На интернет страницата на Комисията за финансов надзор в рубрика „Публикации”, раздел „Отчети” е публикуван пазарен обзор на Небанковия финансов сектор през първото тримесечие на 2009 г.

В публикацията се разглеждат пет основни аспекта от състоянието и развитието на небанковия финансов сектор.
Първата част представя броя на поднадзорните лица съответно към 31.03.2009 г. в сравнение с 31.12.2008 г., по отношение на получените и отнети от КФН лицензи и разрешения за извършване на дейност през първото тримесечие на 2009 г., както и броя на нотификациите, получени и изпратени от КФН, във връзка със свободното предоставяне на услуги и създаването на клон при условията на свобода на установяване на територията на ЕС. В края на първото тримесечие на 2009 г. броят на колективните инвестиционни схеми (КИС) достига 100, от които 89 са договорни фондове, а 11 са инвестиционни дружества. През отчетния период броят на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) се увеличи с 1 дружество, което извършва секюритизация на недвижими имоти, като с него общият брой на АДСИЦ достига 70. Броят на нотификациите, получени от КФН, бе значителен и през първото тримесечие на 2009 г., като нотификациите на инвестиционни посредници са 50, на застрахователи са 13, а на застрахователни посредници – 90. В същото време КФН изпрати към държави членки 29 нотификации от инвестиционни посредници от Република България, възнамеряващи да извършват дейност на територията на ЕС.
Акцент в обзора на небанковия финансов сектор се поставя и на чуждестранното участие в капитала на поднадзорните лица на КФН. В графики са представени относителните дялове на пряко притежавания капитал на небанковите финансови посредници съответно от държави членки на ЕС, България и трети страни.
На трето място в публикацията се проследява динамиката в броя и активите на поднадзорните лица на КФН по тримесечия през последните три години поотделно за небанковите инвестиционни посредници, колективните инвестиционни схеми, дружествата със специална инвестиционна цел, застрахователните компании и здравноосигурителните дружества, както и пенсионноосигурителните дружества. Развитие се наблюдава на пазарите на услуги, предлагани от дружества със специална инвестиционна цел, застрахователите по общо застраховане и дружествата за здравно осигуряване. Активите на АДСИЦ възлизат на 1 634,7 млн. лв. към 31.03.2009 г., като отбелязват ръст от 0,88 % за тримесечието и 14,64 % покачване на годишна база (31.03.2008 г.– 31.03.2009 г.). Премийният приход на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, достига 374,4 млн. лева (ръст от 3,72 % на годишна база), докато този на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане, отбелязва лек спад на годишна база от 4,16 % до 60,9 млн. лв. в края на третото тримесечие. Реализираният премиен приход на дружествата, извършващи дейност по доброволно здравно осигуряване, нараства с 73,67 % на годишна база и достига до 14,3 млн. лв. Забелязва се увеличение спрямо миналото тримесечие от 4,78 % в активите на управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове, които към 31.03.2009 г. възлизат на 2409 млн. лв. Продължава да се наблюдава лек спад при активите на колективните инвестиционни схеми, които намаляват с 4,51 % до 311 млн. лв.
В частта, в която се разглежда пазарната концентрация на отделните сегменти според услугите, предлагани от участниците в небанковия финансов сектор, са използвани два измерителя за пазарна концентрация – Индексът на Херфиндал – Хиршман (Herfindahl-Hirschman Index (HHI)) и делът на първите четири компании. При колективните инвестиционни схеми, дружествата със специална инвестиционна цел, животозастрахователните дружества и пенсионноосигурителните дружества се наблюдава стабилна тенденция на намаляване нивото на пазарната концентрация.
В последната част на обзора на небанковия финансов сектор са представени агрегираните портфейли на различните поднадзорни лица според услугите, предлагани от тях в края на първото тримесечие на 2009 г. Проследена е и динамиката в структурата на тези портфейли за първото тримесечие на 2009 г. спрямо края на първото тримесечие на 2008 г. и 2007 г.