Решения от заседание на КФН от 24 юни 2009 г .

На свое заседание от 24 юни 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Налага временна забрана за публикуване търгово предложение от Весела Кюлева за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска къща” АД, гр. София на акции на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, гр. София от останалите акционери на дружеството.

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции, издадени  от Глоуб фарм” АД, гр. София., представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Емисията е в размер на 100 000 броя  обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка. Вписва посочената емисия акции в регистъра и Глоуб фарм” АД като публично дружество.
Основната дейност на дружеството е свързана с  инвестиране  в капитали на компании, опериращи на фармацевтичния пазар като главните пазари са тези в България и Гърция.
Дружеството е с едностепенна система на управление като в състава на СД влизат: Константинос  Китсионас – председател, Елени Псарониколаки – зам.председател и изп. директор, а за членова на СД са избарни Теодорос Хрисис, Георгиос Скурас и Николаос Псарониколакис. Мажоритарен акционер в дружеството е Елени Псарониколаки, която притежава 99 998 броя акции, представляващи 99,998% от капитала. 

3. Потвърди проспект за  първично публично предлагане на емисия акции, издадена от  ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, гр. София. Емисията е в размер на 1 794 550 лева, разпределени в 179 455 броя  обикновени акции, с номинална стойност 10 лев всяка и емисионна стойност 56 лева, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение на капитала на дружеството.  Вписва в регистъра посочената емисия, в процес на емитиране.

4. Издава лиценз на „Трейдвил” ЕАД,  за извършване на дейност като инвестиционен посредник (в процес на учредяване). Посредникът е с т.нар. «частичен лиценз», където изискуемият капитал е 250 000 лева. В 14-дневен срок дружеството следва да удостовери, че е внесен изцяло изискуемият капитал, както и встъпителната вноска в ФКИЦК.
Учредител и едноличен собственик на капитала на „Трейдвил” ЕАД, гр. София е „Трейдвил” АД, гр Букорещ. В състава на СД влизат: Валентин Чизмару – изпълнителен член, Жулиета Мандажиева –  председател на СД и Ивана Близнакова – зам. Председател на СД.

5. Одобри промени в устава на „Експат Бета” АДСИЦ, гр. София, свързани със свикване на общото събрание на акционерите.

6. Одобри промени в устава на „Лев Инвест” АДСИЦ, гр. София, свързани със свикване на общото събрание на акционерите.
 

7. Одобри промени в устава на „Булленд Инвестмънт” АДСИЦ, гр. София, във връзка с разширяване на инвестиционните цели на дружеството.

8. Вписва емисия акции, издадена от  БИОИАСИС” АД, гр. София в резултата на увеличение на капитала на дружеството от 200 000 лева на 400 000 лева. Емисията е в размер на 200 000 лева, разпределена в 200 000 броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка.