КФН предприе действия за отписване на “Рига хотелс” АД, гр. Русе от публичния регистър

КФН предприе действия за отписване на “Рига хотелс” АД, гр. Русе от публичния регистър

Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за административното производство /ЗАП/ Заместник председателя на Комисията за финансов надзор /КФН/, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” уведомява заинтересованите лица, че на основание чл. 15, ал. 1, т. 15 от Закона за комисията за финансов надзор /ЗКФН/, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти и емисии ценни книжа в регистъра на КФН /Наредба № 22/ и чл. 7, ал. 1 от ЗАП взе решение по своя инициатива за откриване на производство по издаване на индивидуален адмитнистративен акт за отписване на издадената от “Рига хотелс” АД, гр. Русе емисия акции от регистъра от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Горното се налага по следните съображения:
І. „Рига хотелс” АД е вписано като публично дружество с Решение на КФН № 115 – ПД от 02.06.2004 г. Със същото решение, издадената от дружеството емисия от акции в размер на 69 923 броя акции, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството е вписана в регистъра. Решението е обжалвано пред Върховен административен съд /ВАС/ и е влязло в сила на 19.05.2005 г. след произнасяне на петчленнен състав на ВАС.
ІІ. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от Наредба № 22, ако емисия ценни книжа, вписана в регистъра, не бъде приета за търговия на регулирания пазар в срок до 3 месеца от вписването, тя се отписва от регистъра по инициатива на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".
Видно от изложеното по-горе решението за вписване на издадената от „Рига хотелс” АД емисия акции е влязло в сила преди приемането на Наредба № 22. Към този момент в сила е бил текстът на чл. 6, ал. 2 от Наредбата за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти и емисии ценни книжа в регистъра на ДКЦК. В посочената норма е регламентирано идентично основание за отписване на вписана емисия акции, но установеният срок е 6 месеца от вписването. Видно от наличната в КФН информация в 6-месечния срок емисията акции не е приета за търговия на регулиран пазар. В последствие на свое заседание КФН приема Наредба № 22. Същата е обнародвана в ДВ, бр. 66 от 12.08.2005 г. и е влязла в сила на 16.08.2005 г. В наредбата липсва изрична норма, която да урежда действието на чл. 6, ал. 3 от Наредба № 22 във времето, с оглед на което следва да намери приложение общият принцип, че новият закон с влизането си в сила урежда незабавно и занапред заварените правоотношения. Следователно посочената разпоредба се прилага и спрямо емисии, вписани в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, които към 16.08.2005 г. не са били приети за търговия. За отписването на такива емисии, същите следва да не са приети и в установения от Наредба № 22 три месечен срок, който в конкретния случай би следвало да тече от влизането в сила на Наредба № 22 и следователно е изтекъл на 16.11.2005 г.
Във връзка с изясняване на описаните по-горе обстоятелства, а именно дали емисията акции на „Рига хотелс” АД е приета за търговия на „БФБ-София” АД, с писмо, е изискана информация. В отговор е представена информация, че „Рига хотелс” АД не е подавало заявление за регистрация на емисия на „БФБ-София” АД.
Предвид изложеното от фактическа страна може да бъде направен извод, че  издадената от „Рига хотелс” АД емисия акции, вписана в регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН с Решение на КФН № 115 – ПД от 02.06.2004 г., може да бъде отписана при условията на чл. 6, ал. 3 от Наредба № 22.

ІІІ. В тази връзка правните последици, които настъпват за дружеството в резултат на отписване на издадената от него емисия акции от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК са следните:
Основанието за придобиване на публичен статут от „Рига хотелс” АД е чл. 110, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 4 от ЗППЦК – дружество, което има вписана в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН емисия от акции с цел търговията на регулиран пазар. Следователно в тази хипотеза дружеството става публично като следствие от вписването на издадената от него емисия акции в регистъра на КФН с цел търговия на регулиран пазар. В този случай, решението има конститутивно действие и въз основа на него възникват съответни права и задължения като следствие от придобиването на публично качество. В резултат на отписването на емисията на практика отпада основанието за вписване на дружеството като публично.
Запазването на публичния статут на дружеството при взето решение за отписване на издадената от него емисия акции е в противоречие с института на „публичното дружество”. Смисълът едно дружество да стане публично е именно последващото публично предлагане на неговите акции на борсата. Следователно, в резултат на отписване на издадената от дружеството емисия акции по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 22, по инициатива на заместник председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, служебно следва да се пристъпи и към отписване на съответното дружество като публично от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК.


Обяснения и възражения във връзка с така инициираното производство заинтересованите лица могат да представят в КФН в десет дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.