Одобрени са изменения и допълнения в Правилата за оценка на активите и пасивите на четири пенсионни дружества

Проф. Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилата за оценка на активите и пасивите на следните пенсионноосигурителни дружества:
ПОД „Алианц България” АД 
ПОД „Лукойл Гарант-България” АД
„Пенсионноосигурителен институт” АД
ПОД „Топлина” АД

Пълния текст на Решениея 567,568,569 и 572 може да намерите в раздел "Административни документи”.