Открито е производство по прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Слънчев бряг” АД

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение за откриване на производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 ЗППЦК спрямо „Слънчев бряг” АД, с което задължава публичното дружество да не подлага на гласуване т. 1.10, т. 1.11 и т. 1.12 , включени в дневния ред на общото събрание на акционерите, насрочено за 27.06.2009 г. и задължава Съвета на директорите на „Слънчев бряг” АД да не сключва безвъзмездни сделки за разпореждане с активи на дружеството.

Пълният текст на уведомлението може да намерите в рубриката „За бизнеса”, раздел „Съобщения”, „ПД и други емитенти”.