Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Булгартабак – Холдинг” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи публичното дружество „Булгартабак – Холдинг” АД при провеждане на извънредното ОС на насрочено за 11.12.2009 г., респективно на 30.12.2009 г. да не гласува т.6, включена в дневния ред. Да не взема решение за разпределяне на допълнителна вноска – дивидент за акционерите, в размер на 50 на сто от печалбата на дружеството за 2008 г. по годишния финансов отчет след данъчно облагане и отчисленията, направени за фонд „Резервен”, в размер на 10 на сто в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от ТЗ.
Решение 1002 може да намерите в раздел "Административни документи".

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Булгартабак холдинг” АД

Ралица Агайн, заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи членовете на управителния съвет на „Булгартабак холдинг” АД, гр. София незабавно след получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да изпратят допълнения мотивиран доклад на „София БТ” АД.

Пълния текст на решение 587 може да намерите в раздел „Документи”.