Отписват се договорните фондове “Нюуей Индекс Плюс” и “Нюуей Нова Европа” като емитенти

Димана Ранкова, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решения, с които отписва от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа емисии дялове, издадени от договорен фонд „Нюуей Индекс Плюс” и от договорен фонд „Нюуей Нова Европа”. Отписва и управляваните от управляващо дружество „Нюуей Асет Мениджмънт” АД договорни фондове “Нюуей Индекс Плюс” и “Нюуей Нова Европа” като емитенти.
Решение №25 и №26 са публикувани в раздел „Административни документи” – „Решения”.