Публикуван е Годишния отчет за дейността на КФН през 2006 г.

На интернет страницата на Комисията за финансов надзор в рубрика „Публикации” е публикуван Годишния отчет за дейността на институцията през 2006 г.
Отчетът за дейността на КФН е представен в три части, всяка от които обхваща различни аспекти от дейността на комисията. В първата част е очертана осъществената от КФН дейност във функцията ú на регулаторен, лицензиращ и надзорен орган за небанковия финансов сектор. Представена е политиката спрямо човешките ресурси, дейностите и процесите в рамките на международното и вътрешно сътрудничество, както и подобренията в сферата на информационните технологии като значим инструмент за повишаване на ефективността на надзорната дейност на комисията. Отчетът за приходите и разходите дава финансова картина за дейността на КФН през 2006 г. В отчетът е включена информация за новите звена в структурата на КФН – звено за вътрешен одит и инспекторат, чиято цел е да повишат ефикасността и прозрачността на осъществяваната от комисията дейност. Звеното за вътрешен одит гарантира целесъобразното и ефективно използване на финансовите ресурси на надзорната институция, а инспекторатът осъществява вътрешен контрол по отношение на действията на служителите от администрацията на комисията, предприети във връзка с изпълнение на служебните им задължения.
Във втората част на отчета е разгърната стратегията за развитие на комисията като регулаторен и надзорен орган. Описани са целите, които КФН се стреми да постигне, както при създаване и усъвършенстване на нормативната уредба за дейността и функционирането на небанковия финансов сектор, така и при осъществявания върху него надзор.
Последната част от отчета представя информацията за небанковия финансов сектор през 2006 г. Включени са анализи за развитието на капиталовия, застрахователния и здравноосигурителния пазари, както и за пазара на допълнително пенсионно осигуряване. В приложения към отчета са поместени подробни статистически данни, характеризиращи дейността и финансовото състояние на участниците на горепосочените пазари.