Приложена е принудителна административна мярка на “София Комерс Заложни къщи” АД

Ралица Агайн, заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи членовете на СД на “София Комерс Заложни къщи” АД, да предложат на ОСА да не подлага на гласуване т. 8 от дневния ред свързана с освобождаване на  Владислав Коцев от отговорност за дейността му от 01.01.2009 г. до 19.06.2009 г.

Пълния текст на решение 561 може да намерите в раздел „Документи”.