Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец април 2009 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец април 2009 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

За периода януари-април 2009 г. записаните премии в общото застраховане са в размер на 504 972 хил. лв., а в животозастраховането на 79 794 хил. лв. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 5,9 % и -10,4 % или общо за застрахователния сектор 3,3 %.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Автокаско” (40,4 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (29,5 %) или общо 69,9 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, премийният приход, от които възлиза на 89 297 хил. лв., или 17,7 % от общия премиен приход.
Застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” има най-голям принос в увеличението на премийния приход за общозастрахователния сектор като отчита ръст от 18,9 % на годишна база и записани премии от 148 920 хил. лв., при ръст през месец март от 14,1 %.
Най-висок ръст на премийния приход на годишна база се отчита по застраховки „Кредити” – от 243,8 % и „Релсови превозни средства” – от 130,2 %.

 Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователните дружества към края на месец април 2009 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 60 143 хил. лв. и формират 75,4 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4,4 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 3 542 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава само по „Допълнителна застраховка” – от 43,8 % и „Постоянна здравна застраховка” – от 8,3 %. 

Реализираният за периода  януари-април 2009 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 17 294 хил. лв., с което се отчита ръст от 61,7 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” – 30,9 % и „Извънболнична медицинска помощ” – 26 %.
Най-висок ръст на премийния приход на годишна база се отчита по пакетите „Възстановяване на разходите” – от 127 % и „Извънболнична медицинска помощ” – от 118,4 %.
Броят на здравноосигурените лица в дружествата по доброволно здравно осигуряване по действащи договори към 30.04.2009 г. възлиза на 352 423.