Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Енемона” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължава „Енемона” АД при провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 21.12.2009 г., респективно на 05.01.2010 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), да не подлага на гласуване точка, включена в дневния ред на общото събрание под номер 2, със следното съдържание:
„Овластяване на съвета на директорите (СД) и изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК; проект на решение – ИОСА овластява СД и изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК”.
Тоест, Общото събрание да не взема решение СД и изпълнителните директори да се  разпорежт  с активи по описаните в документие към днения ред начини.
Решение 1042 може да намерите в раздел "Административни документи".