ДФ „Юг Маркет Максимум” получи одобрение на програма за привеждане на активите си в съответствие изискванията на закона

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри програма с мерки за привеждане на активите на ДФ „Юг Маркет Максимум” в съответствие с изискванията на закона, приета с решение на Съвета на директорите на управляващо дружество „ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ” АД по Протокол от 21.06.2007 г.
Пълния текст на решение 921 може да намерите в раздел „Документи”.