Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на седем пенсионни фонда

Тенчо Тенев, изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН, ръководещ управление " Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в правилниците на "ДЗИ-Универсален пенсионен фонд","ДЗИ-Професионален пенсионен фонд", "ДЗИ-Доброволен пенсионен фонд", УПФ "Доверие", ППФ "Доверие","Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд" и "Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд"
Пълния текст на Решения 392,393, 396,397,398,399 и 400 може да намерите в раздел "Документи".

Пламен Хинков е одобрен за изпълнителен директор на ЗК

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Пламен Хинков за изпълнителен директор на ЗК "ОРЕЛ ЖИВОТ" АД и Искра Методиева за актюер на същото дружество.
Пълния текст на решенията № 394 и № 395 може да намерите в раздел "Документи".

Резултати от дейността на застрахователните компании за първото тримесечие на 2004 г.

Отчетите за първото тримесечие на застрахователните компании бяха обобщени от управление "Застрахователен надзор" към Комисия за финансов надзор. Премийният приход по общо застраховане е 187 092  хил.лв., което е 37,72% прираст в сравнение с първото тримесечие на 2003 г., а в животозастраховането премийният приход е 19 930 хил. лв., което е 36,58 % прираст в сравнение със същия период на миналата година. Изплатените обезщетения по общо застраховане са в размер на 50 237 хил. лв., а по животозастраховане са изплатени суми и обезщетения в размер на 9 394 хил. лв. – съответно с 22,26% и 3,38% повече спрямо първо тримесечие на 2003 г.
Статистика за застрахователния пазар за първото тримесечие на 2004 година може да намерите в раздел "Публикации" – "Статистика и анализи", "Статистика на застрахователния пазар", "Статистическа информация".

 

Решения от заседание на КФН от 25.05.2004 г.

1. По искане на Агенция за приватизация КФН прекратява производството по  вписване в регистъра като публични дружества  на “Бояна филм” ЕАД, гр. София и “Елисейна” ЕАД, гара Елисейна
 
 2. Комисията издаде лицензия за доброволно здравно осигуряване на “Доброволна осигурителна мрежа Здраве” АД (в процес на учредяване), гр. София. Дружеството предлага два пакета услуги – “Интегрирана медицинска помощ” и “Възстановяване на разходи”.

Комисията по ценни книжа на Литва предупреждава за прекратена регистрация на емисия облигации

На 26.05.2004 г., със съдействието на Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO),  КФН получи официално уведомление от Комисията по ценни книжа на Литва, че на 6 май 2004 г. е прекратена регистрацията на емисия облигации, издадена от акционерно дружество “Пенки акраи” (АВ “Penki akrai”). Емисията е с регистрационен № АВ-5218, с матуритет – 5 години, годишна лихва от 9%, размер на емисията – 3 броя облигации, номинална стойност на една облигация – 50 000 000 щатски долара.   При първичното предлагане емисията е записана от Фърст Интернешанал Компани “Ен Джи Ен” (First International Company “NGN”), с адрес : 100 Парк Авеню, Ню Йорк, САЩ, президент на дружеството –  Григор Наджарян (Grigor Nadjarian).

Комисията по ценни книжа на Литва предупреждава потенциалните инвеститори и всички други заинтересовани лица, че след   6 май 2004 г.извършването  на  сделки с облигации от тази емисия е незаконно, а сделките се считат за  невалидни.

Одобрени са правила за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителните дружества

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, одобри правила за оценка на активите и пасивите на осемте пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

 

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2004 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2004 г.
Общата сума на нетните активи, набрани от трите вида фонда – доброволен, професионален и универсален, възлиза на 567 162 000 лв, което в сравнение с края на 2003г. бележи ръст с 11,09%.
Броят на осигурените лица към 31.03.2004 г. достига 2 328 388 лица, като увеличението спрямо края на предходната година е 1,46%.
Разпределената средна годишна доходност за последния 24-месечен период за универсалните пенсионни фондове е 12,44 %, а за професионалните пенсионни фондове – 11,47 %. Разпределената годишна нетна доходност, постигната от доброволните пенсионни фондове за последния 12-месечен период, се движи в границите от 7,62 % до 11,27 %.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2004 г. може да намерите в раздел "Публикации" – "Статистика и анализи"

КФН отправя покана за обсъждане на проекта на Наредба за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружества и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване

Комисията за финансов надзор прие на 19 май 2004 г. проект на Наредба за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружества и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал.1, т. 3 и чл. 336, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване.

КФН отправя покана към всички заинтересовани страни да вземат участие в обсъждането на проекта на НАРЕДБАТА.
Коментари и предложения може да изпращате до 21.06.2004 г. на адрес: София 1000, пл. "Св. Неделя" 6 или на е-mail адрес: nar_documentipod@fsc.bg
 
Пълния текст на проекта на Наредбата се намира на web -страницата на Комисията за финансов надзор в раздел "Нормативна уредба" – "Проектонаредби".

КФН организира дискусия по повод Проекта на Наредбата за реда и условията за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на ценни книжа

Комисията за финансов надзор организира среща за обсъждане на Проекта на Наредбата за реда и условията за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на ценни книжа. На срещата присъстваха представители на Българска фондова борса, на Асоциацията на търговските банки и на инвестиционните посредници.
На дискусията страните изложиха становища по конкретни текстове на наредбата, които ще бъдат разгледани от КФН и конструктивните предложения ще бъдат отразени в Нередбата.
 "Желанието ни е да постигнем консенсус с бизнеса по отношение на тази важна Наредба, тъй като тя ще подпомогне развитието на фондовия пазар у нас. Ние даваме рамката, а самата практика ще доуточни правилата на маржин покупките и късите продажби" – каза председателят на КФН Апостол Апостолов по време на обсъждането.
Преди приемането на Наредбата на заседание на Комисията, текстът отново ще бъде  изпратен на заинтересованите страни за становища.

Решения на КФН от заседание на 19.05.2004 г.

1. Спира производството по вписване на емисия акции от "Булгар Чех инвест холдинг" АД в регистъра на комисията.

2. Наложи временна забрана за публикуване на  търгово предложение за закупуване на акции на "Карловска коприна" АД, гр. Карлово, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Авал Ин" АД.

3 Отнема издаденото разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник на "Милиард Инвест" ООД, гр. София.

4. Прие се на първо четене проект на Наредба за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете. Проектът ще бъде изпратен за съгласуване до заинтересованите страни и ще бъде публикуван на интернет страницата на комисията.