Одобрени са правила за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителните дружества

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, одобри правила за оценка на активите и пасивите на осемте пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване.