Одобриха се измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на УПФ, ППФ, ДПФ и ДПФПС „ДСК – Родина”

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, издаде четири решения, с които одобри измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на УПФ, ППФ, ДПФ и ДПФПС „ДСК – Родина”, приети от Управителния съвет на компанията и одобрени от нейния Надзорен съвет.

Решенията 966, 967, 968 и 969 може да намерите в раздел „Административни документи”.

КФН организира семинар на тема „Прилагане на Директивата Платежоспособност II”

На 10 декември 2009 г.(четвъртък) Комисията за финансов надзор организира семинар на тема „Прилагане на Директивата Платежоспособност II”, който ще се проведе в аулата на Висшето училище по застраховане и финанси в гр. София.
Семинарът има за цел да въведе участниците в основните принципи, заложени в директивата, приета окончателно от Европейския парламент и от Съвета на ЕС на 22 април 2009 г. Той ще включва обстоен преглед на изискванията на „Платежоспособност II” и на предизвикателствата, произтичащи от нейното прилагане за участниците на застрахователния пазар и за надзорните институции.
Лектори ще бъдат водещи експерти от Института за надзор на застрахователните и взаимнозастрахователните дружества на Република Италия (ISVAP), в рамките на съвместния Туининг проект BG/07/IB/EC/02 на КФН и Министерството на икономиката и финансите на Италия.
На събитието ще присъстват служители от КФН и членове на Асоциацията на българските застрахователи.

Камелия Савова-Симеонова и Стоян Стоянов, дипломирани експерт-счетоводители, са включени в списъка на независимите проверители

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, включи Камелия Савова-Симеонова и Стоян Стоянов, дипломирани експерт-счетоводители в списъка на независимите проверители.
Решенията 970 и 971 може да намерите в раздел "Административни документи".

Одобрено е вливане между “Енергони” АД, „Роял Ресортс” АД и “Роял Инвестмънт” ЕАД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри  Договор за вливане, сключен на 14.10.2009 г. между “Енергони” АД, „Роял Ресортс” АД и “Роял Инвестмънт” ЕАД. Одобрени са и докладите на съвета на директорите на участващите в преобразуването дружества и докладите на проверителите.
Решение 973-ПД от 30.11.2009г. може да намерите в раздел "Административни документи".