Решения от заседание на 31.10.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия облигации, които ще бъдат издадени от „Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД, гр. София.

Емисията е в размер до 25 000 000 евро, разпределени в до 25 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност от 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100024236, с фиксиран лихвен процент в размер на 8% годишно, платим на 6-месечен период, със срок на облигациите от 7 (седем) години, считано от датата на регистрацията на емисията в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар” АД.

Вписва посочената емисия облигации, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, и „Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД, гр. София, като емитент, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от Бисер Христов Унтов, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на до 20 945 броя акции на „Мебелсистем“ АД от останалите акционери на дружеството.

3. Утвърждава „КПМГ ОДИТ“ ООД и „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. на „ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

4. Утвърждава „РСМ БГ“ ООД и „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ“ АД.

5. Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. на „ЗД ЕВРОИНС“ АД.

6. Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. на „Евроинс Иншурънс груп“ АД.

7. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „Ем Джи Ай Делта“ ООД, като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г. на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ИНСтинкт“ ЕАД.

8. Съгласува избора на „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ЕООД и „АТА КОНСУЛТ“ ООД за одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2023 г. на „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще” АД и управляваните от него фондове.

9. Спазва в надзорната си практика следните насоки:

  • Насоки относно политиките и процедурите, свързани с управление на нормативното съответствие, и ролята и отговорностите на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, съгласно член 8 и глава VI от Директива (ЕС) 2015/849 (EBA/GL/2022/05), издадени от Европейския банков орган;
  • Насоки относно използването на решения за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти съгласно член 13, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849 (EBA/GL/2022/15), издадени от Европейския банков орган;
  • Насоки относно политиките и механизмите за контрол за ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП/ФТ) при предоставянето на достъп до финансови услуги (EBA/GL/2023/04), издадени от Европейския банков орган;
  • Насоки относно стандартните формуляри, формати и образци за подаване на заявление за разрешение за управление на пазарна инфраструктура, основана на ТДР (ESMA70-460-213), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

10. Изпраща писмо до ЗАД „Алианц България“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва застрахователна дейност на територията на Република Румъния при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Единната информационна система, изградена за нуждите на КФН, вече е достъпна

Единната информационна система (ЕИС), изградена за нуждите на Комисията за финансов надзор (КФН), вече е достъпна на https://eis.fsc.bg

Цел на проекта е дигитализация на услугите в полза на гражданите и бизнеса, рационализиране на процесите и  повишена ефективност, като от 01.01.2024 г. Комисията изцяло преминава към електронно администриране при подаване на заявления, уведомления, периодична информация, както и други документи.

Всички лица, които имат достъп до съществуващите регистри и портали на КФН лица следва да се пререгистрират в новата Единна информационна система.

Ако имате конкретни въпроси или се нуждаете от повече разяснения, може да изпратите запитване до Комисията на е-mail: eis_assistance@fsc.bg или да се обадите на Информационния център на КФН.

Решения от заседание на 26.10.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, гр. София, за обратно изкупуване, чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, на акции от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, от акционерите на дружеството.

2. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от Холдинг „Света София“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 12 000 000 евро, разпределени в 12 000  броя безналични, обикновени, неконвертируеми, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100016232, с плаващ лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1,50%, но не по-малко от 3% и не повече от 5%, с дата на емитиране 05.07.2023 г. и дата на падеж 05.07.2031 г.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

3. Одобрява Милен Марков за независим член на съвета на директорите на „Животозастрахователна компания Съгласие“ АД.

4. Одобрява Кремена Патева-Петкова за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД.

5. Одобрява Валентин Илиев за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на „Животозастрахователен институт“ АД.

6. Издава на „Групама застраховане“ ЕАД лиценз за разширяване обхвата на лиценза на застрахователя с нов клас застраховка съгласно Приложение № 1, Раздел II, буква „А“ от Кодекса за застраховането – т. 10.2 „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство: Гражданска отговорност на превозвача с моторни превозни средства по суша“.

7. Издава одобрение на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, за делегиране на функцията по оценяване на част от активите на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ и на АИФ „Конкорд Фонд – 8 Алтернативeн Инвестиционен фонд“ АД на трето лице.

8. Прекратява производство във връзка със заличаване на „ВТИ БРОКЕРС“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

9. Открива производство по заличаване на „АСТРА ФИН“ ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.

Решения от заседание на 24.10.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадени от „Бианор Холдинг“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 5 729 595 лева, разпределени в 5 729 595 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка, с ISIN код BG1100007076.

2. Вписва „Каменов М“ ЕООД, „Ени 1961“ ЕООД и „Софинанс 89“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.

Данни за максималния размер на техническата лихва

На основание чл. 86, ал. 11 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, Комисията за финансов надзор публикува максимален размер на техническата лихва за изчисление на премиите и откупната стойност за периода от 1-ви октомври 2023 г. до 31-ти декември 2023 г. Данни за максималния размер на техническата лихва може да намерите в раздел ”Застрахователна дейност”, „Статистика”,  „Животозастраховане“, „2023“.

Комисията за финансов надзор проведе XXI-то издание на програмата „Небанковият финансов сектор в България“

От 16 до 20 октомври, Комисията за финансов надзор (КФН), в партньорство с фондация „Атанас Буров“ и Министерство на образованието и науката (МОН), реализира XXI-то издание на образователната програма „Небанковият финансов сектор в България“.

В инициативата, посветена на повишаването на финансовата грамотност на младите хора, участие взеха 12 ученици от горните класове на ПГЛПИ „Атанас Буров” – Горна Оряховица, Национална търговска гимназия – Пловдив, НФСГ – София, НТБГ – София, ФСГ “Атанас Буров“- Хасково, ТГ “Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора, НПГ „Димитър Талев“ – Гоце Делчев, ПГИ „Карл Маркс” – Смолян, ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра, ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе, ВТГ „ Г.С. Раковски“ – Варна и ДФСГ „Интелект“ – Плевен.

От името на председателя на КФН – г-н Бойко Атанасов, приветствие по повод откриване на XXI-то издание на програмата отправи г-жа Деница Кирова – Главен секретар на Комисията: „За мен е чест да открия XXI-то издание на образователната програма, посветена на небанковия финансов сектор. Вярвам, че ще получите ценни знания, ще се научите да се ориентирате във финансовите пазари, ще придобиете представа за нюансите на финансовите технологии, а същевременно и за етичните и устойчиви аспекти на финансовия сектор. Докато се впускате в това образователно пътуване, ви насърчавам да останете любопитни, отворени и проактивни. Небанковият финансов сектор е място на постоянна промяна и иновации, а вашата жажда за знания и желанието ви да ги усвоите, ще бъдат най-големите ви активи. Възползвайте се от ресурсите и възможностите, предоставени в тези дни, за да подобрите уменията си и да разширите хоризонтите си, както за управлението на личните ви финанси, така и за спецификата на дейността на Комисията за финансов надзор. Опитът и знанията, които ще натрупате, ще ви помогнат да бъдете отговорни и да сте двигатели на промяната в повишаването на финансовата грамотност на вашите съученици, приятели и семейства“.

Изключително интересни презентации от трите направления на небанковия финансов сектор – капиталов, застрахователен и пенсионноосигурителен пазар, бяха представени от експерти на КФН, както и от външни лектори в лицето на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и Българската фондова борса (БФБ). В рамките на обучението бяха застъпени темите за тристълбовия модел на пенсионното осигуряване, финтех бизнес моделите, видовете застраховки, крипто-активите, въвеждането на новите европейски регламенти – MICA и DORA, сигурността на инвестициите в онлайн пространството, финансовите инструменти на капиталовия пазар и търговията на БФБ.

В интерактивната част на програмата, учениците посетиха и се запознаха отблизо с дейността на пенсионно-осигурително дружество, застрахователно дружество, инвестиционен посредник и Българската фондова борса. Имаха възможност да бъдат част от работния процес, да участват в дискусии, финансови симулации, да вземат хипотетични финансови решения, да задават въпроси и да решават реални казуси, под ръководството на опитни ментори от посетените компании и институции.

На специална церемония, която отбеляза края на програмата, всеки ученик получи сертификат за участието си, като те бяха връчени от г-жа Виолина Маринова – председател на Управителния съвет на фондация „Атанас Буров“ и от г-жа Деница Кирова, главен секретар на КФН с думите: „Знанията, които получихте ще бъдат полезни за вас не само в утрешния ден, но и в избора, който след време ще направите за вашето професионално развитие. Убедена съм, че с ентусиазма, с който участвахте, ще бъдете посланици на идеята, че финансовата грамотност е важна част от нашата култура, от трансформирането ни в отговорно общество с ярко изразено гражданско самосъзнание“.

С навлизането на иновациите, развитието на технологиите и дигитализацията, финансовата грамотност е наложителна част от общата култура на обществото, а добрата информираност и усвоените базови понятия – ключови за подрастващите. Изчерпателната партньорска програма е катализатор за тази подготовка, като е и солидна основа в разбирането на небанковите финансови услуги и тяхното значение в днешния свят.

Повишаване нивото на финансова компетентност на обществото остава една от водещите и стратегически цели на Комисията за финансов надзор. За нейното постигане се използват и специално създадените комуникационни инструменти: интернет страницата – www.fsc.bg, сайтът с потребителска и образователна насоченост – www.tvoitefinansi.bg, дигиталната кампаниия #Invest safely и мобилната апликация FSC mobile – налична за изтегляне в App store и Google play.

Комисията ще продължи да реализира образователната инициатива, в сътрудничество с фондация „Атанас Буров“ и МОН, да насърчава младите хора да бъдат финансово отговорни и информирани, както и да вдъхновява следващото поколение експерти в небанковия финансов сектор.

Галерия на участниците в събитието, заедно с всички лектори можете да видите по-долу.

Решения от заседание на 19.10.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Вангел Спиров за лице, което да ръководи функцията за съответствие на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД.

2. Утвърждава „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ЕООД и „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАД „Европейска Застрахователна Компания” АД.

3. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.09.2021 г. до 29.09.2023 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 950 – УПФ от 19.10.2023 г. и № 951 – ППФ от 19.10.2023 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Осигурителна дейност“, „Статистика”, ”Статистика и анализи”.

4. Изпраща писмо до „Групама Животозастраховане” ЕАД и до „Групама Застраховане“ ЕАД, с което уведомява дружествата, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелства, които представляват правни пречки относно прехвърляне на дейности по съхранение и архивиране на застрахователни полици към трето лице.

 5. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „ВТИ БРОКЕРС“ ЕООД и на „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Зам.-председателят на КФН – Владимир Савов, със специално интервю за Nova News

Заместник-председателят на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ – г-н Владимир Савов взе участие в предаването „Твоят ден“ по Nova News.

В интервюто той обърна внимание на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, във връзка с измененията във формирането  на застрахователната премия на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, предложен за обществено обсъждане.

Savov-novanews

Г-н Савов обясни замисъла и положителните аспекти на новия проект, а именно „Вместо да се стъпи на нарушенията и поведението на водачите, както беше в предходния проект, да се стъпи на щетите, причинени от автомобила и съответното лице в исторически план и тази информация да се използва в ценовата политика на застрахователите. Пазарът ще стане още по-гъвкав, ще има повече възможност за договаряне, ще има повече възможности за избор на застраховател“.

Относно защитата на потребителите, г-н Савов увери, че „Комисията за финансов надзор ще следи за пазарното поведение на застрахователите и ще санкционира нелоялните практики“.

Цялото интервю може да видите тук.

Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт

На днешното си заседание от 17.10.2023 г., КФН взе решение за откриване на производство по издаване на общ административен акт – Решение за определяне размера на вноските за Гаранционния фонд по чл. 554, т. 1 от КЗ във „Фонда за незастраховани МПС“ и вноската по чл. 563, ал. 2, т. 3 от КЗ в „Обезпечителния фонд“, както и сроковете за тяхното извършване.

Гаранционният фонд управлява два фонда – Фонд за незастраховани МПС и Обезпечителен фонд. Фондът за незастраховани МПС изплаща обезщетения при щети от неидентифицирано МПС или, ако водачът е без застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, а Обезпечителният фонд изплаща щети на лицата при застраховател в несъстоятелност.

По предложение на Съвета на Гаранционния фонд, вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка  „Гражданска отговорност” на автомобилистите към Фонда за незастраховани МПС в Гаранционния фонд остава в размер на 12.50 лв. за всяко застраховано МПС. Размерът на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461, т. 2 от КЗ също не се променя и остава 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача в превозните средства.

Вноската към Обезпечителния фонд също остава в размер на 3.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

Общо вноската към ГФ на всяка едно застраховано по МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ остава 16.00 лв., които се разпределят във въпросните два фонда.

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК откриването на производството по издаване на общия административен акт се оповестява публично чрез оповестяване на проекта на акта на интернет страницата на КФН в раздел „Обществени консултации”.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК формата за участие на заинтересованите лица в производството по издаване на акта е „Писмени предложения и възражения”.

На основание чл. 69, ал. 2 от АПК срокът за предоставяне на писмените предложения и възражения е един месец от датата на публикуване на съобщението за откриване на производството по издаване на административния акт на интернет страницата на КФН и изтича на 17.11.2023 г. включително.

Решения от заседание на 17.10.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проект на Годишен бюджет на Гаранционния фонд за 2024 г.

2. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

3. Изпраща писмо до „Пейшънт Кепитъл“ ООД (в процес на учредяване) с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност като доставчик на услуги за колективно финансиране.