Приложена е принудителна административна мярка на ПД „Оригинал” АД, гр. Севлиево

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи членовете на управителния орган на ПД „Оригинал” АД, гр. Севлиево, да предложат на ОСА да не подлагаТ на гласуване точка 5 от дневния ред със съдържание:
“Приемане на мотивиран доклад на СД по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделка за продажба на недвижим имот на заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК с цел осигуряване на финансови средства за погасяване на държавни вземания и вземане на решение за овластяване на представляващите лица на основание чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК да сключат сделките след съгласие на АДВ”.

Пълния текст на решение 801 може да намерите в раздел „Документи”.