Решения от заседанието на КФН на 11 декември 2009 г.

На свое заседание от 11  декември  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от  „Инвестиционна компания Галата” АД, гр. Варна, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 000 000 лева, разпределени в 10 000 броя обикновени акции, с номинална стойност 100 лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва посочената емисия акция и „Инвестиционна компания Галата” АД, гр. Варна, като публично дружество.
Основната дейност на емитента е свързана с пазара на недвижими имоти. 
Емитентът има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, в чиито състав влизат Марин Митев – изпълнителен директор и член на СД, Цанко Цаков – изпълнителен директор и председател, Радослав Коев – икономически директор и член и „Химимпорт” АД, представлявано от Марин Митев – член на СД. „Химимпорт” АД притежава 60.00 % от капитала на дружеството.
 
2. Допуска  Мария Христова, Албена Иванова-Никлина и Марионела Колева до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер. 

3. Не допуска Ивайло Иванов до изпит за признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване.