Одобрени са изменения и допълнения в Правилата за оценка на активите и пасивите на четири пенсионни дружества

Проф. Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилата за оценка на активите и пасивите на следните пенсионноосигурителни дружества:
ПОД „Алианц България” АД 
ПОД „Лукойл Гарант-България” АД
„Пенсионноосигурителен институт” АД
ПОД „Топлина” АД

Пълния текст на Решениея 567,568,569 и 572 може да намерите в раздел "Административни документи”.

Одобрени са изменения и допълнения в Правилата за оценка на активите и пасивите на ПОК „Доверие” АД

Проф. Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОК„Доверие” АД и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Управителния съвет на дружеството с решения по протокол № 216 от 08.05.2009г. и протокол № 218 от 16.06.2009 г.

Пълния текст на Решение 574 може да намерите в раздел "Административни документи”.

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец април 2009 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец април 2009 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

За периода януари-април 2009 г. записаните премии в общото застраховане са в размер на 504 972 хил. лв., а в животозастраховането на 79 794 хил. лв. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 5,9 % и -10,4 % или общо за застрахователния сектор 3,3 %.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Автокаско” (40,4 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (29,5 %) или общо 69,9 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, премийният приход, от които възлиза на 89 297 хил. лв., или 17,7 % от общия премиен приход.
Застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” има най-голям принос в увеличението на премийния приход за общозастрахователния сектор като отчита ръст от 18,9 % на годишна база и записани премии от 148 920 хил. лв., при ръст през месец март от 14,1 %.
Най-висок ръст на премийния приход на годишна база се отчита по застраховки „Кредити” – от 243,8 % и „Релсови превозни средства” – от 130,2 %.

 Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователните дружества към края на месец април 2009 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 60 143 хил. лв. и формират 75,4 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4,4 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 3 542 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава само по „Допълнителна застраховка” – от 43,8 % и „Постоянна здравна застраховка” – от 8,3 %. 

Реализираният за периода  януари-април 2009 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 17 294 хил. лв., с което се отчита ръст от 61,7 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” – 30,9 % и „Извънболнична медицинска помощ” – 26 %.
Най-висок ръст на премийния приход на годишна база се отчита по пакетите „Възстановяване на разходите” – от 127 % и „Извънболнична медицинска помощ” – от 118,4 %.
Броят на здравноосигурените лица в дружествата по доброволно здравно осигуряване по действащи договори към 30.04.2009 г. възлиза на 352 423.

Бернхард Фром е одобрен за Ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на „Граве България Животозастраховане” ЕАД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което одобри Бернхард Фром за Ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на  „Граве България Животозастраховане” ЕАД.
Решение № 552 е публикувано в раздел „Административни документи”.

Андрей Александров е одобрен за член на Съвета на директорите на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ” АД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което одобри Андрей Александров за член на Съвета на директорите на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ” АД.
Решение № 550 е публикувано в раздел „Административни документи”.

Антони Георгиев е одобрен за член на Съвета на директорите на „ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ВСЕОТДАЙНОСТ” АД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което одобри Антони Георгиев за член на Съвета на директорите на „ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ВСЕОТДАЙНОСТ” АД.
Решение № 541 е публикувано в раздел „Административни документи”.

Калоян Антов е одобрен да управлява и представлява „ОББ-ЕЙ АЙ ДЖИ ЛАЙФ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО” АД и “ЕЙ АЙ ДЖИ ЛАЙФ (БЪЛГАРИЯ) ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО” ЕАД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решения, с които одобри Калоян Антов за лице, оправомощено да управлява и представлява „ОББ-ЕЙ АЙ ДЖИ ЛАЙФ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО” АД и “ЕЙ АЙ ДЖИ ЛАЙФ (БЪЛГАРИЯ) ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО” ЕАД
Решенията 539 и 540 са публикувани в раздел „Административни документи”.

Антони Стоянов е одобрен за член на СД и изпълнителен директор на „ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ЕВРОПА” АД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което одобри Антони Стоянов за член на СД и изпълнителен директор на „ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ЕВРОПА” АД
Решение № 534 е публикувано в раздел „Административни документи”.

Геновева Хаджидимитрова е одобрена за управител на ИП „АБВ Инвестиции” ЕООД, гр. София

Ралица Агайн, заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри,Геновева Хаджидимитрова за управител на ИП „АБВ Инвестиции” ЕООД, гр. София, избрана с решение на едноличния собственик на капитала на ИП „АБВ Инвестиции” ЕООД, гр. София, „Вариант – АБВ” АД от 26.05.2009 г.

Пълния текст на решение 565 може да намерите в раздел „Документи”.

Одобрени са изменения и допълнения в правилника на “БФБ – София”

Ралица Агайн, заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри изменение и допълнение на правилника за дейността на регулирания пазар, състоящи се в удължаване срока на влизане в сила на промяната на борсовата сегментация, регламентирана в част III „Правила за допускане до търговия”, в резултат на която след 01.10.2009 г. Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД ще може да сваля от търговия на регулиран пазар дружествата, които не отговарят на критериите, необходими за търговия на „Неофициален пазар”.
Отменят се текстовете в част V „Правила за надзор върху търговията”, предвиждащи санкционни правомощия на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД спрямо борсовите членове за нарушения нормативни разпоредби.

Пълния текст на решение 562 може да намерите в раздел „Документи”.