Агрегирани пазарни данни за стойността и броя на предявените и изплатени претенции по здравноосигурителни пакети

 В раздел "Статистика", "Пазар по доброволно здравно осигуряване", "2010", съответно "2009", са публикувани обобщени данни за здравоосигурителния пазар за стойността и броя на предявените и изплатени претенции, групирани в зависимост от месеца на събитие и месеца на предявяване (изплащане) на претенциите. Информацията е представена по видове здравноосигурителни пакети, като на база пазарни данни са определени факторите на развитие, показващи забавеното предявяване (изплащане) на претенциите по съответния пакет. Тези пазарни фактори могат да се използват при изчисление на резерва за възникнали, но непредявени претенции към края на 2010 г. от здравноосигурителните дружества, които не разполагат с достатъчно качествени, достоверни и представителни данни, поради малкия обем на портфейла или краткия период на дейност и липсата на исторически опит по даден здравноосигурителен пакет.