УД ,,Пайъниър Асет Мениджмънт” получи временна забрана за публикуването и разпространяването на рекламен материал

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде временна забрана за публикуването и разпространяването на представения в КФН от УД ,,Пайъниър Асет Мениджмънт” СА рекламен материал с наименование „Фондовете на Pioneer Investments”.

Пълния текст на решение 800 може да намерите в раздел „Документи”.

Приложена е принудителна административна мярка на ПД „Оригинал” АД, гр. Севлиево

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи членовете на управителния орган на ПД „Оригинал” АД, гр. Севлиево, да предложат на ОСА да не подлагаТ на гласуване точка 5 от дневния ред със съдържание:
“Приемане на мотивиран доклад на СД по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделка за продажба на недвижим имот на заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК с цел осигуряване на финансови средства за погасяване на държавни вземания и вземане на решение за овластяване на представляващите лица на основание чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК да сключат сделките след съгласие на АДВ”.

Пълния текст на решение 801 може да намерите в раздел „Документи”.

„Вамо” АД, гр. Варна, се отписва от публичния ругистър

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа „Вамо” АД, гр. Варна,от водения от КФН публичен регистър.

Пълния текст на решение 809 може да намерите в раздел „Документи”.

Приложена е принудителна административна мярка на „Ловечтурс” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”,задължи Съвета на директорите на „Ловечтурс” АД, гр. Ловеч, да предложи на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството да не подлага на гласуване точка шест от дневния ред със съдържание: „Даване на съгласие за извършване на апортни вноски”.

Пълния текст на решение 786 може да намерите в раздел „Документи”.

Апостол Апостолов, председател на КФН, е отличен за най-голям принос за развитието на капиталовия пазар от Асоциацията на инвеститорите

На официална церемония по повод връчването на редовните годишни награди на Асоциацията на инвеститорите Апостол Апостолов, председател на КФН,  получи приз за личност с най-голям  принос за развитието на капиталовия пазар. Той бе отличен за цялостната си дейност като участник в процесите на изграждане на  капиталовия пазар в България и като председател на надзорната институция.
Г-н Апостолов връчи и голямата награда за публично дружество с най-добро корпоративно управление – „Евроинс” АД

„A 7” ООД, София, е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор, издаде одобрение, с което вписва „A 7” ООД, София, в регистъра на застрахователните брокери.
Пълния текст на решение 781 може да намерите в раздел „Документи”.

“Фата Асикурациони Данни”, Италия, получи одобрение за придобиването на 67% от капитала на ЗАД „Виктория”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде одобрение за придобиването на 67% от капитала на ЗАД „Виктория”, гр. София, от “Фата Асикурациони Данни” С.п.А., Р. Италия, което представлява 6 773 700  броя акции.
Придобиването трябва да се извърши до края на годината.
Пълния текст на решение 791 може да намерите в раздел „Документи”.

Решения от заседание на КФН от 27.06.2007 г.

На свое  заседание от 27.06.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Вписва в регистъра „Хюндай Финанс”АДСИЦ като публично дружество. Вписва с цел търговия на регулиран пазар издадената от него емисия в размер на 650 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. Емисията представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

2. Налага временна забрана на търгово предложение от “Софстрой” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник “Булброкърс” АД на акции на “Заводски строежи – ПС – Перник” АД от останалите акционери на дружеството.

3. Одобри търгово предложение от „Петрургия” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник “Евро-Финанс” АД на акции на “Север-Холдинг” АД от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 1.51 лв.

4. Вписа последваща емисия акции на „Медийни системи” АД в размер на 1 499 971 лв., разпределени в същия рой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 2 000 000 лв. на 3 499 971 лв.

5. Издаде одобрение  на „Екслузив Пропърти” АДСИЦ за  промени в устава на дружеството, свързани с адреса на управление и увеличение на капитала .

6. „Юробанк И Еф Джи Фанд Мениджмънт Кампъни (ЛЮКС)” С.А. – Управляващо дружество, Люксембург, управляващо Люксембургски Фонд чадър,  по силата на т.нар. „единен паспорт” е уведомило КФН, че възнамерява да осъществява публично предлагане на дялове от 14 подфонда на Люксембургски Фонд чадър. КФН установи, че мерките предприети от дружеството отговарят на законовите изисквания и е налице осигуряване на необходимите условия за извършване на плащания в полза на притежателите на дялове, за обратно изкупуване на техните дялове, и за предоставяне на разкриваната от дружеството информация. В този смисъл дружеството може да започне да предлага в България дялове на следните подфондове на  Люксембургски Фонд чадър „Л.Ф.” :

1.  (ЛФ) Фонд Облигации – Доход плюс;
2. (ЛФ) Фонд Облигации – Държавни ценни книжа;
3. (ЛФ) Фонд Облигации – Корпоративни ценни книжа;
4. (ЛФ) Фонд Облигации – Развиващи се пазари югоизточна европа;
5. (ЛФ) Фонд Облигации – Световни развиващи европа;
6. (ЛФ) Фонд Акции – Растеж на САЩ;
7. (ЛФ) Фонд Акции – Европейски растеж;
8. (ЛФ) Фонд Акции – Институционални портфейли;
9. (ЛФ) Фонд Акции – Развиващи се пазари югоизточна европа;
10. (ЛФ) Фонд Акции – Стойност индекс FTSE/ASE 20;
11. (ЛФ) Фонд Акции със средна капитализация индекс 50 на частия сектор;
12. (ЛФ) Световен балансиран фонд;
13. (ЛФ) Фонд паричен пазар – доход плюс в щатски долари;
14. (ЛФ) Фонд Абсолютна възвращаемост.

7. „Юробанк И Еф Джи Фанд Мениджмънт Кампъни (ЛЮКС)” С.А. – Управляващо дружество, Люксембург, управляващо договорен фонд”(ЛФ) Фонд от Фондове”,  по силата на т.нар. „единен паспорт” е уведомило КФН, че възнамерява да осъществява публично предлагане на дялове от 2 подфонда на ”(ЛФ) Фонд от Фондове”. КФН установи, че мерките предприети от дружеството отговарят на законовите изисквания и е налице осигуряване на необходимите условия за извършване на плащания в полза на притежателите на дялове, за обратно изкупуване на техните дялове, и за предоставяне на разкриваната от дружеството информация. В този смисъл дружеството може да започне да предлага в България дялове на следните подфондове на  договорен фонд”(ЛФ) Фонд от Фондове” :
– (ЛФ) Фонд от Фондове Първокласна доходност
– (ЛФ) Фонд от Фондове Първокласен растеж

8. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност.

С измененията в наредбата се цели опростяване на процедурата на заделянe на резерв за гарантиране на минималната доходност в случаите на повторно и следващо заделяне на резерв в рамките на 24-месечния период, от който се изчислява доходността. По-конкретно промяната се отнася до дефинирането на   (стойността на един дял за последния работен ден на 24-месечния период) за целите на изчисляване на доходността на фонд, заделил вече резерв за гарантиране на минималната доходност или покрил недостиг до минималната доходност в рамките на този 24-месечен период.

Предстои обнародване на наредбата в «Държавен вестник»

Публикуван е Годишния отчет за дейността на КФН през 2006 г.

На интернет страницата на Комисията за финансов надзор в рубрика „Публикации” е публикуван Годишния отчет за дейността на институцията през 2006 г.
Отчетът за дейността на КФН е представен в три части, всяка от които обхваща различни аспекти от дейността на комисията. В първата част е очертана осъществената от КФН дейност във функцията ú на регулаторен, лицензиращ и надзорен орган за небанковия финансов сектор. Представена е политиката спрямо човешките ресурси, дейностите и процесите в рамките на международното и вътрешно сътрудничество, както и подобренията в сферата на информационните технологии като значим инструмент за повишаване на ефективността на надзорната дейност на комисията. Отчетът за приходите и разходите дава финансова картина за дейността на КФН през 2006 г. В отчетът е включена информация за новите звена в структурата на КФН – звено за вътрешен одит и инспекторат, чиято цел е да повишат ефикасността и прозрачността на осъществяваната от комисията дейност. Звеното за вътрешен одит гарантира целесъобразното и ефективно използване на финансовите ресурси на надзорната институция, а инспекторатът осъществява вътрешен контрол по отношение на действията на служителите от администрацията на комисията, предприети във връзка с изпълнение на служебните им задължения.
Във втората част на отчета е разгърната стратегията за развитие на комисията като регулаторен и надзорен орган. Описани са целите, които КФН се стреми да постигне, както при създаване и усъвършенстване на нормативната уредба за дейността и функционирането на небанковия финансов сектор, така и при осъществявания върху него надзор.
Последната част от отчета представя информацията за небанковия финансов сектор през 2006 г. Включени са анализи за развитието на капиталовия, застрахователния и здравноосигурителния пазари, както и за пазара на допълнително пенсионно осигуряване. В приложения към отчета са поместени подробни статистически данни, характеризиращи дейността и финансовото състояние на участниците на горепосочените пазари.

Обобщени данни за застрахователните брокери за 2006 година

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери за 2006 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН –   www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация”, „Статистическа информация за премийния приход, реализиран чрез застрахователни брокери”.
Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери, през 2006 г. е в размер на 299 160 хил. лв. или 24 % от брутния премиен приход от застраховане. От тях 245 585 хил. лв. са реализирани в общото застраховане (23,2 % от брутния премиен приход в общото застраховане) и 53 574 хил. лв. в животозастраховането (28,8 % от брутния премиен приход в животозастраховането).
Приходите от комисиони на застрахователните брокери възлизат на 59 713 хил. лв. От тях 52 067 хил. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 7 646 хил. лв. – в животозастраховането. Комисионите  на брокерите, отнесени към реализирания чрез тях премиен приход, са 21,2 % в общото застраховане и 14,3 % в животозастраховането.
Основната част от реализирания премиен приход по общо застраховане чрез застрахователни брокери е по застраховки: „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (47,6 %), „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (18,3 %), „Щети на имущество” (13,3 %) и „Пожар и природни бедствия” (7,5 %). При животозастраховането, реализираният чрез брокерите премиен приход, е основно по застраховка „Живот” и рента (94,1 %).