Комисията по ценни книжа на Литва предупреждава за прекратена регистрация на емисия облигации

На 26.05.2004 г., със съдействието на Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO),  КФН получи официално уведомление от Комисията по ценни книжа на Литва, че на 6 май 2004 г. е прекратена регистрацията на емисия облигации, издадена от акционерно дружество “Пенки акраи” (АВ “Penki akrai”). Емисията е с регистрационен № АВ-5218, с матуритет – 5 години, годишна лихва от 9%, размер на емисията – 3 броя облигации, номинална стойност на една облигация – 50 000 000 щатски долара.   При първичното предлагане емисията е записана от Фърст Интернешанал Компани “Ен Джи Ен” (First International Company “NGN”), с адрес : 100 Парк Авеню, Ню Йорк, САЩ, президент на дружеството –  Григор Наджарян (Grigor Nadjarian).

Комисията по ценни книжа на Литва предупреждава потенциалните инвеститори и всички други заинтересовани лица, че след   6 май 2004 г.извършването  на  сделки с облигации от тази емисия е незаконно, а сделките се считат за  невалидни.