Решения от заседание на КФН от 24 януари 2011 г.

На свое заседание от 24  януари 2011 г. КФН взе следните решения:

1. Отказва да потвърди проспект за допускане до търговия на емисия корпоративни облигации, издадени от „Ерато Холдинг” АД, гр. Хасково. Емисията е в размер на 4 500 000 евро, разпределени в 4 500 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с фиксирана лихва в размер на 9 %, с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка, с лихвени плащания на всеки 6-месечен период, с падеж 30.11.2013 г. Мотивите за отказа са свързани със значително намаление на приходите и на финансовия резултат през 2009 г. и първата половина на 2010 г., от което може да се предположи, че са налице затруднения в своевременното или цялостното обслужване на облигационната емисия, чиито първоначални параметри вече веднъж са променяни. Предвид това КФН счита, че не са осигурени в пълна степен интересите на инвеститорите и емисията не следва да се допуска до търговия на Българска фондова борса.

2. Потвърждава проспект за публично предлагане на емисия акции, която ще бъде издадена от „Асенова крепост” АД, гр. Асеновград.  Емисията е в размер на 800 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 3 лева и емисионна стойност 12,50 лева всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 1 232 568  лева на  3 632 568 лева. Вписва посочената емисия акции във водения от КФН регистър.

3. Потвърждава проспект за публично предлагане на емисия акции, която ще бъде издадена от „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 5 213 496 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номинална стойност на акцията. С номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1,30 лев. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 1 303 374  лева на  6 516 870 лева. Вписва посочената емисия акции във водения от КФН регистър.

4. Потвърждава проспект за публично предлагане на емисия акции, която ще бъде издадена от „Инвестор.БГ” АД, гр. София. Емисията е в размер на 239 892 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 12,40 лева. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 1 199 460  лева на  1 439 352 лева. Вписва посочената емисия акции във водения от КФН регистър.

5. Управляващото дружество „Райфайзен Кепитъл Мениджмънт” ГмбХ, Австрия, може да започне да предлага на територията на Република България дялове на управляваните от него договорни фондовете:  „Райфайзен-Активни-Стоки”, „Райфайзен-Енергийни-Акции”, „Райфайзен-Защита от Инфлация-Фонд” и „Райфайзен-Инфраструктурни-Акции”.

6. Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „ЕФГ Секюритис България” ЕАД, гр. София, по искане на дружеството. 

7. Одобрява промени  в устава на  „БенчМарк фонд имоти” АДСИЦ, гр. София, свързани с промяна на наименованието на дружеството, което ще се нарича „Фонд имоти” АДСИЦ. Другата промяна е свързана с адреса на управление на дружеството – гр. София, бул. „Цариградско шосе”№159.

8. Издава одобрение на  „Ай Пи Ес Сървисиз” ООД, гр. Варна, да извършва дейност като застрахователен брокер при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Румъния.

9. Допуска Поля Николова до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе на дата, определена съгласно чл. 10 от Наредба № 31.

10. Признава на Диляна Чакърова  придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

11. Прие на първо четене Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници.
Проектът е изготвен с цел транспонирането на член 1, точки 3, 4, 16 и 17 и приложение I, точка 1, точка 2, буква в), точка 3, и точка 5, буква б), подточка iii от Директива 2010/76/ЕС.
Основните изменения са свързани с въвеждането на изисквания относно възнагражденията на следните категории персонал на инвестициооните посредници:
1. висшия ръководен персонал;
2. служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове;
  3. служители, изпълняващи контролни функции.
В тази връзка инвестиционите посредници трябва да разработят и прилагат политики за възнагражденията на посочените категории персонал. В тях трябва да са разписани начините, по които се определят тези възнагражнения. Въведени са и задължения за инвестиционните посредници за разкриване на информация относно приетите политика за възнагражденията.
 Проектът ще се публикува на интернет страницата на КФН в раздел “Нормативна уредба”, подраздел „Проекти” и е изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.