Одобрени са изменения и допълнения в Правилата за оценка на активите и пасивите на „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД

Проф. Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” ЕАД и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Съвета на директорите с решение по протокол от 12.06.2009г.

Пълния текст на Решение 577 може да намерите в раздел "Административни документи”.