Приложена е принудителна административна мярка на ПД„Балкан проджекти мениджмънт” АД

Ралица Агайн, заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи членовете на СД на ПД„Балкан проджекти мениджмънт” АД, гр. София да предложат на редовното ОСА  да не подлага на гласуване точка шеста от дневния ред свързана с вземане на решение за продажба на недвижими имоти за погасяване на договор за кредит-овърдрафт с „Уникредит Булбанк.
Пълния текст на решение 554 може да намерите в раздел „Документи”.