещ. В състава на СД влизат: Валентин Чизмару – изпълнителен член, Жулиета Мандажиева –  председател на СД и Ивана Близнакова – зам. Председател на СД.

5. Одобри промени в устава на „Експат Бета” АДСИЦ, гр. София, свързани със свикване на общото събрание на акционерите.

6. Одобри промени в устава на „Лев Инвест” АДСИЦ, гр. София, свързани със свикване на общото събрание на акционерите.
 

7. Одобри промени в устава на „Булленд Инвестмънт” АДСИЦ, гр. София, във връзка с разширяване на инвестиционните цели на дружеството.

8. Вписва емисия акции, издадена от  БИОИАСИС” АД, гр. София в резултата на увеличение на капитала на дружеството от 200 000 лева на 400 000 лева. Емисията е в размер на 200 000 лева, разпределена в 200 000 броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка.

Одобрени са изменения и допълнения в Правилата за оценка на активите и пасивите на ПОК “Съгласие” АД

Проф. Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОК “Съгласие” АД  и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Съвета на директорите на дружеството с решения по протоколи № 312 от 15.05.2009 г. и № 314 от 12.06.2009 г.

Пълния текст на Решение 575 може да намерите в раздел "Административни документи”.
 

На интернет страницата на Комисията за финансов надзор в рубрика „Публикации”, раздел „Отчети” е публикуван пазарен обзор на Небанковия финансов сектор през първото тримесечие на 2009 г.

В публикацията се разглеждат пет основни аспекта от състоянието и развитието на небанковия финансов сектор.
Първата част представя броя на поднадзорните лица съответно към 31.03.2009 г. в сравнение с 31.12.2008 г., по отношение на получените и отнети от КФН лицензи и разрешения за извършване на дейност през първото тримесечие на 2009 г., както и броя на нотификациите, получени и изпратени от КФН, във връзка със свободното предоставяне на услуги и създаването на клон при условията на свобода на установяване на територията на ЕС. В края на първото тримесечие на 2009 г. броят на колективните инвестиционни схеми (КИС) достига 100, от които 89 са договорни фондове, а 11 са инвестиционни дружества. През отчетния период броят на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) се увеличи с 1 дружество, което извършва секюритизация на недвижими имоти, като с него общият брой на АДСИЦ достига 70. Броят на нотификациите, получени от КФН, бе значителен и през първото тримесечие на 2009 г., като нотификациите на инвестиционни посредници са 50, на застрахователи са 13, а на застрахователни посредници – 90. В същото време КФН изпрати към държави членки 29 нотификации от инвестиционни посредници от Република България, възнамеряващи да извършват дейност на територията на ЕС.
Акцент в обзора на небанковия финансов сектор се поставя и на чуждестранното участие в капитала на поднадзорните лица на КФН. В графики са представени относителните дялове на пряко притежавания капитал на небанковите финансови посредници съответно от държави членки на ЕС, България и трети страни.
На трето място в публикацията се проследява динамиката в броя и активите на поднадзорните лица на КФН по тримесечия през последните три години поотделно за небанковите инвестиционни посредници, колективните инвестиционни схеми, дружествата със специална инвестиционна цел, застрахователните компании и здравноосигурителните дружества, както и пенсионноосигурителните дружества. Развитие се наблюдава на пазарите на услуги, предлагани от дружества със специална инвестиционна цел, застрахователите по общо застраховане и дружествата за здравно осигуряване. Активите на АДСИЦ възлизат на 1 634,7 млн. лв. към 31.03.2009 г., като отбелязват ръст от 0,88 % за тримесечието и 14,64 % покачване на годишна база (31.03.2008 г.– 31.03.2009 г.). Премийният приход на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, достига 374,4 млн. лева (ръст от 3,72 % на годишна база), докато този на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане, отбелязва лек спад на годишна база от 4,16 % до 60,9 млн. лв. в края на третото тримесечие. Реализираният премиен приход на дружествата, извършващи дейност по доброволно здравно осигуряване, нараства с 73,67 % на годишна база и достига до 14,3 млн. лв. Забелязва се увеличение спрямо миналото тримесечие от 4,78 % в активите на управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове, които към 31.03.2009 г. възлизат на 2409 млн. лв. Продължава да се наблюдава лек спад при активите на колективните инвестиционни схеми, които намаляват с 4,51 % до 311 млн. лв.
В частта, в която се разглежда пазарната концентрация на отделните сегменти според услугите, предлагани от участниците в небанковия финансов сектор, са използвани два измерителя за пазарна концентрация – Индексът на Херфиндал – Хиршман (Herfindahl-Hirschman Index (HHI)) и делът на първите четири компании. При колективните инвестиционни схеми, дружествата със специална инвестиционна цел, животозастрахователните дружества и пенсионноосигурителните дружества се наблюдава стабилна тенденция на намаляване нивото на пазарната концентрация.
В последната част на обзора на небанковия финансов сектор са представени агрегираните портфейли на различните поднадзорни лица според услугите, предлагани от тях в края на първото тримесечие на 2009 г. Проследена е и динамиката в структурата на тези портфейли за първото тримесечие на 2009 г. спрямо края на първото тримесечие на 2008 г. и 2007 г.

Открито е производство по прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Слънчев бряг” АД

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение за откриване на производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 ЗППЦК спрямо „Слънчев бряг” АД, с което задължава публичното дружество да не подлага на гласуване т. 1.10, т. 1.11 и т. 1.12 , включени в дневния ред на общото събрание на акционерите, насрочено за 27.06.2009 г. и задължава Съвета на директорите на „Слънчев бряг” АД да не сключва безвъзмездни сделки за разпореждане с активи на дружеството.

Пълният текст на уведомлението може да намерите в рубриката „За бизнеса”, раздел „Съобщения”, „ПД и други емитенти”.