Днес е официалното откриване на туининг проекта “Укрепване на регулаторния и надзорен капацитет на финансовите регулатори” в Подгорица, Черна гора

Днес, 15 декември 2009 г. в Подгорица, Черна гора, се състоя церемонията по откриването на туининг проекта “Укрепване на регулаторния и надзорен капацитет на финансовите регулатори”. Финансиране в размер на 1,199,966.94 евро е осигурено за проекта по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) на Европейската комисия. Проектът е с продължителност 18 месеца. Българската народна банка е в ролята на управляваща институция от държава-членка на Европейския съюз в консорциум с Централната банка на Нидерландия (De Nederlandsche Bank) и българската Комисия за финансов надзор.
Институциите бенефициенти са Централната банка на Черна гора, Комисията по ценни книжа (КЦК) на Черна гора и Агенцията за застрахователен надзор (АЗН) на Черна гора. От страна на бенефициентите проектът ще се управлява от Заместник министъра на финансите, г-н Милорад Катнич. Проектът се финансира от ЕС.
Туининг проектът има за цел усъвършенстване институционалния и регулаторен капацитет на институциите за регулиране на финансовия сектор за по-ефективен и ефикасен надзор върху финансовите пазари и институции в съответствие с общностното право на ЕС и ще се прилага в четири области: банков надзор и финансова стабилност; ценни книжа и пенсионни фондове; застрахователно дело; и предотвратяване изпирането на пари, финансирането на тероризма и други форми на финансова престъпност. Благодарение на помощта, предоставена по туининг проекта, ще бъдат транспонирани повече от десет директиви на ЕС в областта на финансовия сектор. Най-добрите европейски практики ще бъдат въведени в оперативната рамка на три финансовонадзорни органи. Капацитетът на персонала на институциите бенефициенти ще бъде укрепен чрез 630 дни обучение, което ще бъде предоставено от 76 експерти от Българската народна банка, Централната банка на Нидерландия (De Nederlandsche Bank) и българската Комисия за финансов надзор.