ИД “АДВАНС ИНВЕСТ“ АД получи разрешение да инвестира до десет на сто от активите си в акции на БТК

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, разреши на ИД “АДВАНС ИНВЕСТ“ АД да инвестира до десет на сто от активите си в акции на “БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 10 на сто да не надвишава 20 на сто от активите на инвестиционното дружество.

Пълния текст на решение 29 може да намерите в раздел "Документи".

“Металокерамика – И” АД, гр. Исперих, не се отписва като публично дружество от регистъра, воден от КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение, с което отказва да отпиша “Металокерамика – И” АД, гр. Исперих, като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Пълния текст на решение 28 може да намерите в раздел "Документи". 

Потвърден проспект за вторично публично предлагане на емисия облигации, издадена от „АутоБохемия” АД

КФН потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни, необезпечени, лихвоносни облигации, издадена от „АутоБохемия” АД. Емисията е в размер на 4 000 000 лева, разпределени в 4 000 броя облигации с номинална стойност от 1000 лв. всяка. Срокът до падежа на емисията е 36 месеца, лихвеният процент е 8.5%, лихвените плащания се извършват на всеки шест месеца.

Одобрена е промяната в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност, издаде одобрение на "СИИ СЕКЮРИТИЗ" АД, гр. София, за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти съгласно проект, представен в КФН.
Пълния текст на Решение 25 може да намерите в раздел "Документи".

Извършени проверки в пенсионноосигурителни дружества

В края на 2004 г. и началото на настоящата година служители от Управление  "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор /КФН/ извършиха тематични проверки във връзка със спазването на изискванията на Наредба № 3 на КФН от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество (наредбата).
Проверките бяха осъществени, както в офиси на повечето от пенсионноосигурителните дружества в страната, така и по постъпили жалби и сигнали в КФН. В резултат на упражнения надзор са съставени 8 констативни протокола, констатирани са 60 нарушения на наредбата, за които са съставени 19 акта за установяване на административни нарушения. Актове за установените административни нарушения баха връчени, както на изпълнителни директори представляващи пенсионноосигурителните дружества, така и на осигурителни посредници и служители на дружествата, определени със заповед да приемат заявления за промяна на участие или прехвърляне, които са извършили нарушенията.

Потвърден проспект за вторично публично предлагане на емисия облигации на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД

КФН потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни, обезпечени, лихвоносни облигации, издадена от „Ти Би Ай Кредит” ЕАД. Емисията е в размер на 10 000 000 лева, разпределени в 10 000 броя облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 лв. всяка. Срокът до падежа на емисията е 36 месеца, лихвеният процент е 7.5%, лихвените плащания се извършват на всеки шест месеца.

Започва ежедневното поддържане на индекси за стойността на един дял в пенсионните фондове, управлявани от пенсионноосигурителните дружества: PROFIDEX – за професионалните, UNIDEX – за универсалните и VOLIDEX – за доброволните пенсионни фондове

Индексът на стойността на един дял ще се изчислява като модифицирана среднопретеглена стойност от стойностите на един дял за всеки фонд от даден вид, спрямо относителния дял на активите на този фонд в общата маса от активите на всички фондове от дадения вид. Относителните дялове се ограничават до 20 на сто, аналогично на методиката, използвана за изчисляването на минималната доходност във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
На страницата на КФН ще се поддържа и ежедневна графична информация за изменението на стойността на един дял за последните 60 работни дни, както и за изменението на индекса, отделно за професионалните, универсалните и доброволните пенсионни фондове.

Отписва се

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност,взе решение за отписване на "Мехатроника"АД, гр. Габрово, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Пълния текст на Решение 18 може да намерите в раздел "Документи".

Предоставя се срок на

Заместник председателят на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор, предостави на "ДЗИ – Пенсионно осигуряване" АД срок за привеждане на активите на "ДЗИ-Доброволен пенсионен фонд" и активите на "ДЗИ-Професионален пенсионен фонд"в съответствие с инвестиционните ограничения съэгласно Кодекса за социално осигуряване.
Пълния текст на решения 22, 23 и 24 може да намерите в раздел "Документи".

Отписва се

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност,взе решение за отписване на  "Капрони" АД, гр. Казанлък, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.