Решения от заседание на КФН от 27.06.2007 г.

На свое  заседание от 27.06.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Вписва в регистъра „Хюндай Финанс”АДСИЦ като публично дружество. Вписва с цел търговия на регулиран пазар издадената от него емисия в размер на 650 000 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. Емисията представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

2. Налага временна забрана на търгово предложение от “Софстрой” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник “Булброкърс” АД на акции на “Заводски строежи – ПС – Перник” АД от останалите акционери на дружеството.

3. Одобри търгово предложение от „Петрургия” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник “Евро-Финанс” АД на акции на “Север-Холдинг” АД от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 1.51 лв.

4. Вписа последваща емисия акции на „Медийни системи” АД в размер на 1 499 971 лв., разпределени в същия рой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 2 000 000 лв. на 3 499 971 лв.

5. Издаде одобрение  на „Екслузив Пропърти” АДСИЦ за  промени в устава на дружеството, свързани с адреса на управление и увеличение на капитала .

6. „Юробанк И Еф Джи Фанд Мениджмънт Кампъни (ЛЮКС)” С.А. – Управляващо дружество, Люксембург, управляващо Люксембургски Фонд чадър,  по силата на т.нар. „единен паспорт” е уведомило КФН, че възнамерява да осъществява публично предлагане на дялове от 14 подфонда на Люксембургски Фонд чадър. КФН установи, че мерките предприети от дружеството отговарят на законовите изисквания и е налице осигуряване на необходимите условия за извършване на плащания в полза на притежателите на дялове, за обратно изкупуване на техните дялове, и за предоставяне на разкриваната от дружеството информация. В този смисъл дружеството може да започне да предлага в България дялове на следните подфондове на  Люксембургски Фонд чадър „Л.Ф.” :

1.  (ЛФ) Фонд Облигации – Доход плюс;
2. (ЛФ) Фонд Облигации – Държавни ценни книжа;
3. (ЛФ) Фонд Облигации – Корпоративни ценни книжа;
4. (ЛФ) Фонд Облигации – Развиващи се пазари югоизточна европа;
5. (ЛФ) Фонд Облигации – Световни развиващи европа;
6. (ЛФ) Фонд Акции – Растеж на САЩ;
7. (ЛФ) Фонд Акции – Европейски растеж;
8. (ЛФ) Фонд Акции – Институционални портфейли;
9. (ЛФ) Фонд Акции – Развиващи се пазари югоизточна европа;
10. (ЛФ) Фонд Акции – Стойност индекс FTSE/ASE 20;
11. (ЛФ) Фонд Акции със средна капитализация индекс 50 на частия сектор;
12. (ЛФ) Световен балансиран фонд;
13. (ЛФ) Фонд паричен пазар – доход плюс в щатски долари;
14. (ЛФ) Фонд Абсолютна възвращаемост.

7. „Юробанк И Еф Джи Фанд Мениджмънт Кампъни (ЛЮКС)” С.А. – Управляващо дружество, Люксембург, управляващо договорен фонд”(ЛФ) Фонд от Фондове”,  по силата на т.нар. „единен паспорт” е уведомило КФН, че възнамерява да осъществява публично предлагане на дялове от 2 подфонда на ”(ЛФ) Фонд от Фондове”. КФН установи, че мерките предприети от дружеството отговарят на законовите изисквания и е налице осигуряване на необходимите условия за извършване на плащания в полза на притежателите на дялове, за обратно изкупуване на техните дялове, и за предоставяне на разкриваната от дружеството информация. В този смисъл дружеството може да започне да предлага в България дялове на следните подфондове на  договорен фонд”(ЛФ) Фонд от Фондове” :
– (ЛФ) Фонд от Фондове Първокласна доходност
– (ЛФ) Фонд от Фондове Първокласен растеж

8. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност.

С измененията в наредбата се цели опростяване на процедурата на заделянe на резерв за гарантиране на минималната доходност в случаите на повторно и следващо заделяне на резерв в рамките на 24-месечния период, от който се изчислява доходността. По-конкретно промяната се отнася до дефинирането на   (стойността на един дял за последния работен ден на 24-месечния период) за целите на изчисляване на доходността на фонд, заделил вече резерв за гарантиране на минималната доходност или покрил недостиг до минималната доходност в рамките на този 24-месечен период.

Предстои обнародване на наредбата в «Държавен вестник»