Съобщение относно образец на Отчет за капиталовата адекватност и ликвидността (ОКАЛ) и приложените към него справки №№ 1-5, представяни в КФН от инвестиционните посредници

Уведомяваме инвестиционните посредници (ИП), че във връзка с обнародвана в ДВ бр. 108 от 30.12.2010 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (Наредба № 35), в сила от 3 януари 2011 г., Заместник – председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” със Заповед № 19 от 27.01.2011 г. одобри промени в образци на ОКАЛ и справки №№ 1-5, представяни от ИП на основание чл. 144, ал. 6 и ал. 7 от Наредба № 35.
Съгласно цитираните разпоредби, ИП следва да представят ОКАЛ и справки по утвърдените образци.
Формите на утвърдените образци може да намерите в Раздел „Административни документи”, Рубрика „Форми и образци на документи”, "Капиталов пазар" – стр. 4, "Отчет за капиталовата адекватност и ликвидността (ОКАЛ) на инвестиционните посредници, справки от № 1 до № 5", „ОКАЛ на инвестиционните посредници и допълнителни справки към него”.

Съобщение във връзка с осъществяването на текущ и последващ надзор от страна на Управление „Надзор на инвестиционната дейност” на КФН

Във връзка с осъществяването на текущ и последващ надзор от страна на служителите на Управление „Надзор на инвестиционната дейност” е установено, че спрямо част от поднадзорните лица – публични дружества, на практика е силно затруднено или невъзможно реализирането на надзорните функции на Комисията за финансов надзор (КФН).
По различни причини – липса на органи на управление, неосъществяване на дейност и формално съществуване в правния мир, кореспонденцията с някои от публичните дружества е затруднена или въобще невъзможна. Също така за публичните дружества в производство по ликвидация и несъстоятелност, в зависимост от етапа на производство възникват трудности при осъществяването на надзора.
Във връзка с това, през последните години е водена кореспонденция и са сезирани различни държавни органи и институции – съдилища, прокуратура, МВР, НАП и др. В резултат на предприетите действия част от тези дружества са отписани от водения от КФН публичен регистър. Въпреки това, към настоящия момент като „проблемни” дружества остават, както следва:
1. ВИНАРСКА ИЗБА ВРАЧАНСКА ТЕМЕНУГА АД (л);
2. ДИАМАНТ АД (н);
3. МАЛЪК ИСКЪР АД (л);
4. МБЕ ГАРА ХИТРИНО АД;
5. МИЛКАНА ЧЕРВЕН БРЯГ АД;
6. СЪНИТЕКС АД (н);
7. КОПРИНА АД (н);
8. МЕТАЛОКЕРАМИКА – И АД (л);
9. РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ АД (л);
10. СЕРДИКА – КУЛА АД;
11. СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ АД;
12. ФИЛТЕКС АД;
13. ХИМКО АД (н);
14. ЕСТЕР ИНВЕСТМЪНТ АД (л);
15. ИЗОТСЕРВИЗ – ХОЛДИНГ АД (л);
16. КЮСТЕНДИЛСКИ ПЛОД АД;
17. ЛЪВ АД (л);
18. ОРАНЖЕРИИ АД (н);
19. ПОБЕДА – ТВ АД;
20. ХАН КРУМ АД (л).

Съобщение за предприети от страна на КФН, Управление „Надзор на инвестиционната дейност” действия за откриване на ПАМ спрямо дружествата, които не са оповестили финансовия си отчет за дейността си за трето тримесечие на 2010 г.

В резултат на извършена проверка за спазването на чл. 31, ал. 1, предложение второ, във връзка с т. 2 и чл. 40, предложение второ, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2) спрямо дружествата, които не са изпълнили задължението си за оповестяване на тримесечния финансов отчет за дейността си за трето тримесечие на 2010 г. пред обществеността по надлежния ред са предприети действия за откриване на производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както действия за ангажиране на административнонаказателна отговорност.
Принудителните административни мерки са два вида:
1. за дружества, които са сключили договори с информационна агенция или друга медия, да представят финансовия отчет за трето тримесечие на 2010 г. на обществеността в определен достатъчен срок;
2. за дружества, които до момента не са сключили договори с информационна агенция или друга медия, да бъдат задължени да сключат такъв и чрез съответната информационна агенция да представят пред обществеността финансовия отчет за трето тримесечие на 2010 г. в определен достатъчен срок.

Покана за изразяване на интерес за назначаване на членове на Съвместния апелативен съвет на трите Европейски надзорни органи за сектора на финансовите услуги

В Официалния вестник на Европейския съюз бе публикувана Покана за изразяване на интерес за назначаване на членове на Съвместния апелативен съвет на трите Европейски надзорни органи на сектора на финансовите услуги (Европейски орган за ценни книжа и пазари, Европейски банков орган и Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване).

Основната цел на трите Органа е да гарантират, че правилата, приложими към финансовия сектор, се прилагат по подходящ начин с оглед запазване на финансовата стабилност и осигуряване на доверие във финансовата система и достатъчна степен на защита за потребителите на финансови услуги. За да бъде постигната тази цел, освен незадължителни актове (пр. насоки или препоръки) и проекти на технически стандарти всеки Орган може при определени обстоятелства да приема и обвързващи решения, насочени към националните надзорни органи или към отделни финансови институции. Въпросните решения биха могли да бъдат обжалвани.

В тази връзка се предвижда създаването на Съвместен апелативен съвет на трите Органа, който ще се състои от шест членове и шест заместници, ползващи се с отлична репутация и имащи доказани знания и професионален опит. За членове на Апелативния съвет не могат да бъдат избирани членове на действащия състав на националните надзорни органи или на институциите на Съюза. Мандатът им е пет години, като е възможно да бъде подновен еднократно.

Всички, които проявяват интерес и желание да кандидатстват за членове или заместници в Съвместен апелативен съвет, трябва да изпратят към ЕК попълненото заявление за кандидатстване, включващо мотивационно писмо и автобиография, до 18 февруари 2011 г.

Повече информация относно поканата, включително относно критериите към кандидатите и критериите за подбор, може да намерите на следния адрес:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:017:0002:0005:BG:PDF

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2008 г. до 30.12.2010 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на
3,38 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.12.2008 г. до 30.12.2010 г. За професионалните пенсионни  фондове (ППФ) за същия период е определена  минимална доходност на годишна база в размер на 3,27 на сто. Среднопретеглената доходност на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 6,38 на сто, а за ППФ съответно е 6,27 на сто. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност, чийто размер е над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фондове.
Пълният текст на решения № 27-УПФ и № 28-ППФ  от 20.01.2011 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за двугодишния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
Изчислена е и годишната доходност, постигната при управлението на активите фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за 2010 г. Средната годишна доходност (немодифицирана) за 2010 г. на универсалните пенсионни фондове е 4,99 на сто, на професионалните фондове е 5,16 на сто и на доброволните фондове е 5,48 на сто. Данни за годишната доходност на пенсионните фондове за 2010 г. може да намерите тук. 

Отписват се договорните фондове “Нюуей Индекс Плюс” и “Нюуей Нова Европа” като емитенти

Димана Ранкова, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решения, с които отписва от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа емисии дялове, издадени от договорен фонд „Нюуей Индекс Плюс” и от договорен фонд „Нюуей Нова Европа”. Отписва и управляваните от управляващо дружество „Нюуей Асет Мениджмънт” АД договорни фондове “Нюуей Индекс Плюс” и “Нюуей Нова Европа” като емитенти.
Решение №25 и №26 са публикувани в раздел „Административни документи” – „Решения”.

Павел Белогоур е избран за член на СД на ИП „КМ Инвест” ЕАД

Димана Ранкова, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Павел Белогоур за член на СД на ИП „КМ Инвест” ЕАД. Той е избран с решение на едноличния собственик на капитала на инвестиционния посредник „Мираж Банско” АД, взето на 23.12.2010 г.
Решение №43 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.

Открито е производство по ликвидация на две застрахователни дружества от държави членки на ЕС

На основание чл. 140, ал. 2 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 26.01.2011 г. е получила информация за откриване на производство по отношение на две застрахователни дружества, а именно:

• Процедура по ликвидация за Arfin Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. с адрес Milan, viale Nazario Sauro 14 (дружеството има право да осъществява дейност на територията на Р България при условията на „свобода на предоставяне на услуги”)

Съобщението е публикувано в официалния журнал на ЕС – OJ C22 /22.01.2011

• Процедура по доброволна ликвидация за Universum Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA (дружеството не е уведомило за дейност на територията на Р България)

Съобщението е публикувано в официалния журнал на ЕС – OJ C22 / 22.01.2011 

Агрегирани пазарни данни за стойността и броя на предявените и изплатени претенции по здравноосигурителни пакети

 В раздел "Статистика", "Пазар по доброволно здравно осигуряване", "2010", съответно "2009", са публикувани обобщени данни за здравоосигурителния пазар за стойността и броя на предявените и изплатени претенции, групирани в зависимост от месеца на събитие и месеца на предявяване (изплащане) на претенциите. Информацията е представена по видове здравноосигурителни пакети, като на база пазарни данни са определени факторите на развитие, показващи забавеното предявяване (изплащане) на претенциите по съответния пакет. Тези пазарни фактори могат да се използват при изчисление на резерва за възникнали, но непредявени претенции към края на 2010 г. от здравноосигурителните дружества, които не разполагат с достатъчно качествени, достоверни и представителни данни, поради малкия обем на портфейла или краткия период на дейност и липсата на исторически опит по даден здравноосигурителен пакет.  

„АЛФА 59” ЕООД и „ДИГЕР” ЕООД са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решения, с които вписва „АЛФА 59” ЕООД, гр. Добрич и „ДИГЕР” ЕООД, гр. Варна , в регистъра на застрахователните брокери.
Решение №30 и №31 са публикувани в раздел Административни документи” – „Решения”.