Одобрени са измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Съгласие”

Бисер Петков, заместник – председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Съгласие”, приети от Съвета на директорите с решения на заседания, проведени на 15.06.2007 г. и на 19.07.2007 г.
Пълния текст на решение 946 може да намерите в раздел „Документи”.