КФН и БФБ започват процес за съгласуване на промяна в правилата на борсата, отнасящи се до осъществяване на първично публично предлагане на ценни книжа

По време на редовна среща на КФН с представители на институциите и участниците на капиталовия пазар бе повдигнат въпросът за случаите на презаписване на емисиите акции при последните първични публични предлагания и възможните неблагоприятни последици за пазара при бъдещи предлагания. В тази връзка КФН съвместно с БФБ –София започва процес за съгласуване на промяна в правилата на борсата, отнасящи се до осъществяване на първично публично предлагане на ценни книжа. Основната цел е съществуващата сега процедура да се измени и доразвие, така че да бъде  максимално обективна и справедлива за всички пазарни участници.

КФН и БФБ-София  отправят покана към всички заинтересовани лица да се включат със свои мнения и предложения, които могат да изпращат на официалните е-майл адреси на съответните институции – bse@bse-sofia.bg   и bg_fsc@fsc.bg.

Румен Янчев е одобрен за Председател на УС и Изпълнителен директор на Застрахователна Компания “Български имоти” АД и на Животозастрахователна Компания “Български имоти” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде две решения, с които  одобри Румен Янчев за Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на Застрахователна Компания “Български имоти” АД и на Животозастрахователна Компания “Български имоти” АД, гр. София.
Пълния текст на решение 946 може да намерите в раздел „Документи”.

Задължава СД на „Хан Крум” АД, гр. Крумовград, да предложи на общото събрание на акционерите на дружеството да не подлага на гласуване две точки от дневния ред

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде две решения, с които задължи СД на „Хан Крум” АД, гр. Крумовград, да предложи на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.07.2007 г., съответно на 04.08.2007 г. при условията на чл. 227 от ТЗ, да не подлага на гласуване т. 6 от дневния ред със следното съдържание:
„6. Вземане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества; проект за решение – ОС взема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества.” Да не се гласува и т. 3 от дневния ред със следното съдържание:
 „3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.”

Пълния текст на решенията 932 и 933 може да намерите в раздел „Документи”.

Черноморско злато” АД се отписва като емитент на …

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписва „Черноморско злато” АД като емитент на ценни книжа от регистъра. Отписва се и емисията ценни книжа в размер на 10 000 бр. корпоративни обезпечени облигации с номинална стойност 500 лева всяка една и с ISIN код BG 2100002042, издадена от „Черноморско злато” АД от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
Пълния текст на решение 937 може да намерите в раздел „Документи”.

Одобрени са измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Съгласие”

Бисер Петков, заместник – председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Съгласие”, приети от Съвета на директорите с решения на заседания, проведени на 15.06.2007 г. и на 19.07.2007 г.
Пълния текст на решение 946 може да намерите в раздел „Документи”.

ДФ „Юг Маркет Максимум” получи одобрение на програма за привеждане на активите си в съответствие изискванията на закона

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри програма с мерки за привеждане на активите на ДФ „Юг Маркет Максимум” в съответствие с изискванията на закона, приета с решение на Съвета на директорите на управляващо дружество „ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ” АД по Протокол от 21.06.2007 г.
Пълния текст на решение 921 може да намерите в раздел „Документи”.

ИД „Капман Капитал” АД получи одобрение на програма за привеждане на активите си в съответствие изискванията на закона

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри програма с мерки за привеждане на активите на ИД „Капман Капитал” АД  в съответствие с изискванията на ЗППЦК, приета от Съвета на директорите на УД ”Капман Асет Мениджмънт” АД на заседание от  25.06.2007 г.
Пълния текст на решение 838 може да намерите в раздел „Документи”.

Одобрени са измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на ДПФ „ДСК – Родина”

Бисер Петков, заместник – председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „ДСК – Родина”, приети от Управителния съвет на компанията с решения съгласно протокол № 20 от 08.06.2007 г. и протокол № 26 от 06.07.2007 г.,  и утвърдени от Надзорния съвет с решения съгласно протокол № 16 от 08.06.2007 г. и протокол № 20 от 09.07.2007 г.

Пълния текст на решение 928 може да намерите в раздел «Документи».

Одобрена е промяна на общите условия, приложими към договорите с клиентите, на „Първа инвестиционна банка” АД

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на „Първа инвестиционна банка” АД за промяна на общите условия, приложими към договорите с клиентите, приета с решение на Управителния съвет на  банката от 19.06.2007 г.
Пълния текст на решение 930 може да намерите в раздел „Документи”.