Одобрени са измененията и допълненията на правилника на „БФБ-София”АД, с които ще се спре делистването на 229 публични дружества от 1 януари 2010 г.

С Решение № 1053-ФБ от 22.12.2009 г. заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри изменения и допълнения на правилника на „Българска фондова борса – София” АД, приети с решение на съвета на директорите по Протокол № 52/15.12.2009 г. Вследствие на тези промени в правилника ще се спре обявеното делистване на 229 публични дружества, които не отговарят на минималните изисквания за ликвидност за допускане до търговия на неофициален пазар на акции, с което делистване щяха да бъдат застрашени интересите на 989 263 акционери в тези компании. Промените в правилника предвиждат връщането на сегментацията на неофициалния пазар на акции и така отново сегмент „В” ще бъде пазара, за който не се прилагат изисквания за ликвидност на търгуваните емисии. Промените влизат в сила на 1 януари 2010 г. и така няма да се наложи делистването на всички публични дружества, които не покриват определените изисквания за ликвидност, а именно най-малко 5 сделки и 4 000 лв. оборот средномесечно.

До приемането на посочените промени в правилника на БФБ се стигна след като с Решение № 1003-ФБ/09.12.2009 г. заместник – председателят на КФН Ралица Агайн-Гури задължи съветът на директорите на БФБ в срок до 15 декември 2009 г. да приеме изменения в част ІІІ „Правила за допускане до търговия” към Правилника за дейността на „БФБ – София” АД, с които да отмени промените в правилника, приети от съвета на директорите на 11.12.2008 г. и предвиждащи премахването на сегментацията на неофициалния пазар на акции. С преустановяването на съществуването на сегмент „В” на неофициалния пазар на акции, правилникът на БФБ поставяше изискване всички търгувани компании да покриват определените за досегашния сегмент „А” изисквания за ликвидност, а именно най-малко 5 сделки и 4 000 лв. оборот средномесечно. Вследствие на промените компаниите, които не покриват тези изисквания, бяха поставени под тримесечен мониторинг от 1 октомври и предстоеше да бъдат делистнати след 1 януари 2010 г.
Въпреки че на 15.12.2009 г. БФБ уведоми КФН, че на заседание на съвета на директорите са приети измененията в Правилника за дейността на „БФБ – София” АД, с които е изпълнена наложената с Решение № 1003-ФБ/09.12.2009 г. принудителна административна мярка, борсата не подаде в КФН заявление за издаване на одобрение на измененията в правилника.
 С писмо от 16.12.2009 г. от БФБ беше изискано до края на работния ден на 16.12.2009 г. да внесе в КФН заявление за издаване на одобрение на промените в правилника на БФБ, приети вследствие на приложената административна мярка. Поради факта, че такова заявление не беше депозирано в КФН в указания срок, се стигна до прилагане на нова принудителна административна мярка, с която заместник-председателят на КФН Ралица Агайн задължи БФБ да подаде в КФН заявление за издаване на одобрение на измененията в Правилника за дейността на „БФБ – София” АД в срок до 16,30 часа на 17 декември 2009 г. Принудителната мярка не беше изпълнена от фондовата борса в указания от заместник-председателя срок, Заявление за одобряване на промени в Правилника на БФБ не постъпи в КФН и на 18 декември 2009 г.
 Предвид факта, че приложената принудителна административна мярка не беше изпълнена в указания срок, на 18 декември 2009 г. беше назначена тематична проверка на „Българска фондова борса-София” АД за установяване на изпълнението на приложената с Решение № 1003-ФБ/09.12.2009 г. принудителна административна мярка. В резултат от назначената проверка, на длъжностните лица на КФН беше представен Протокол № 52/15.12.2009 г. от заседание на СД на БФБ, на което е взето решение за измененията в Правилника за дейността на „БФБ – София” АД, направени в резултат на приложената административна мярка.
 Изисканото заявление за издаване на одобрение за извършване на изменение и допълнение в Правилника на „Българска фондова борса – София” АД беше подадено в КФН на 19.12.2009 г.
 Междувременно днес Върховният административен съд отхвърли жалбата на БФБ срещу предварителното изпълнение на Решение № 1003-ФБ/09.12.2009 г.