Задължава СД на „Хан Крум” АД, гр. Крумовград, да предложи на общото събрание на акционерите на дружеството да не подлага на гласуване две точки от дневния ред

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде две решения, с които задължи СД на „Хан Крум” АД, гр. Крумовград, да предложи на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.07.2007 г., съответно на 04.08.2007 г. при условията на чл. 227 от ТЗ, да не подлага на гласуване т. 6 от дневния ред със следното съдържание:
„6. Вземане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества; проект за решение – ОС взема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества.” Да не се гласува и т. 3 от дневния ред със следното съдържание:
 „3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2006 г.”

Пълния текст на решенията 932 и 933 може да намерите в раздел „Документи”.