Калоян Антов е одобрен да управлява и представлява „ОББ-ЕЙ АЙ ДЖИ ЛАЙФ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО” АД и “ЕЙ АЙ ДЖИ ЛАЙФ (БЪЛГАРИЯ) ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО” ЕАД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решения, с които одобри Калоян Антов за лице, оправомощено да управлява и представлява „ОББ-ЕЙ АЙ ДЖИ ЛАЙФ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО” АД и “ЕЙ АЙ ДЖИ ЛАЙФ (БЪЛГАРИЯ) ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО” ЕАД
Решенията 539 и 540 са публикувани в раздел „Административни документи”.