Резултати от приключили проверки от Управление „Надзор на инвестиционната дейност” през втората половина на 2010 г.

1. През втората половина на 2010 г. са извършени и приключени 9 пълни планови проверки на цялостната дейност на поднадзорни на КФН лица, както следва:
• На 5 дружества със специална инвестиционна цел – „Ексклузив пропърти” АДСИЦ, „Агрофинанс” АДСИЦ, „Хелт енд уелнес” АДСИЦ, „Пи Ар Си” АДСИЦ и „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ, като е обхванат целия период от лицензиране на съответното дружество до момента на приключване на съответната проверка.
При по-голяма част от посочените проверки не са установени административни нарушения, но с цел оптимизиране на дейността са отправени препоръки.
При едната планова проверка са съставени 4 акта за установяване на административно нарушение, касаещи сключване на сделки на публично дружество без предварително одобрение на управителния орган, отправени са препоръки относно разпределянето на дивидент и декларирането за имуществени и делови интереси.
В същия период е приключена и тематична проверка на „Еларг фонд за земеделска земя” АДСИЦ.
• На 4 управляващи дружества (УД), заедно с управляваните от тях колективни инвестиционни схеми (КИС) – УД „КТБ Асет мениджмънт” АД, УД „ПФБК Асет Мениджмънт” АД, УД „Астра Асет мениджмънт” АД и УД „ЦКБ Асетс мениджмънт” АД. В тях не са установени административни нарушения, но с цел оптимизиране на дейността са отправени препоръки.

2. През периода август – септември 2010 г. са открити нови пълни планови проверки на две управляващи дружества, заедно с управляваните от тях колективни инвестиционни схеми и на два инвестиционни посредника, които принадлежат на две финансови групи. Целта на проверките е установяване на съответствието на дейността на съответните финансови групи с относимите законови разпоредби. Част от проверките са приключили с препоръки за оптимизиране на дейността и са връчени 6 акта за установяване на административно нарушение на изискванията за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници – неотчитане на възникнала голяма експозиция и надвишаване размера на отчетена голяма експозиция над допустимия размер.

3. През втората половина на 2010 г. са извършени тематични проверки на публични дружества – „Мостстрой” АД и „Холдинг Пътища” АД. Проверките са във връзка със спазване на законовите изисквания за разкриване на периодичната и текущата информация пред комисията и обществеността, както и спазване на изискванията на чл. 114 и сл. от ЗППЦК (разпоредителни действия).
До момента са връчени 10 акта за установяване на административно нарушение за неверни, подвеждащи или непълни данни в отчетите за второ и трето тримесечие на 2010 г. и 4 акта за установяване на административно нарушение относно неразкриване на вътрешна информация и за разкриване на невярна вътрешна информация. Установени са и нарушения на изискванията за полагане на дължимата грижа от страна на управителните органи във връзка със сключени сделки от името на едно от публичните дружества. За констатираните несъответствия на одитиран годишен финансов отчет за 2009 г. и за несъответствия на одиторските ангажименти с изискванията на Международните одиторски стандарти ще се предприемат допълнителни действия.
 
4. Посочените до тук проверки не касаят текущите периодични проверки относно пълнотата на тримесечните и годишните отчети, както и проверките, свързани с провеждани общи събрания на акционерите на публични дружества, ad hoc проверките и тези по постъпили жалби и сигнали.
5. За резултатите по част от посочените проверки са уведомени органите на прокуратурата и МВР за предприемане на действия по компетентност.
Извършено е и уведомяване на Националната агенция за приходите за извършване на действия по компетентност относно резултатите от проверка на Комисията за финансов надзор в дружество със специална инвестиционна цел.

Към настоящия момент няма произнасяне от страна на административно – наказващия орган по образуваните административнонаказателни производства и връчените актове.

Димана Ранкова
Зам. Председател на КФН