Одобрени са изменения и допълнения в Правилата за оценка на активите и пасивите на ПОК „Доверие” АД

Проф. Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОК„Доверие” АД и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Управителния съвет на дружеството с решения по протокол № 216 от 08.05.2009г. и протокол № 218 от 16.06.2009 г.

Пълния текст на Решение 574 може да намерите в раздел "Административни документи”.