Одобриха се изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОД „Лукойл Гарант-България” АД

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, издаде решениe, с коeто одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОД „Лукойл Гарант-България” АД” и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Управителния съвет на дружеството.
Решениe 1069 може да намерите в раздел „Административни документи”.

Утвърдени са нови и изменени и допълнени образци на справки подавани от ПОД

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", утвърди с Решение №1068-ПОД/22.12.2009г. нови образци на справки за дейността на ПОД: Справка за административните разходи на ПОД за управление на пенсионните фондове и Справка за инвестициите на пенсионния резерв с приложения към нея, както и  изменения и допълнения в следните справки за дейността на ПОД и управляваните от тях ФДПО: Справка за дохода от инвестиции, Справка за инвестиране на активите на пенсионноосигурителното дружество в акции и права, Приложения № 1, 2, 3, 6, 7, 9 и 10 към Справка за стойността на нетните активи /Образец № 2/ по чл. 23, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.11.2003г. и Справка за формиране на резерв за гарантиране на минималната доходност от собствени средства /Образец № 1/ заедно с приложения към нея № 1 и 2.
 Решение №1068-ПОД/22.12.2009г.може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към тях  – в раздел „Административни документи” – "Форми и образци”, “Осигурителен надзор".

Утвърден е техническия лихвен процент, който се прилага от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2009 г.

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, издаде две решения, утвърди технически лихвен процент в размер на 2,8 на сто на годишна база, който да се прилага от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2009 г. Утвърди и биометричните таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2009 г.
Решение 1055 може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към него  – в раздел „Административни документи” – "Форми и образци на документи".

Одобряват се промените в Правилата на ДФ „Европа”, ДФ „Балкани” и на ДФ „БКМ Балансиран Капитал”

 Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава три решения, с които одобри промените в  Правилата на ДФ „Европа”, ДФ „Балкани”, ДФ „БКМ Балансиран Капитал”, приети на заседание на Съвета на директорите на УД „Болкан Капитал Мениджмънт” АД от 09.12.2009 г.
Решение 1064, 1065 и 1066 може да намерите в раздел "Административни документи".

Одобрени са измененията и допълненията на правилника на „БФБ-София”АД, с които ще се спре делистването на 229 публични дружества от 1 януари 2010 г.

С Решение № 1053-ФБ от 22.12.2009 г. заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри изменения и допълнения на правилника на „Българска фондова борса – София” АД, приети с решение на съвета на директорите по Протокол № 52/15.12.2009 г. Вследствие на тези промени в правилника ще се спре обявеното делистване на 229 публични дружества, които не отговарят на минималните изисквания за ликвидност за допускане до търговия на неофициален пазар на акции, с което делистване щяха да бъдат застрашени интересите на 989 263 акционери в тези компании. Промените в правилника предвиждат връщането на сегментацията на неофициалния пазар на акции и така отново сегмент „В” ще бъде пазара, за който не се прилагат изисквания за ликвидност на търгуваните емисии. Промените влизат в сила на 1 януари 2010 г. и така няма да се наложи делистването на всички публични дружества, които не покриват определените изисквания за ликвидност, а именно най-малко 5 сделки и 4 000 лв. оборот средномесечно.

До приемането на посочените промени в правилника на БФБ се стигна след като с Решение № 1003-ФБ/09.12.2009 г. заместник – председателят на КФН Ралица Агайн-Гури задължи съветът на директорите на БФБ в срок до 15 декември 2009 г. да приеме изменения в част ІІІ „Правила за допускане до търговия” към Правилника за дейността на „БФБ – София” АД, с които да отмени промените в правилника, приети от съвета на директорите на 11.12.2008 г. и предвиждащи премахването на сегментацията на неофициалния пазар на акции. С преустановяването на съществуването на сегмент „В” на неофициалния пазар на акции, правилникът на БФБ поставяше изискване всички търгувани компании да покриват определените за досегашния сегмент „А” изисквания за ликвидност, а именно най-малко 5 сделки и 4 000 лв. оборот средномесечно. Вследствие на промените компаниите, които не покриват тези изисквания, бяха поставени под тримесечен мониторинг от 1 октомври и предстоеше да бъдат делистнати след 1 януари 2010 г.
Въпреки че на 15.12.2009 г. БФБ уведоми КФН, че на заседание на съвета на директорите са приети измененията в Правилника за дейността на „БФБ – София” АД, с които е изпълнена наложената с Решение № 1003-ФБ/09.12.2009 г. принудителна административна мярка, борсата не подаде в КФН заявление за издаване на одобрение на измененията в правилника.
 С писмо от 16.12.2009 г. от БФБ беше изискано до края на работния ден на 16.12.2009 г. да внесе в КФН заявление за издаване на одобрение на промените в правилника на БФБ, приети вследствие на приложената административна мярка. Поради факта, че такова заявление не беше депозирано в КФН в указания срок, се стигна до прилагане на нова принудителна административна мярка, с която заместник-председателят на КФН Ралица Агайн задължи БФБ да подаде в КФН заявление за издаване на одобрение на измененията в Правилника за дейността на „БФБ – София” АД в срок до 16,30 часа на 17 декември 2009 г. Принудителната мярка не беше изпълнена от фондовата борса в указания от заместник-председателя срок, Заявление за одобряване на промени в Правилника на БФБ не постъпи в КФН и на 18 декември 2009 г.
 Предвид факта, че приложената принудителна административна мярка не беше изпълнена в указания срок, на 18 декември 2009 г. беше назначена тематична проверка на „Българска фондова борса-София” АД за установяване на изпълнението на приложената с Решение № 1003-ФБ/09.12.2009 г. принудителна административна мярка. В резултат от назначената проверка, на длъжностните лица на КФН беше представен Протокол № 52/15.12.2009 г. от заседание на СД на БФБ, на което е взето решение за измененията в Правилника за дейността на „БФБ – София” АД, направени в резултат на приложената административна мярка.
 Изисканото заявление за издаване на одобрение за извършване на изменение и допълнение в Правилника на „Българска фондова борса – София” АД беше подадено в КФН на 19.12.2009 г.
 Междувременно днес Върховният административен съд отхвърли жалбата на БФБ срещу предварителното изпълнение на Решение № 1003-ФБ/09.12.2009 г. 

На интернет страницата на Комисията за финансов надзор в рубрика „Публикации”, раздел „Отчети” е публикуван пазарен обзор на Небанковия финансов сектор през третото тримесечие на 2009 г.

В пазарния обзор за деветмесечието на 2009 г. се разглеждат пет основни аспекта от състоянието и развитието на небанковия финансов сектор.

Първата част представя броя на поднадзорните лица съответно към 30.09.2009 г. в сравнение с 30.06.2009 г., по отношение на получените и отнети от КФН лицензи и разрешения за извършване на дейност през третото тримесечие на 2009 г., както и броя на нотификациите, получени и изпратени от КФН, във връзка със свободното предоставяне на услуги и създаването на клон при условията на свобода на установяване на територията на ЕС. В края на третото тримесечие на 2009 г. броят на колективните инвестиционни схеми (КИС) достига 103, от които 92 са договорни фондове, а 11 са инвестиционни дружества. През отчетния период е отнет лиценза за извършване на дейност на едно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), което извършва секюритизация на недвижими имоти. В последствие общият брой на АДСИЦ става 68. Броят на нотификациите, получени от КФН, е значителен и през третото тримесечие на 2009 г., като нотификациите на инвестиционни посредници са 54, на управляващите дружества е 1, на застрахователи са 6, а на застрахователни посредници – 117. През периода е получено 1 уведомление от инвестиционен посредник от България за извършване на дейност на територията на Испания чрез създаване на клон. Приключена е процедурата по нотификация на клон на инвестиционен посредник на територията на Румъния. Освен това е прекратена процедурата по нотификация на инвестиционен посредник от България, възнамеряващ да извършва дейност на територията на Великобритания чрез създаване на клон.
Акцент в обзора на небанковия финансов сектор се поставя и на чуждестранното участие в капитала на поднадзорните лица на КФН. В графики са представени относителните дялове на пряко притежавания капитал на небанковите финансови посредници съответно от държави членки на ЕС, България и трети страни.
На трето място в публикацията се проследява динамиката в броя и активите на поднадзорните лица на КФН по тримесечия през последните години поотделно за небанковите инвестиционни посредници, колективните инвестиционни схеми, дружествата със специална инвестиционна цел, застрахователните компании и здравноосигурителните дружества, както и пенсионноосигурителните дружества. Развитие се наблюдава на пазарите на услуги, предлагани от дружествата със специална инвестиционна цел, колективните инвестиционни схеми, застрахователите по общо застраховане и дружествата за здравно осигуряване. Активите на колективните инвестиционни схеми продължават да нарастват (11,43 % за третото тримесечие) и достигат до 363,7 млн. лв., като този ръст надвишава в процентно отношение отбелязания за миналото тримесечие с над пет процентни пункта. Активите на АДСИЦ възлизат на 1 660,5 млн. лв. към 30.09.2009 г., като нарастват с 0,44 % за тримесечието и 1,68 % за изминалите 12 месеца (30.09.2008 г.– 30.09.2009 г.).
Премийният приход на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане,  е в размер на 1 034,1 млн. лева за първото деветмесечие на 2009 г. (като е отбелязан незначителен спад от 0,28 % на годишна база) без да е включен премийният приход по активно презастраховане, докато този на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане, отбелязва спад на годишна база от 14,48 % до 160,7 млн. лв. за същия период. Дружествата по доброволно здравно осигуряване реализират 29,74 % ръст в премийния приход на годишна база, достигайки до 30,1 млн. лв. за периода от началото на годината до 30.09.2009 г. Забелязва се увеличение спрямо миналото тримесечие от 10,52 % в активите на управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове, които към 30.09.2009 г. възлизат на 2 941 млн. лв.
В частта, в която се разглежда пазарната концентрация на отделните сегменти според услугите, предлагани от участниците в небанковия финансов сектор, са използвани два измерителя за пазарна концентрация – Индексът на Херфиндал – Хиршман (Herfindahl-Hirschman Index (HHI)) и делът на първите четири компании. При колективните инвестиционни схеми, общозастрахователните, животозастрахователните дружества, здравноосигурителните и пенсионноосигурителните дружества се наблюдава стабилна тенденция на намаляване нивото на пазарната концентрация.
В последната част на обзора на небанковия финансов сектор са представени агрегираните портфейли на различните поднадзорни лица според услугите, предлагани от тях в края на третото тримесечие на 2009 г. Проследена е и динамиката в структурата на тези портфейли за третото тримесечие на 2009 г. спрямо края на третото тримесечие на 2008 г. и 2007 г.

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Енемона” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължава „Енемона” АД при провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 21.12.2009 г., респективно на 05.01.2010 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), да не подлага на гласуване точка, включена в дневния ред на общото събрание под номер 2, със следното съдържание:
„Овластяване на съвета на директорите (СД) и изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК; проект на решение – ИОСА овластява СД и изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК”.
Тоест, Общото събрание да не взема решение СД и изпълнителните директори да се  разпорежт  с активи по описаните в документие към днения ред начини.
Решение 1042 може да намерите в раздел "Административни документи".

Директивата Платежоспособност II e публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз

На 17.12.2009 г. в Официалния вестник на Европейския съюз бе публикувана Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Директивата „Платежоспособност II”).

Новата директива кодифицира 14 застрахователни и презастрахователни директиви в един документ и се въвеждат нови правила за платежоспособност на застрахователите и презастрахователите, като новият режим ще влезе в сила от 1 ноември 2012 г. Директива „Платежоспособност II” предвижда три групи изисквания към застрахователите:
• Финансови изисквания – по отношение на оценката на активите и пасивите, техническите резерви, капиталовите изисквания и инвестиционните правила;
• Качествени изисквания – насочени към гарантиране на ефективното управление на  застрахователя и презастрахователя, както и ефективността на надзорния процес, осъществяван от компетентните институции;
• Изисквания във връзка с докладването на информация пред надзорните институции и за осигуряване на прозрачност и оповестяване на информация, които да стимулират пазарното саморегулиране.

Директивата „Платежоспособност II” влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.
Срокът за транспониране на текстовете, които подлежат на транспониране от държавите – членки е 31 октомври 2012 г.

Директивата е публикувана на страницата на КФН в раздел "ЕС законодателство" – "Директиви".

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец октомври 2009 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец октомври 2009 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

За периода януари-октомври 2009 г. записаните премии в общото застраховане (включително и премиите на тези застрахователи, които извършват дейност по активно презастраховане) са в размер на 1 163 115 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 177 356 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита спад от 0,8 % в общото застраховане и спад от 19,4 % в животозастраховането или общо за застрахователния сектор се отчита спад от 3,7 %. Данни отделно за дейността по активно презастраховане се предоставят и публикуват на тримесечна база.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Автокаско” (43,4 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (26,7 %) или общо 70,1 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, премийният приход, по които възлиза на 225 512 хил. лв., или 19,4 % от общия премиен приход.
По застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Пожар и природни бедствия” се отчита най-голямо увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2008 г. съответно с 51 709 хил. лв. и с 27 487 хил. лв.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец октомври 2009 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 131 797 хил. лв. и формират 74,3 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4,9 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 8 729 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава само по „Женитбена и детска застраховка” – 10,1 %, и по „Допълнителна застраховка” – 8,7 %.

Реализираният за периода  януари-октомври 2009 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 32 913 хил. лв., с което се отчита ръст от 30,2 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” – 34,7 % и „Извънболнична медицинска помощ” – 22,7 %.
Най-висок ръст на премийния приход на годишна база се отчита по пакетите “Болнична медицинска помощ” – от 66,9 % и „Извънболнична медицинска помощ” – от 62,7 %.

Решения от заседанието на КФН на 17 декември 2009 г.

На свое заседание от 17 декември 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Алфа България” АД, гр. София. Емисията е в размер на 50 000 лева, разпределени в 50 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с ISIN код BG1100038097 с номинална стойност 1 лев всяка, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва посочената емисия акции и „Алфа България” АД като публично дружество.
Основната дейност на емитента е свързана с пазара на недвижими имоти и по-точно с продажба и придобиване на недвижими имоти и строителство върху регулирани поземлени имоти. 
Емитентът има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, в чиито състав влизат Евгени Найденов – изпълнителен директор; Стефан Гугушев – председател на съвета на директорите и Елена Ненова – заместник-председател на съвета на директорите. Членовете на съвета на директорите не притежават дял от капитала на емитента.

2. Вписа емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадена от „Алфа Кредит” АДСИЦ, гр. София,  с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 650 000 лева, разпределени в 650 000 броя обикновени акции  с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията е в резултат от увеличаване капитала на дружеството от 650 000  лева на 1 300 000 лева.

3. Отне лиценза на  „Елана Еврофонд” АД, гр. София, за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съгласно взето решение от извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Прекрати производството по потвърждаване на проспектите за първично публично предлагане на емисия конвертируеми облигации и емисия обикновени облигации на територията на Европейския съюз, издадени от „Авто Юнион Груп” ЕАД, гр. София. Прекратяването на производствата е по искане на дружеството.

5. Допусна Албена Лилова до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер и Пламен Андреевски – до изпит за признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване.