Решения на КФН от заседание на 31.05.2006 г.

1. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от „Обединена Млечна Компания” АД, гр. Пловдив. Емисията,  с ISIN код BG2100004063, е в размер на 5 000 000 евро, разпределени в 5 000 броя обикновени, необезпечени, лихвоносни облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксиран  лихвен процент в размер на 8% на годишна база, с лихвени плащания на всеки шестмесечен период и срок на облигационния заем от 5 години, считано от 03.02.2006 г., с падеж – от 03.02.2011 г. Вписа емитентът и емисията в публичния регистър на КФН.
Емисията се емитира с опция за обратно изкупуване от емитента. Емитентът има и  си запазва правото да  изкупи цялата емисия облигации две години след датата на емитиране.
Основни акционери в „Обединена Млечна Компания” АД са  „Юнайтед Милк Холдингс Лимитид”, дъщерно дружество на управлявания от Global Finance – Черноморски фонд –   и „Интернешънъл Риъл Истейт Инвесторс Холдинг С.А”, дъщерно дружество на „Доверие Капитал” АД.

2. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от „Агрилизинг” ЕАД, гр. София. Емисията,  с ISIN код BG2100006068, е в размер на 2 000 000 евро, разпределени в 2 000 броя обикновени, обезпечени, лихвоносни облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с плаващ купон размер на тримесечен Euribor + 4.15 % на годишна база, с плащане на главницата на 16 равни тримесечни погасителни вноски в размер на 125 000 евро, дължими заедно с купонните плащания, срок на облигационния заем от 48 месеца, считано от 07.02.2006 г., с падеж – от 07.02.2010 г. Вписа емитентът и емисията в публичния регистър на КФН.
Основна сфера на дейност на „Агрилизинг” ЕАД е предоставяне на финансов лизинг главно на земеделски производители. Едноличен собственик на капитала на „Агрилизинг” ЕАД е „Варекс” ООД, София.

3. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от „Транслизинг” ЕАД, гр. София. Емисията,  с ISIN код BG2100005060, е в размер на 2 000 000 евро, разпределени в 2 000 броя обикновени, обезпечени, лихвоносни облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с плаващ купон размер на тримесечен Euribor + 4.15 % на годишна база, с лихвени плащания на всеки тримесечен период, срок на облигационния заем от 48 месеца, считано от 07.02.2006 г., с падеж – от 07.02.2010 г. Вписа емитентът и емисията в публичния регистър на КФН.
Основна сфера на дейност на „Транслизинг” ЕАД е предоставяне на финансов лизинг на машини и оборудване за земеделския сектор, както и на нови и употребявани автомобили. Едноличен собственик на капитала на „Транслизинг” ЕАД е „Варекс” ООД, София.

4. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от „Зърнени храни България” ЕАД, гр. София. Емисията,  с ISIN код BG2100035059, е в размер на 7 000 000 евро, разпределени в 7 000 броя обикновени, необезпечени, лихвоносни облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с плаващ купон размер на шестмесечен Euribor + надбавка шест пункта, срок на облигационния заем от шест години, считано от 11.11.2005 г., с падеж – от 11.11.2011 г. Вписа емитентът и емисията в публичния регистър на КФН.
Основната дейност на дружеството е свързана с покупката, продажбата, съхранението и и обработката на зърнени култури. Едноличен собственик на капитала на „Зърнени храни България” ЕАД е „Ноутап Къмпани Лимитид” – Кипър.  „Зърнени храни България” ЕАД част от формирана икономическа група с дъщерното си дружество „Порт-Балчик” АД.

5. Вписа в публичния регистър емисия акции, издадена от «Транкарт» АД в резултат на увеличение капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 7 000 002 лв. Емисията е  в размер на 2 000 002  броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка

6. Отказа да издаде лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел «Еврофонд Имоти» АДСИЦ. Сред основите мотиви за отказа са липсата на институционален инвеститор и лошото финансово състояние на дружество –  съучредител.

7. Издаде  на “Титан асет мениджмънт” ЕАД лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество. В 14-дневен срок от получаване на уведомлението “Титан асет мениджмънт” ЕАД следва да удостовери, че е изцяло внесен изискуемият капитал от 250 000 лв.
Учредител на “Титан асет мениджмънт” ЕАД е «Виквижън» ЕООД, притежаващо 100 % от капитала му.

8. Прие  практика по прилагане на чл. 123в, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване.
Съгласно приетата практика са допуска сделките с акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми, които не се извършват на регулиран пазар, да се осъществяват от пенсионносигурителните дружества директно чрез продажба или обратно изкупуване на ценните книжа от управляващото дружество.
Практиката е публикувана на интернет страницата ни в раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.

97 процента от българските автомобили застраховани по „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”

         97.12 % от българските моторни превозни средства са застраховани по задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, като процентът на незастрахованите автомобили съответно е малко под 3%, сочат последните данни за регистрираните и застрахованите моторни превозни средства. Данните са изчислени въз основа на актуализирания регистър на МВР-КАТ за моторните превозни средства и отчитат броя на застрахованите спрямо броя на пререгистрираните МПС към 31 май 2006 г. Застрахованите моторни превозни средства са  1 889 908 , а броят на пререгистрираните – 1 945 895.
С постигането на обхват от 97% България достига средното равнище на застрахованите автомобили по „Гражданска отговорност” на страните – членки на Европейския съюз. Така страната ни  изцяло отговаря на изискването, поставено от Европейската комисия, процентът на незастрахованите МПС да бъде намален под 10% от регистрираните. Наложеното условие произтича от необходимостта, обезщетенията за вреди, причинени от незастраховани автомобили да се изплащат от натрупаните обществени средства, събирани от добросъвестните водачи, които правят вноска в Гаранционния фонд при сключването на застраховката.
         Постигането на обхват от 97% е предпоставка за свободното движение на български автомобили на територията на всички държави членки след влизането на България в Европейския съюз.

Стефан Стефанов е одобрен за ръководител на специализираните служби за вътрешен контрол на три застрахователни дружества

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Стефан Стефанов за ръководител на специализираните служби за вътрешен контрол на ЗПАД „Алианц България”, на “ЗАД Алианц България Живот” и на  “ЗАД Енергия”.
Пълния текст на решенията 350, 351 и на 352 може да намерите в раздел „Документи”.

Изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер ще се проведе на 24 юни 2006 г.

Редът и конспектът за изпита за професионална квалификация на застрахователен брокер са приети на заседание на КФН на 29.05.2006 г. Първият изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането ще бъде проведен на 24 юни 2006 г.
Документи  се подават до 10 юни 2006 г. в „Деловодството” на Комисията за финансов надзор.( София 1303, ул. „Шар планина” № 33)  Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, се произнася по заявленията за допускане до изпита и уведомява писмено заявителите за взетото решение не по-късно от 15 юни 2006 г. Списъкът с допуснатите до изпит кандидати се поставя на определеното в чл. 8, ал. 2 от наредбата място и се публикува на страницата на КФН в Интернет.
Изискванията за лицата, които се допускат до изпит и условията за провеждането му са описани в Наредба №28 от 10 май 2006 г., която се намира на интернет страницата на КФН (www.fsc.bg) в раздел „Нормативна уредба”. Заявлението по образец, което кандидатите трябва да попълнят и подадат заедно с останалите документи,  се намират в раздел „Документи”, „Форми и образци”, а редът и конспектът за изпита са в раздел „Указания и изисквания”. 

УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД получи одобрение за промяна в Правила за оценка на нетната стойност на активите на Договорен фонд „Алфа индекс имоти”

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД за промяна в Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд „Алфа индекс имоти”, приети с решение на Съвета на директорите на УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД  на  08.05.2006 г.

Пълния текст на решение 346 – ДФ може да намерите в раздел “Документи”.

Председателят и зам.-председателят на КФН ще участват в Генералната асамблея на Съвета на бюрата „Зелена карта”

Г-н Апостол Апостолов, председател на Комисията за финансов надзор и г-жа Ралица Агайн, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор” ще вземат участие в  40-та Генералната асамблея на Съвета на бюрата, която ще се проведе на 1 и 2 юни 2006 г. .
Г-н Апостол Апостолов ще отправи приветствено слово към аудиторията, а г-жа Ралица Агайн ще представи експозе на тема „Състояние и развитие на застрахователния пазар в България”.
Домакин на 40-та Генерална Асамблея на Съвета на бюрата е  Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ), което е член на международната система “Зелена карта” от 1 април 2002 год. НББАЗ  е сдружение на българските застрахователни компании, лицензирани да сключват застраховки “Гражданска отговорност”. Традиционно всяка година се провежда Генерална асамблея на Съвета на бюрата, което представлява редовно годишно събрание на всички членове на тази система.

 

КФН предприе действия за отписване на “Рига хотелс” АД, гр. Русе от публичния регистър

КФН предприе действия за отписване на “Рига хотелс” АД, гр. Русе от публичния регистър

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за административното производство /ЗАП/ Заместник председателя на Комисията за финансов надзор /КФН/, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” уведомява заинтересованите лица, че на основание чл. 15, ал. 1, т. 15 от Закона за комисията за финансов надзор /ЗКФН/, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти и емисии ценни книжа в регистъра на КФН /Наредба № 22/ и чл. 7, ал. 1 от ЗАП взе решение по своя инициатива за откриване на производство по издаване на индивидуален адмитнистративен акт за отписване на издадената от “Рига хотелс” АД, гр. Русе емисия акции от регистъра от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Горното се налага по следните съображения:
І. „Рига хотелс” АД е вписано като публично дружество с Решение на КФН № 115 – ПД от 02.06.2004 г. Със същото решение, издадената от дружеството емисия от акции в размер на 69 923 броя акции, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството е вписана в регистъра. Решението е обжалвано пред Върховен административен съд /ВАС/ и е влязло в сила на 19.05.2005 г. след произнасяне на петчленнен състав на ВАС.
ІІ. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от Наредба № 22, ако емисия ценни книжа, вписана в регистъра, не бъде приета за търговия на регулирания пазар в срок до 3 месеца от вписването, тя се отписва от регистъра по инициатива на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".
Видно от изложеното по-горе решението за вписване на издадената от „Рига хотелс” АД емисия акции е влязло в сила преди приемането на Наредба № 22. Към този момент в сила е бил текстът на чл. 6, ал. 2 от Наредбата за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти и емисии ценни книжа в регистъра на ДКЦК. В посочената норма е регламентирано идентично основание за отписване на вписана емисия акции, но установеният срок е 6 месеца от вписването. Видно от наличната в КФН информация в 6-месечния срок емисията акции не е приета за търговия на регулиран пазар. В последствие на свое заседание КФН приема Наредба № 22. Същата е обнародвана в ДВ, бр. 66 от 12.08.2005 г. и е влязла в сила на 16.08.2005 г. В наредбата липсва изрична норма, която да урежда действието на чл. 6, ал. 3 от Наредба № 22 във времето, с оглед на което следва да намери приложение общият принцип, че новият закон с влизането си в сила урежда незабавно и занапред заварените правоотношения. Следователно посочената разпоредба се прилага и спрямо емисии, вписани в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, които към 16.08.2005 г. не са били приети за търговия. За отписването на такива емисии, същите следва да не са приети и в установения от Наредба № 22 три месечен срок, който в конкретния случай би следвало да тече от влизането в сила на Наредба № 22 и следователно е изтекъл на 16.11.2005 г.
Във връзка с изясняване на описаните по-горе обстоятелства, а именно дали емисията акции на „Рига хотелс” АД е приета за търговия на „БФБ-София” АД, с писмо, е изискана информация. В отговор е представена информация, че „Рига хотелс” АД не е подавало заявление за регистрация на емисия на „БФБ-София” АД.
Предвид изложеното от фактическа страна може да бъде направен извод, че  издадената от „Рига хотелс” АД емисия акции, вписана в регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН с Решение на КФН № 115 – ПД от 02.06.2004 г., може да бъде отписана при условията на чл. 6, ал. 3 от Наредба № 22.

ІІІ. В тази връзка правните последици, които настъпват за дружеството в резултат на отписване на издадената от него емисия акции от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК са следните:
Основанието за придобиване на публичен статут от „Рига хотелс” АД е чл. 110, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 4 от ЗППЦК – дружество, което има вписана в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН емисия от акции с цел търговията на регулиран пазар. Следователно в тази хипотеза дружеството става публично като следствие от вписването на издадената от него емисия акции в регистъра на КФН с цел търговия на регулиран пазар. В този случай, решението има конститутивно действие и въз основа на него възникват съответни права и задължения като следствие от придобиването на публично качество. В резултат на отписването на емисията на практика отпада основанието за вписване на дружеството като публично.
Запазването на публичния статут на дружеството при взето решение за отписване на издадената от него емисия акции е в противоречие с института на „публичното дружество”. Смисълът едно дружество да стане публично е именно последващото публично предлагане на неговите акции на борсата. Следователно, в резултат на отписване на издадената от дружеството емисия акции по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 22, по инициатива на заместник председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, служебно следва да се пристъпи и към отписване на съответното дружество като публично от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК.


Обяснения и възражения във връзка с така инициираното производство заинтересованите лица могат да представят в КФН в десет дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

Решения от заседание на КФН от 25.05.2006 г.

На свое заседание от 25.05.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде лиценз на „Софарма имоти” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел : инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции, с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, издадени от дружеството в резултат на първоначалното му  увеличаване на капитала.
Учредители на дружеството са : ИД „Надежда” АД с 30% от капитала,  „София” АД и „Телекомплект” АД  всяко с по 20% от капитала, „Телсо” АД с 12% от капитала, „Софарма” АД с 4.5%  и три  физически лица с по 4.5% от капитала – Огнян Донев, Венцислав Стоев и Борис Борисов.
Инвестиционната дейност на дружеството е свързана  с влагане на набрания паричен ресурс в закупуване на търговски обекти с цел отдаване под наем.

2. Издаде лиценз на „Фонд за замеделска земя Мел Инвест” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел : инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции, с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, издадени от дружеството в резултат на първоначалното му  увеличаване на капитала.
Учредители на дружеството са : „Мел Инвест Холдинг” АД, притежаващ 45.4% от капитала, „Ем Ай Ей” ЕООД с 22% от капитала, Дана Попова – 17.6%, Евелина Георгиева – 8%, Десислава Танева, Красимир Тахчиев, Виолетка Андрейчина – с по 2% всеки и Васил Беломоров – 1%.
Основната цел на дружеството е реализиране на печалба в резултат на дългосрочно инвестиране в земеделски земи и индустриални имоти (в по-ниска степен).

3. Прие на  първо четене проект на Наредба за определяне на минималното ниво на кредитните рейтинги на банки, в които пенсионните фондове могат да имат банкови депозити, както и за определяне на държавите, на регулираните пазари и на индексите на регулираните пазари на ценни книжа, съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
С проектът на наредба се определят :
– минималното ниво на кредитните рейтинги на банките, в които пенсионноосигурителните дружества могат да инвестират средства на пенсионен фонд като откриват банкови депозити, както и рейтинговите агенции, от които трябва да са присъдени тези рейтинги;
– държавите, в които могат да бъдат инвестирани средства на пенсионен фонд
– индексите на регулирани пазари на ценни книжа в държави-членки на Европейския съюз или в други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, в които са включени акции, в които могат да бъдат инвестирани средства на пенсионен фонд;
– държавите, регулираните пазари в тях, на които се търгуват ценни книжа, както и индексите на тези пазари, в които са включени акции, в които могат да бъдат инвестирани средства на пенсионен фонд.

Проектът ще бъде изпратен за съгласуване до заинтересованите страни и ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН.

 

Издадено е одобрение на Румяна Йозова да придобие повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на „Капитал Инженер Проект” ООД, гр. Плевен

 

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на Румяна Йозова да придобие последващо пряко повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на „Капитал Инженер Проект” ООД, гр. Плевен.

Пълния тест на решение 332 може да намерите в раздел „Документи”.

Информация за провеждането на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант

Във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант, Комисията за финансов надзор уведомява допуснатите до изпит кандидати, за следното:
Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер ще се проведе на  27 май 2006 г. от 13,00 часа, в зала 2006 на Университет за национално и световно стопанство, Студентски град „Христо Ботев”, гр. София.
Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще се проведе на 28 май 2006 г. от 8,30 часа, в зала 2005 на Университет за национално и световно стопанство, Студентски град „Христо Ботев”, гр. София.
Записването за участие ще започне половин час преди обявения час за изпит.

При явяването си на изпита кандидатите следва да носят:
1.  документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие) ;
2.  документ за самоличност.