На интернет страницата на Комисията за финансов надзор в рубрика „Публикации”, раздел „Отчети” е публикуван пазарен обзор на Небанковия финансов сектор през третото тримесечие на 2009 г.

В пазарния обзор за деветмесечието на 2009 г. се разглеждат пет основни аспекта от състоянието и развитието на небанковия финансов сектор.

Първата част представя броя на поднадзорните лица съответно към 30.09.2009 г. в сравнение с 30.06.2009 г., по отношение на получените и отнети от КФН лицензи и разрешения за извършване на дейност през третото тримесечие на 2009 г., както и броя на нотификациите, получени и изпратени от КФН, във връзка със свободното предоставяне на услуги и създаването на клон при условията на свобода на установяване на територията на ЕС. В края на третото тримесечие на 2009 г. броят на колективните инвестиционни схеми (КИС) достига 103, от които 92 са договорни фондове, а 11 са инвестиционни дружества. През отчетния период е отнет лиценза за извършване на дейност на едно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), което извършва секюритизация на недвижими имоти. В последствие общият брой на АДСИЦ става 68. Броят на нотификациите, получени от КФН, е значителен и през третото тримесечие на 2009 г., като нотификациите на инвестиционни посредници са 54, на управляващите дружества е 1, на застрахователи са 6, а на застрахователни посредници – 117. През периода е получено 1 уведомление от инвестиционен посредник от България за извършване на дейност на територията на Испания чрез създаване на клон. Приключена е процедурата по нотификация на клон на инвестиционен посредник на територията на Румъния. Освен това е прекратена процедурата по нотификация на инвестиционен посредник от България, възнамеряващ да извършва дейност на територията на Великобритания чрез създаване на клон.
Акцент в обзора на небанковия финансов сектор се поставя и на чуждестранното участие в капитала на поднадзорните лица на КФН. В графики са представени относителните дялове на пряко притежавания капитал на небанковите финансови посредници съответно от държави членки на ЕС, България и трети страни.
На трето място в публикацията се проследява динамиката в броя и активите на поднадзорните лица на КФН по тримесечия през последните години поотделно за небанковите инвестиционни посредници, колективните инвестиционни схеми, дружествата със специална инвестиционна цел, застрахователните компании и здравноосигурителните дружества, както и пенсионноосигурителните дружества. Развитие се наблюдава на пазарите на услуги, предлагани от дружествата със специална инвестиционна цел, колективните инвестиционни схеми, застрахователите по общо застраховане и дружествата за здравно осигуряване. Активите на колективните инвестиционни схеми продължават да нарастват (11,43 % за третото тримесечие) и достигат до 363,7 млн. лв., като този ръст надвишава в процентно отношение отбелязания за миналото тримесечие с над пет процентни пункта. Активите на АДСИЦ възлизат на 1 660,5 млн. лв. към 30.09.2009 г., като нарастват с 0,44 % за тримесечието и 1,68 % за изминалите 12 месеца (30.09.2008 г.– 30.09.2009 г.).
Премийният приход на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане,  е в размер на 1 034,1 млн. лева за първото деветмесечие на 2009 г. (като е отбелязан незначителен спад от 0,28 % на годишна база) без да е включен премийният приход по активно презастраховане, докато този на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане, отбелязва спад на годишна база от 14,48 % до 160,7 млн. лв. за същия период. Дружествата по доброволно здравно осигуряване реализират 29,74 % ръст в премийния приход на годишна база, достигайки до 30,1 млн. лв. за периода от началото на годината до 30.09.2009 г. Забелязва се увеличение спрямо миналото тримесечие от 10,52 % в активите на управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове, които към 30.09.2009 г. възлизат на 2 941 млн. лв.
В частта, в която се разглежда пазарната концентрация на отделните сегменти според услугите, предлагани от участниците в небанковия финансов сектор, са използвани два измерителя за пазарна концентрация – Индексът на Херфиндал – Хиршман (Herfindahl-Hirschman Index (HHI)) и делът на първите четири компании. При колективните инвестиционни схеми, общозастрахователните, животозастрахователните дружества, здравноосигурителните и пенсионноосигурителните дружества се наблюдава стабилна тенденция на намаляване нивото на пазарната концентрация.
В последната част на обзора на небанковия финансов сектор са представени агрегираните портфейли на различните поднадзорни лица според услугите, предлагани от тях в края на третото тримесечие на 2009 г. Проследена е и динамиката в структурата на тези портфейли за третото тримесечие на 2009 г. спрямо края на третото тримесечие на 2008 г. и 2007 г.